Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2256(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0347/2016

Ingivna texter :

A8-0347/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0467

Antagna texter
PDF 243kWORD 42k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2016
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 1 december 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 14,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, slutgiltigt antagen den 25 november 2015(3),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2016 som kommissionen lade fram den 30 september 2016 (COM(2016)0623),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 som rådet antog den 8 november 2016 (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  med beaktande av sin ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 som antogs den 1 december 2016(4),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0347/2016), och av följande skäl:

A.  Kommissionen föreslog i samband med förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter för 2016 till ett belopp av 240,1 miljoner EUR, som ska komplettera de åtagandebemyndiganden som är kopplade till utgifterna i rubrik 3 Säkerhet och medborgarskap i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016.

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) EUT L 48, 24.2.2016, s. 1.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0468.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2016

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/339.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy