Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2258(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0348/2016

Předložené texty :

A8-0348/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0469

Přijaté texty
PDF 389kWORD 43k
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: provádění rozhodnutí o vlastních zdrojích
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2016 na rozpočtový rok 2016: provádění rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom o vlastních zdrojích po ukončení procesu ratifikace a jeho vstupu v platnost dne 1. října 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, schválený s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2016, který Komise přijala dne 7. října 2016 (COM(2016)0660),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2016, který Rada přijala dne 8. listopadu 2016 a postoupila Evropskému parlamentu téhož dne (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0348/2016),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2016 je výsledkem ukončení procesu ratifikace rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, a jeho vstupu v platnost, neboť toto rozhodnutí obsahuje malé změny, jako je snížení nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů, snížení sazby vlastních zdrojů z DPH v případě některých členských států a hrubé snížení ročních příspěvků založených na HND u některých členských států;

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2016 je zohlednit na straně příjmů rozpočtu Unie na rok 2016 dopad změn týkajících se vlastních zdrojů, které vyplývají z provádění rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, a to se zpětnou platností od rozpočtových roků 2014, 2015 a 2016;

C.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2016 proto vede ke změnám jednotlivých příspěvků všech členských států, avšak nemá dopad na straně celkových příjmů ani celkových výdajů rozpočtu Unie;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 5/2016 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Právní upozornění - Ochrana soukromí