Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2256(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0347/2016

Teksty złożone :

A8-0347/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0467

Teksty przyjęte
PDF 401kWORD 48k
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r.
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r. (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 14,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r.(3),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2016 zaproponowany przez Komisję dnia 30 września 2016 r. (COM(2016)0623),

–  uwzględniając stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 8 listopada 2016 r. dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2016 (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  uwzględniając swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2016, przyjęte w dniu 1 grudnia 2016 r.(4),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0347/2016),

A.  mając na uwadze, że Komisja wystąpiła z wnioskiem, wraz z projektem budżetu korygującego nr 4/2016, o uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki na rok 2016 w wysokości 240,1 mln EUR w celu uzupełnienia środków na zobowiązania związanych z wydatkami przewidzianymi w dziale 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016;

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) Dz.U. L 48 z 24.2.2016, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0468.


ZAŁĄCZNIK:

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r.

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2017/339.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności