Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2258(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0348/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0348/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0469

Pieņemtie teksti
PDF 394kWORD 48k
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - Brisele
Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts: Lēmuma par pašu resursiem īstenošana
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 1. decembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projektu — Pašu resursu Lēmuma 2014/335/ES, Euratom īstenošana pēc ratifikācijas procesa slēgšanas un tā stāšanās spēkā 2016. gada 1. oktobrī (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 25. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projektu, ko Komisija pieņēma 2016. gada 7. oktobrī (COM(2016)0660),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projektu, ko Padome pieņēma 2016. gada 8. novembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0348/2016),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts izstrādāts sakarā ar ratifikācijas procesa slēgšanu un to, ka stājies spēkā Lēmums 2014/335/ES, Euratom, kurā ir dažas izmaiņas, piemēram, tradicionālo pašu resursu iekasēšanas izmaksu samazinājums, jauna samazināta PVN resursu piesaistīšanas likme dažām dalībvalstīm un NKI iemaksu bruto samazinājumi dažām dalībvalstīm;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekta mērķis ir 2016. gada Savienības budžeta ieņēmumu daļā ņemt vērā ietekmi, ko rada pašu resursu pielāgojumi, kas izriet no Lēmuma 2014/335/ES, Euratom piemērošanas ar atpakaļejošu datumu par 2014., 2015. un 2016. finanšu gadu;

C.  tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projektu tādējādi tiek grozītas visu dalībvalstu individuālās iemaksas, tomēr neietekmējot Savienības budžetā nedz kopējos ieņēmumus, nedz izdevumus,

1.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projektu;

2.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 5/2016 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 48, 24.2.2016.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika