Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2256(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0347/2016

Внесени текстове :

A8-0347/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0467

Приети текстове
PDF 473kWORD 44k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0624 — C8-0399/2016),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(1), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(3),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 4/2016, предложен от Комисията на 30 септември 2016 г. (COM(2016)0623),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2016, приета от Съвета на 8 ноември 2016 г. (13583/2016 — C8‑0459/2016),

—  като взе предвид своята позиция относно проект на коригиращ бюджет № 4/2016, приета на 1 декември 2016 г.(4),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0347/2016),

A.  като има предвид, че заедно с проект на коригиращ бюджет № 4/2016 Комисията предложи да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за 2016 г. за сума в размер на 240,1 милиона евро с цел да бъдат допълнени бюджетните кредити за поети задължения, свързани с разходи по функция 3 „Сигурност и гражданство“ в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година;

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 48, 24.2.2016 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0468.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/339.)

Правна информация - Политика за поверителност