Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2257(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0350/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0350/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0468

Elfogadott szövegek
PDF 342kWORD 45k
2016. december 1., Csütörtök - Brüsszel
4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az előirányzatok aktualizálása a migrációs és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos legutóbbi fejlemények figyelembevétele céljából, kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése
P8_TA(2016)0468A8-0350/2016

Az Európai Parlament 2016. december 1-jei állásfoglalása az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Előirányzatok aktualizálása a migrációs és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos legutóbbi fejlemények figyelembevétele céljából, kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a globális átcsoportosítás eredményeként, az ESBA meghosszabbítása, a Frontex létszámtervének módosítása és a bevételi előirányzatok aktualizálása (saját források) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. szeptember 30-án elfogadott, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0623),

–  tekintettel a Tanács által 2016. november 8-án elfogadott, és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0350/2016),

A.  mivel a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet 7 284,3 millió EUR összeggel csökkenti a kifizetési előirányzatok szintjét, elsősorban az 1b. alfejezet (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió) költségvetési soraiban, és ezért ennek megfelelően csökkenti a nemzeti hozzájárulásokat;

B.  mivel a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszköze javára 50 millió EUR-val, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap javára 130 millió EUR-val, a Belső Biztonsági Alap javára pedig 70 millió EUR-val növeli a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási előirányzatait, ami így a rendkívüli tartalék összesen 240,1 millió EUR összegben történő igénybevételét kívánja meg, figyelembe véve 9,9 millió EUR összeg átcsoportosítását;

C.  mivel a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz energetika ágából (CEF-Energetika) 73,9 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat 2018-ban ellentételezendő átcsoportosításával ütemezi előre az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) finanszírozását;

D.  mivel a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) hatálybalépését szem előtt tartva módosítja a Frontex létszámtervét;

E.  mivel a 2. fejezeten (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) belül több költségvetési sorra kiterjedően 14,7 millió EUR-val csökkennek a kötelezettségvállalási előirányzatok, és így a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetnek a 2016. évi költségvetés kiadási oldalára gyakorolt nettó hatása eredményeképpen a kötelezettségvállalási előirányzatok 225,4 millió EUR-val növekednek;

F.  mivel a bevételi oldalt illetően a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet tartalmazza a tradicionális saját forrásokra (vagyis a vámokra és a cukorilletékre), valamint a hozzáadottérték-adón (héa) és a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló forrásokra vonatkozó előrejelzés felülvizsgálatát, valamint az érintett brit korrekciók elszámolását és azok finanszírozását is;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot a 7 284,3 millió EUR összegű többletkifizetés miatt, ami a megosztott igazgatás hatálya alá eső uniós programok jelentős késedelemmel történő végrehajtásának eredménye, és arra enged következtetni, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret vége felé jelentősen fel fognak halmozódni a kifizetési kérelmek; emlékeztet a Bizottság azon következtetésére, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint a módosított, 2020-ig felmerülő kifizetési szükségletek csak akkor elégíthetők ki a jelenlegi felső határokon belül, ha a kifizetésekre vonatkozó összesített tartalékot teljesen felhasználják (és elővigyázatosságból megszüntetik az éves korlátokat), és ha a speciális eszközök javára történő kifizetéseket a felső határok fölött veszik figyelembe; felszólít ezért az utóbbi kérdésnek a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata keretében történő végleges és egyértelmű rendezésére;

2.  egyetért azzal, hogy a 3. fejezetet a rendkívüli tartalék igénybevételével megerősítsék, valamint azzal, hogy a Frontex létszámtervének megerősítését előreütemezzék; üdvözli különösen a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap részleges feltöltését, de aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok nemzeti programjain alapuló magas arányú költségvetési végrehajtás ellenére eddig csak kevés tényleges menekültáthelyezésre került sor;

3.  egyetért az ESBA előreütemezésével, amennyiben a CEF-től történő átcsoportosítást 2018-ban megfelelően ellentételezik; egyértelműsíti, hogy ez az előreütemezés nem előlegezi meg az ESBA meghosszabbítására irányuló új javaslat végleges finanszírozási tervét, amelyről a rendes jogalkotási eljárással összhangban határoznak;

4.  aggodalommal állapítja meg az 1,8 milliárd EUR-ra becsült, az angol font euróval szembeni leértékelődése miatt várható bevételkiesést; tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy a kiegészítő büntetésekből származó bevételeket használja fel e kiesés pótlására;

5.  jóváhagyja a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 4/2016. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
(2) HL L 48., 2016.2.24.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat