Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2256(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0347/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0347/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0467

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 396kWORD 49k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 14,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.4/2016 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 (COM(2016)0623),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2016 επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016 (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016, που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0347/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε, μαζί με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016, την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2016 για ποσό ύψους 240,1 εκατομμυρίων EUR προκειμένου να συμπληρωθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τις δαπάνες του τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 48 της 24.2.2016, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0468.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/339.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου