Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2258(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0348/2016

Teksty złożone :

A8-0348/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0469

Teksty przyjęte
PDF 394kWORD 48k
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela
Projekt budżetu korygującego nr 5/2016: wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych nr 2014/335/UE, Euratom po zakończeniu procesu ratyfikacji i jej wejściu w życie w dniu 1 października 2016 r. (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2016 przyjęty przez Komisję dnia 7 października 2016 r. (COM(2016)0660),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2016 przyjęte przez Radę dnia 8 listopada 2016 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0348/2016),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 5/2016 wynika z zakończenia procesu ratyfikacji i wejścia w życie decyzji 2014/335/UE, Euratom, która zawiera ograniczone zmiany, takie jak redukcja kosztów poboru tradycyjnych zasobów własnych, nowa obniżona stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT dla niektórych państw członkowskich oraz obniżki brutto wkładów opartych na DNB dla niektórych państw członkowskich;

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 5/2016 ma na celu włączenie po stronie dochodów budżetu Unii na 2016 r. skutków dostosowań zasobów własnych wynikających z wdrożenia decyzji 2014/335/UE, Euratom, z mocą wsteczną dla lat budżetowych 2014, 2015 i 2016;

C.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 5/2016 oznacza zatem zmianę indywidualnych wkładów wszystkich państw członkowskich, jednak nie ma wpływu na łączne dochody ani na wydatki w budżecie Unii;

1.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 5/2016 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 48 z 24.2.2016.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności