Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2257(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0350/2016

Předložené texty :

A8-0350/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0468

Přijaté texty
PDF 403kWORD 45k
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
Opravný rozpočet č. 4/2016: Aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky
P8_TA(2016)0468A8-0350/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky v důsledku globálního převodu, prodloužení doby trvání EFSI a změnu plánu pracovních míst agentury Frontex, jakož i aktualizace prostředků z příjmů (vlastních zdrojů) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, přijatý s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2016, který Komise přijala dne 30. září 2016 (COM(2016)0623),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016, který Rada přijala dne 8. listopadu 2016 a postoupila Evropskému parlamentu téhož dne (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na článek 88 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0350/2016),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2016 (NOR 4/2016) snižuje prostředky na platby o 7 284,3 milionu EUR, a to především v rozpočtových položkách v podokruhu 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost, a tudíž odpovídajícím způsobem snižuje vnitrostátní příspěvky;

B.  vzhledem k tomu, že NOR 4/2016 navyšuje prostředky na závazky v okruhu 3 Bezpečnost a občanství o 50 milionů EUR na nástroj pro mimořádnou podporu v rámci Unie, o 130 milionů EUR na Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a o 70 milionů EUR na Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), což bude vyžadovat uvolnění rozpětí pro nepředvídané události v celkové výši 240,1 milionu EUR poté, co se zohlední přerozdělení částky ve výši 9,9 milionu EUR;

C.  vzhledem k tomu, že NOR 4/2016 předsouvá finanční prostředky Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) díky přerozdělení částky 73,9 milionu EUR v prostředcích na závazky z energetické složky Nástroje pro propojení Evropy (CEF-Energy), jež bude kompenzováno v roce 2018;

D.  vzhledem k tomu, že NOR 4/2016 mění plán pracovních míst agentury Frontex s ohledem na vstup nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624(6) v platnost;

E.  vzhledem k tomu, že s ohledem na snížení o 14,7 milionu EUR napříč několika rozpočtovými položkami v okruhu 2 Udržitelný růst: přírodní zdroje představuje čistý dopad NOR 4/2016 na straně výdajů rozpočtu na rok 2016 navýšení prostředků na závazky o 225,4 milionu EUR;

F.  vzhledem k tomu, že na příjmové straně zahrnuje NOR 4/2016 také úpravy spojené s revizí prognózy tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru), základů daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) a zahrnutí příslušných oprav pro Spojené království do rozpočtu, jakož i jejich financování;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad přebytkem v platbách ve výši 7 284,3 milionu EUR, který je důsledkem významných zpoždění v provádění programů EU v rámci sdíleného řízení a může způsobit zásadní nahromadění žádostí o platby ke konci stávajícího víceletého finančního rámce; připomíná závěr Komise, která uvádí, že podle současných prognóz mohou být aktualizované potřeby v oblasti plateb do roku 2020 uspokojeny v rámci stávajících stropů pouze za předpokladu, že bude plně využito celkové rozpětí pro platby (a v rámci předběžné opatrnosti budou odstraněny jeho roční limity) a platby na zvláštní nástroje budou započítávány nad rámec stropů; požaduje tudíž konečné a jednoznačné vyřešení této záležitosti v rámci revize víceletého finančního rámce;

2.  vyjadřuje souhlas s navýšením prostředků v okruhu 3 prostřednictvím uvolnění rozpětí pro nepředvídané události a předsunutí finančních prostředků na navýšení počtu pracovních míst agentury Frontex; vítá především částečné doplnění fondu AMIF, ale je znepokojen skutečností, že navzdory vysoké míře rozpočtového plnění na základě vnitrostátních programů členských států proběhlo dosud ve skutečnosti jen několik relokací uprchlíků;

3.  souhlasí s předsunutím finančních prostředků na EFSI za předpokladu, že přerozdělení prostředků z nástroje CEF bude v roce 2018 řádně kompenzováno; upřesňuje, že toto předsunutí prostředků nijak neovlivňuje konečný plán financování nového návrhu na prodloužení EFSI, o kterém má být rozhodnuto v souladu s řádným legislativním postupem;

4.  s obavami bere na vědomí očekávaný nedostatek příjmů, odhadovaný na 1,8 miliardy EUR, v důsledku znehodnocení britské libry oproti euru; bere na vědomí, že Komise má v úmyslu využít příjmy z dalších pokut na pokrytí tohoto nedostatku;

5.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016;

6.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2016 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí