Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2257(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0350/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0350/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0468

Usvojeni tekstovi
PDF 331kWORD 50k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Nacrt izmjene proračuna br. 4/2016: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza
P8_TA(2016)0468A8-0350/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza kao rezultat globalnog prijenosa, produljenje trajanja EFSU-a, izmjena plana radnih mjesta u Frontexu i ažuriranje odobrenih sredstava prihoda (vlastita sredstva) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenog 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2016 koji je Komisija usvojila 30. rujna 2016. ((COM(2016)0623),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 koje je Vijeće usvojilo 8. studenoga 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu istoga dana (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir članak 88. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0350/2016),

A.  budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 4 (NIP br. 4/2016) iznos odobrenih sredstava za plaćanja smanjuje za 7 284,3 milijuna EUR, ponajviše u proračunskim linijama u podnaslovu 1.b Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija, te se stoga u skladu s time smanjuju nacionalni doprinosi;

B.  budući da se u NIP-u br. 4/2016 iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u naslovu 3. Sigurnost i građanstvo povećava za 50 milijuna EUR za instrument za hitnu potporu unutar Unije, za 130 milijuna EUR za Fond za azil, migracije i integraciju te za 70 milijuna EUR za Fond za unutarnju sigurnost, što zahtijeva mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke u ukupnom iznosu od 240,1 milijuna EUR, nakon što se uzme u obzir preraspodjela u iznosu od 9,9 milijuna EUR;

C.  budući da se u NIP-u br. 4/2016 za Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) na početku razdoblja njegove provedbe preraspodjeljuje 73,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iz energetske komponente Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Energy), što će se nadoknaditi u 2018.;

D.  budući da se u NIP-u br. 4/2016 izmjenjuje plan radnih mjesta u Frontexu s obzirom na stupanje na snagu Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća(6);

E.  budući da je, uz smanjenje u iznosu od 14,7 milijuna EUR u nekoliko proračunskih linija u naslovu 2. Održivi rast: prirodni resursi, neto učinak NIP-a br. 4/2016 na rashodovnu stranu proračuna za 2016. povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 225,4 milijuna EUR;

F.  budući da, na prihodovnoj strani, NIP br. 4/2016 također sadržava prilagodbe povezane s revizijom prognoze tradicionalnih vlastitih sredstava (tj. carine i pristojbe u sektoru šećera), osnovica poreza na dodanu vrijednost (PDV) i bruto nacionalnog dohotka (BND) te proračunskih unosa za relevantne korekcije za UK i njihovo financiranje;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi s viškom sredstava za plaćanja u iznosu od 7 284,3 milijuna EUR, što je rezultat velikih kašnjenja u provedbi programa EU-a u okviru podijeljenog upravljanja i čime se utire put prema znatnom nakupljanju zahtjeva za plaćanja pri kraju trenutačnog VFO-a; podsjeća na zaključak Komisije da se, prema sadašnjim prognozama, ažurirane potrebe za plaćanjima do 2020. mogu ispuniti uz trenutačne gornje granice samo ako se ukupna razlika do gornje granice za plaćanja u potpunosti iskoristi (i ako se, kao mjera opreza, uklone godišnji maksimalni iznosi) te ako se plaćanja za posebne instrumente računaju izvan gornjih granica; stoga poziva na definitivno i nedvosmisleno rješenje potonjeg pitanja kao dio revizije VFO-a;

2.  slaže se s povećanjem sredstava u naslovu 3. mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke, kao i s dodatnim sredstvima na početku razdoblja s obzirom na povećanje broja osoblja u planu radnih mjesta Frontexa; posebno pozdravlja djelomično povećanje sredstava za Fond za azil, migracije i integraciju, no zabrinut je zbog činjenice da je do danas stvarno premješten mali broj izbjeglica unatoč visokoj razini izvršenja proračuna na temelju nacionalnih programa država članica;

3.  slaže se s pojačanim financiranjem EFSU-a na početku njegova razdoblja provedbe pod uvjetom da se preraspodjela iz Instrumenta za povezivanje Europe na odgovarajući način nadoknadi u 2018.; pojašnjava da to pojačano financiranje na početku razdoblja provedbe ne prejudicira konačni financijski plan novog prijedloga produljenja EFSU-a o kojem odluka mora biti donesena u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom;

4.  sa zabrinutošću prima na znanje očekivani manjak prihoda, procijenjen na 1,8 milijardi EUR, zbog deprecijacije funte sterlinga u odnosu na euro; prima na znanje namjeru Komisije da iskoristi prihode od dodatnih novčanih kazni kako bi pokrila taj manjak;

5.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016;

6.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 4/2016 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 48, 24.2.2016.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.
(6) Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti