Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2257(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0350/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0350/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0468

Hyväksytyt tekstit
PDF 250kWORD 47k
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel
Lisätalousarvioesitys nro 4/2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen
P8_TA(2016)0468A8-0350/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2016 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2016 varainhoitovuodeksi 2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen kokonaismäärärahasiirron seurauksena, ESIR-rahaston voimassaolon pidentäminen, Frontexin henkilöstötaulukon muuttaminen sekä tulojen tarkistaminen (omat varat) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 30. syyskuuta 2016 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2016 (COM(2016)0623),

–  ottaa huomioon neuvoston 8. marraskuuta 2016 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4 (13583/2016 – C8‑0459/2016),

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0350/2016),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksessä nro 4/2016 (LTE nro 4/2016) vähennetään maksumäärärahoja 7 284,3 miljoonaa euroa etupäässä otsakkeen 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio” budjettikohdista, ja kansallisia maksuosuuksia vähennetään vastaavasti;

B.  ottaa huomioon, että LTE:ssä nro 4/2016 lisätään otsakkeen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” maksusitoumusmäärärahoja 50 miljoonaa euroa unionin sisällä hätätilanteen tuen antamiseen tarkoitettua välinettä varten, 130 miljoonaa euroa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa (AMIF) varten ja 70 miljoonaa euroa sisäisen turvallisuuden rahastoa varten, mikä edellyttää, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön yhteensä 240,1 miljoonaa euroa, kun ensin otetaan huomioon 9,9 miljoonan euron uudelleen kohdentaminen;

C.  ottaa huomioon, että LTE:ssä nro 4/2016 siirretään etupainotteisesti 73,9 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosiosta Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR), mikä korvataan vastaavasti vuonna 2018;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1624(6) voimaantulon perusteella LTE:ssä nro 4/2016 muutetaan Frontexin henkilöstötaulukkoa;

E.  ottaa huomioon, että kun otsakkeen 2 ”Kestävä kasvu: luonnonvarat” useista budjettikohdista vähennetään 14,7 miljoonaa euroa, LTE:n nro 4/2016 nettovaikutus vuoden 2016 talousarviossa hyväksyttyihin menoihin on 225,4 miljoonan euron lisäys maksusitoumusmäärärahoihin;

F.  ottaa huomioon, että tulojen osalta LTE:ssä nro 4/2016 tarkistetaan sekä perinteisistä omista varoista (tullimaksut ja sokerimaksut) että alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteista laadittuja ennakkoarvioita ja otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset ja niiden rahoittamiseen osoitettavat varat;

1.  on erittäin huolissaan maksumäärärahojen 7 284,3 miljoonan euron ylijäämästä, joka johtuu yhteisesti hallinnoitujen unionin ohjelmien täytäntöönpanon huomattavista viivästyksistä ja pohjustaa maksupyyntöjen merkittävää kertymistä nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen loppuun; muistuttaa komission todenneen, että nykyisten ennusteiden mukaan ajan tasalle saatettuihin, vuoteen 2020 ulottuviin maksutarpeisiin voidaan vastata nykyisten enimmäismäärien puitteissa ainoastaan siten, että maksumäärärahojen kokonaisliikkumavara käytetään täysimääräisesti (ja liikkumavaran vuosittaiset enimmäismäärät poistetaan varotoimena) ja että erityisvälineitä koskevat maksut jätetään enimmäismäärien ulkopuolelle; edellyttää siksi, että jälkimmäinen kysymys ratkaistaan lopullisesti ja ehdottomasti osana monivuotisen rahoituskehyksen tarkistusta;

2.  hyväksyy otsakkeen 3 määrärahojen lisäykset ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöön ottamisella sekä etupainottamisen, joka koskee Frontexin henkilöstötaulukon kasvattamista; pitää erityisen myönteisenä AMIF:n varojen osittaista täydentämistä, mutta on huolissaan siitä, että toistaiseksi pakolaisten siirtoja on toteutunut vain vähän, vaikka jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin perustuva talousarvion toteutusaste on korkea;

3.  hyväksyy ESIR-rahaston varojen käyttöönoton etupainotteisesti edellyttäen, että Verkkojen Eurooppa -välineen varojen uudelleenkohdentaminen kompensoidaan asianmukaisesti vuonna 2018; täsmentää, että etupainottaminen ei estä tekemästä lopullista rahoitussuunnitelmaa uudelle ESIR-rahaston voimassaolon jatkamista koskevalle ehdotukselle, josta on määrä päättää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä;

4.  panee huolestuneena merkille, että arvioiden mukaan punnan arvon heikkenemisestä euroon nähden koituu 1,8 miljardin euron tulovaje; ottaa huomioon, että komissio aikoo paikata tämän vajeen lisäsakoista saatavilla tuloilla;

5.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2016;

6.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 4/2016 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 48, 24.2.2016.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14. syyskuuta 2016, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö