Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2258(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0348/2016

Внесени текстове :

A8-0348/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0469

Приети текстове
PDF 463kWORD 50k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: прилагане на Решение 2014/335/ЕС, Eвратом за собствените ресурси във връзка с приключването на процеса на ратифициране и влизането в сила на Решението на 1 октомври 2016 г. (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 5/2016, приет от Комисията на 7 октомври 2016 г. (COM(2016)0660),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016, приета от Съвета на 8 ноември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (13584/2016 — C8-0462/2016),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0348/2016),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2016 следва от приключването на процеса на ратифициране и влизането в сила на Решение № 2014/335/ЕС, Евратом, което съдържа ограничени промени, като намаляване на разходите по събиране на традиционните собствени ресурси, нова, намалена изискуема ставка за собствен ресурс на база ДДС за някои държави членки и брутни намаления на годишните вноски на база БНД за някои държави членки;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2016 има за цел включването в приходната част на бюджета на Съюза за 2016 г. на въздействието на корекциите на собствените ресурси, произтичащи от изпълнението на Решение № 2014/335/ЕС, Евратом с ретроактивно действие за финансовите 2014, 2015 и 2016 години;

В.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2016 води следователно до изменение на индивидуалните годишни вноски на всички държави членки, но не се отразява нито върху общата приходна, нито върху общата разходна част на бюджета на Съюза;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 5/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 48, 24.2.2016 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Правна информация - Политика за поверителност