Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2256(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0347/2016

Esitatud tekstid :

A8-0347/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0467

Vastuvõetud tekstid
PDF 242kWORD 48k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel
Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2016. aastal
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2016. aastal (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 14,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 25. novembril 2015(3),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2016, mille komisjon esitas 30. septembril 2016 (COM(2016)0623),

–  võttes arvesse nõukogu 8. novembril 2016. aastal vastu võetud seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  võttes arvesse oma 1. detsembril 2016. aastal vastu võetud seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta(4),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0347/2016),

A.  arvestades, et komisjon tegi koos paranduseelarve projektiga nr 4/2016 ettepaneku võtta kasutusele 2016. aasta ettenägematute kulude varu summas 240,1 miljonit eurot, et täiendada Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve rubriigis 3 (julgeolek ja kodakondsus) esitatud kuludega seotud kulukohustuste assigneeringuid;

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(2) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(3) ELT L 48, 24.2.2016, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0468.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2016. aastal

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/339).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika