Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2257(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0350/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0350/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0468

Pieņemtie teksti
PDF 410kWORD 50k
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - Brisele
Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts: Apropriāciju atjauninājums, lai atspoguļotu jaunākās norises migrācijas un drošības jomā un maksājumu un saistību apropriāciju samazinājumu
P8_TA(2016)0468A8-0350/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 1. decembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu — apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunāko notikumu attīstību migrācijas un drošības jautājumos, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums vispārējā pārvietojuma rezultātā, ESIF pagarinājums, Frontex štatu saraksta grozīšana un ieņēmumu apropriāciju precizēšana (pašu resursi) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 25. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu, ko Komisija pieņēma 2016. gada 30. septembrī (COM(2016)0623),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu, ko Padome pieņēma 2016. gada 8. novembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 88. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0350/2016),

A.  tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu (BGP 4/2016) par EUR 7284,3 miljoniem tiek samazināts maksājumu apropriāciju līmenis, galvenokārt budžeta pozīcijās 1.b izdevumu apakškategorijā Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija, un tādējādi arī attiecīgi samazinātas valstu iemaksas;

B.  tā kā ar BGP 4/2016 3. izdevumu kategorijā Drošība un pilsoniskums saistību apropriāciju līmenis tiek palielināts par EUR 50 miljoniem ārkārtas atbalsta instrumentam Savienībā, par EUR 130 miljoniem Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (AMIF) un par EUR 70 miljoniem Iekšējās drošības fondam (IDF), tādējādi radot nepieciešamību izmantot neparedzēto izdevumu rezervi par kopējo summu EUR 240,1 miljons, pēc tam, kad ir ņemta vērā EUR 9,9 miljonu pārdale;

C.  tā kā ar BGP 4/2016, no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta enerģētikas atzara (“EISI – Enerģētika”) pārvietojot saistību apropriācijas EUR 73,9 miljonu apmērā, tiek prioritāri piešķirti līdzekļi Eiropas Stratēģisko investīciju fondam (ESIF), paredzot to kompensēt 2018. gadā;

D.  tā kā ar BGP 4/2016 tiek grozīts Frontex štatu saraksts, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1624(6) stāšanos spēkā;

E.  tā kā, veicot samazinājumu EUR 14,7 miljonu apmērā dažādās budžeta pozīcijās 2. izdevumu kategorijā Ilgtspējīga izaugsme — dabas resursi, BGP 4/2016 tīrā ietekme uz 2016. gada budžeta izdevumiem ir EUR 225,4 miljonu liels pieaugums saistību apropriācijās;

F.  tā kā attiecībā uz ieņēmumiem BGP 4/2016 ietver arī korekcijas, kas saistītas ar tradicionālo pašu resursu (t. i., muitas nodokļi un cukura nozares nodeva) un PVN un nacionālā kopienākuma (NKI) bāzu prognožu pārskatīšanu un attiecīgo Apvienotās Karalistes korekciju ieplānošanu budžetā, kā arī to finansēšanu,

1.  pauž nopietnas bažas par maksājumu pārpalikumu EUR 7284,3 miljonu apmērā, ko izraisījusi ievērojama kavēšanās ES programmu īstenošanā, izmantojot dalītu pārvaldību, un kas ir par pamatu būtiskam maksājumu pieprasījumu uzkrājumam pašreizējās DFS gada beigās; atgādina Komisijas secinājumus attiecībā uz to, ka, pamatojoties uz pašreizējām prognozēm, atjauninātās maksājumu vajadzības līdz 2020. gadam, izmantojot pašreizējās maksimālās summas, var nodrošināt tikai tad, ja tiek pilnībā izmantota maksājumu vispārējā rezerve (un kā aizsardzības pasākums tā tiek atbrīvota no gada maksimālā apjoma) un ja maksājumi konkrētajiem instrumentiem tiek aprēķināti ārpus un papildus maksimālajam apjomam; tādēļ prasa saistībā ar DFS pārskatīšanu galīgi un nepārprotami atrisināt šo jautājumu;

2.  piekrīt palielinājumam 3. izdevumu kategorijā, izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi, kā arī prioritāri pastiprinot Frontex štatu sarakstu; jo īpaši atzinīgi vērtē AMIF līdzekļu daļēju papildināšanu, tomēr pauž bažas par to, ka, neraugoties uz augsto budžeta izpildes līmeni, balstoties uz dalībvalstu programmām, līdz šim faktiski ir veiktas tikai dažas bēgļu pārvietošanas;

3.  atbalsta līdzekļu prioritāru nodrošināšanu ESIF, ja 2018. gadā tiek pienācīgi kompensēta līdzekļu pārdale no EISI; skaidro, ka šī prioritārā nodrošināšana neskar galīgo finansēšanas plānu jaunajam priekšlikumam par ESIF darbības pagarināšanu, par ko tiks lemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

4.  ar bažām atzīmē — sakarā ar Lielbritānijas sterliņu mārciņas vērtības krišanos attiecībā pret euro paredzams ieņēmumu samazinājums, kas tiek lēsts EUR 1,8 miljardu apmērā; ņem vērā Komisijas nodomu šīs starpības segšanai izmantot ieņēmumus, kas gūti no papildu sodiem;

5.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu;

6.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 4/2016 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 48, 24.2.2016.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
(6) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika