Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2268(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0349/2016

Předložené texty :

A8-0349/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0471

Přijaté texty
PDF 388kWORD 43k
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na poskytnutí pomoci Německu
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který je předkládaný spolu s  návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Německu (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, schválený s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3)(nařízení o VFR),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu, který přijala Komise dne 19. října 2016 (COM(2016)0681),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2016, který Komise přijala dne 19. října 2016 (COM(2016)0680),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016, který Rada přijala dne 15. listopadu 2016 a postoupila Evropskému parlamentu téhož dne (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0349/2016),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 pokrývá navrhované uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie v souvislosti s povodněmi, k nimž došlo v květnu a červnu 2016 v Německu;

B.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2016 a navýšit rozpočtový článek 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 31 475 125 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby.;

C.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR a příslušné prostředky na závazky a na platby mají být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů uvedeného víceletého finančního rámce;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2016 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Právní upozornění - Ochrana soukromí