Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2258(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0348/2016

Ingivna texter :

A8-0348/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0469

Antagna texter
PDF 241kWORD 42k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Förslag till ändringsbudget nr 5/2016: Genomförande av beslutet om egna medel
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Europaparlamentets resolution av den 1 december 2016 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2016 för budgetåret 2016: Genomförande av beslutet om egna medel 2014/335/EU, Euratom efter avslutandet av ratificeringsprocessen och dess ikraftträdande den 1 oktober 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, slutgiltigt antagen den 25 november 2015(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 5/2016 som kommissionen antog den 7 oktober 2016 (COM(2016)0660),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2016 som rådet antog den 8 november 2016 och översände till Europaparlamentet samma dag (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0348/2016), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 5/2016 är en följd av fullbordandet av ratificeringsprocessen och ikraftträdandet av beslut 2014/335/EU, Euratom och innehåller vissa ändringar såsom minskade uppbördskostnader för traditionella egna medel, en ny reducerad uttagssats för momsbaserade egna medel för vissa medlemsstater och bruttominskningar av BNI-baserade bidrag för vissa medlemsstater.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 5/2016 är att på inkomstsidan av 2016 års unionsbudget införliva effekterna av justeringarna av de egna medlen till följd av genomförandet av beslut 2014/335/EU, Euratom, med retroaktiv verkan för budgetåren 2014, 2015 och 2016.

C.  Förslaget till ändringsbudget nr 5/2016 leder därför till ändringar av enskilda bidrag från alla medlemsstater men påverkar varken den totala inkomst- eller utgiftssidan av unionsbudgeten.

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 5/2016 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 48, 24.2.2016.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy