Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2268(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0349/2016

Внесени текстове :

A8-0349/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0471

Приети текстове
PDF 466kWORD 49k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС с цел предоставяне на помощ на Германия
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия, прието от Комисията на 19 октомври 2016 г. (COM(2016)0681),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2016, приет от Комисията на 19 октомври 2016 г. (COM(2016)0680),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016, приета от Съвета на 15 ноември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (13852/2016 — C8-0473/2016),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0349/2016),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2015 се отнася за предложението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с наводненията в Германия през май и юни 2016 г.;

Б.  като има предвид, че Комисията предлага следователно да се измени бюджетът за 2016 г. и да се увеличат финансовите средства по бюджетна статия 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 31 475 125 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

В.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на Сметната палата, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 48, 24.2.2016 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Правна информация - Политика за поверителност