Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2257(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0350/2016

Внесени текстове :

A8-0350/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0468

Приети текстове
PDF 485kWORD 52k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения
P8_TA(2016)0468A8-0350/2016

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 4/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: актуализацията на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в резултат на общия трансфер, удължаването на срока на ЕФСИ, изменението на щатното разписание на FRONTEX и актуализацията на бюджетните кредити от приходи (собствени ресурси) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 4/2016, приет от Комисията на 30 септември 2016 г. (COM(2016)0623),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2016, приета от Съвета на 8 ноември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (13583/2016 – C8-0459/2016),

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид писмото на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—  като взе предвид член 88 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0350/2016),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 4/2016 (ПКБ № 4/2016) намалява равнището на бюджетните кредити за плащания със 7 284,3 милиона евро, главно по бюджетните редове в рамките на подфункция 1б Икономическо, социално и териториално сближаване, и следователно намалява националните вноски със съответната сума;

Б.  като има предвид, че ПКБ № 4/2016 увеличава равнището на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 Сигурност и гражданство с 50 милиона евро за инструмента за спешна подкрепа в рамките на Съюза, със 130 милиона евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и със 70 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), което изисква мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за обща сума в размер на 240,1 милиона евро, като се вземе предвид преразпределянето на 9,9 милиона евро;

В.  като има предвид, че ПКБ № 4/2016 осигурява на ранен етап средствата за финансирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) чрез преразпределяне на бюджетни кредити за поети задължения в размер на 73,9 милиона евро от направлението за енергетиката на Механизма за свързване на Европа (МСЕ — Енергетика), които трябва да бъдат компенсирани през 2018 г.;

Г.  като има предвид, че ПКБ № 4/2016 изменя щатното разписание на Frontex с оглед на влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета(6);

Д.  като има предвид, че с намаление от 14,7 милиона евро по няколко бюджетни реда в рамките на функция 2 Устойчив растеж: природни ресурси нетното отражение на ПКБ № 4/2016 върху разходната част на бюджета за 2016 г. представлява увеличение от 225,4 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения;

Е.  като има предвид, че в приходната част ПКБ № 4/2016 включва също така корекциите, свързани с преразглеждането на прогнозата за традиционните собствени ресурси (т.е. мита и налози в сектора на захарта), базите за данъка върху добавената стойност (ДДС) и брутния национален доход (БНД) и включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство, както и тяхното финансиране;

1.  изразява дълбока загриженост по повод на излишъка в плащанията в размер на 7 284,3 милиона евро, който се дължи на съществена забава в изпълнението на програмите на ЕС в режим на споделено управление и създава условия за натрупване на голям брой искания за плащане към края на периода на изпълнение на действащата МФР; припомня заключението на Комисията, че според настоящите прогнози актуализираният размер на необходимите бюджетни кредити за плащания до 2020 г. може да бъде покрит при настоящите тавани само ако общият марж за плащанията бъде усвоен изцяло (и като предпазна мярка, освободен от годишните си тавани) и ако плащанията за специалните инструменти се отчитат над таваните; поради това призовава за окончателно и недвусмислено уреждане на въпроса при преразглеждането на МФР;

2.  изразява съгласие с увеличенията на бюджетните кредити по функция 3 чрез мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства, както и чрез предоставяне на ранен етап на финансовите средства за допълнителните длъжности в щатното разписание на Frontex; приветства по-специално частичното захранване на ФУМИ, но изразява загриженост във връзка с факта, че въпреки високата степен на изпълнение на бюджета въз основа на националните програми на държавите членки, до момента в действителност само няколко пъти са премествани бежанци;

3.  изразява съгласие с предоставянето на финансиране за ЕФСИ на ранен етап, при условие че преразпределените бюджетни кредити от МСЕ бъдат надлежно компенсирани през 2018 г.; пояснява, че това предоставяне на финансиране на ранен етап не предопределя крайния финансов план на новото предложение за продължаване на ЕФСИ, по който следва да бъде взето решение в съответствие с обикновената законодателна процедура;

4.  отбелязва със загриженост очаквания недостиг на приходи, оценяван на 1,8 милиарда евро, поради обезценяването на британската лира спрямо еврото; взема под внимание намерението на Комисията да използва приходите от допълнителни глоби за покриване на този недостиг;

5.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2016;

6.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 4/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 48, 24.2.2016 г..
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(6) Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност