Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2258(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0348/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0348/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0469

Hyväksytyt tekstit
PDF 244kWORD 45k
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel
Lisätalousarvioesitys nro 5/2016: Omista varoista tehdyn päätöksen täytäntöönpano
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2016 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2016 varainhoitovuodeksi 2016: Omista varoista tehdyn päätöksen 2014/335/EU, Euratom täytäntöönpano ratifiointimenettelyn päätyttyä ja päätöksen tultua voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016 (13584/2016 – C8‑0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 7. lokakuuta 2016 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2016 (COM(2016)0660),

–  ottaa huomioon neuvoston 8. marraskuuta 2016 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5 (13584/2016 – C8‑0462/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0348/2016),

A.  ottaa huomioon, että esitys lisätalousarvioksi nro 5/2016 on tulosta ratifiointimenettelyn päätökseen saattamisesta ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom voimaantulosta; toteaa, että kyseinen päätös sisältää vähäisiä muutoksia, kuten perinteisten omien varojen kantokulujen alentaminen, joillekin jäsenvaltioille myönnetty arvonlisäverosta kertyviin omiin varoihin sovellettava uusi alennettu verokanta ja joidenkin jäsenvaltioiden vuotuisten BKTL-maksuosuuksien bruttovähennykset;

B.  ottaa huomioon, että esityksellä lisätalousarvioksi nro 5/2016 on tarkoitus sisällyttää unionin vuoden 2016 talousarvion tulopuolelle päätöksen 2014/335/EU, Euratom täytäntöönpanosta johtuvien omiin varoihin tehtyjen mukautusten takautuvat vaikutukset vuosien 2014, 2015 ja 2016 määriin;

C.  ottaa huomioon, että esitys lisätalousarvioksi nro 5/2016 johtaa siksi kaikkien jäsenvaltioiden maksuosuuksien mukauttamiseen, mutta ei vaikuta unionin talousarvion tuloihin eikä menoihin;

1.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2016;

2.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 5/2016 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 48, 24.2.2016.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö