Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2267(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0352/2016

Внесени текстове :

A8-0352/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0470

Приети текстове
PDF 470kWORD 43k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия
P8_TA(2016)0470A8-0352/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия (COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0352/2016),

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/340.)

Правна информация - Политика за поверителност