Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2258(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0348/2016

Predkladané texty :

A8-0348/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0469

Prijaté texty
PDF 251kWORD 42k
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2016 na rozpočtový rok 2016: Vykonávanie rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom o vlastných zdrojoch po ukončení procesu ratifikácie a jeho nadobudnutí účinnosti 1. októbra 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 prijatý s konečnou platnosťou 25. novembra 2015(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2016, ktorý prijala Komisia 7. októbra 2016 (COM(2016)0660),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2016, ktorú Rada prijala 8. novembra 2016 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0348/2016),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 5/2016 vyplýva z ukončenia procesu ratifikácie a nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, ktoré obsahuje malé zmeny, ako napríklad zníženie nákladov na výber tradičných vlastných zdrojov, novú zníženú sadzbu uplatňovanú na zdroje založené na DPH pre niektoré členské štáty a hrubé zníženie príspevkov založených na HND pre niektoré členské štáty;

B.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2016 je začleniť do príjmovej strany rozpočtu Únie na rok 2016 vplyv úprav vlastných zdrojov vyplývajúcich z vykonávania rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom so spätnou účinnosťou pre rozpočtové roky 2014, 2015 a 2016;

C.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 5/2016 preto vedie k úprave jednotlivých príspevkov všetkých členských štátov, ale neovplyvňuje celkovú príjmovú ani výdavkovú stranu rozpočtu Únie;

1.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2016 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia