Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2258(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0348/2016

Texte depuse :

A8-0348/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0469

Texte adoptate
PDF 249kWORD 48k
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles
Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016: punerea în aplicare a Deciziei privind sistemul de resurse proprii
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2016 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: punerea în aplicare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom privind resursele proprii ca urmare a încheierii procesului de ratificare și a intrării sale în vigoare la 1 octombrie 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat definitiv la 25 noiembrie 2015(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 adoptat de Comisie la 7 octombrie 2016 (COM(2016)0660),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 adoptată de Consiliu la 8 noiembrie 2016 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0348/2016),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 rezultă în urma încheierii procesului de ratificare și a intrării în vigoare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, care conține modificări restrânse precum reducerea costurilor de colectare aferente resurselor proprii tradiționale, o nouă rată uniformă, redusă, a resursei proprii bazate pe TVA pentru unele state membre și reduceri brute ale contribuțiilor bazate pe VNB pentru unele state membre;

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 urmărește să includă în componenta de venituri a bugetului Uniunii pe 2016 impactul ajustărilor resurselor proprii efectuate în urma punerii în aplicare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, cu efect retroactiv pentru exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016;

C.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 duce, prin urmare, la modificarea contribuțiilor individuale ale tuturor statelor membre, însă nu afectează nici veniturile globale, nici componenta de cheltuieli a bugetului Uniunii,

1.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 5/2016 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 48, 24.2.2016.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate