Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2268(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0349/2016

Esitatud tekstid :

A8-0349/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0471

Vastuvõetud tekstid
PDF 244kWORD 48k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel
Paranduseelarve projekt nr 6/2016, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2016 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 25. novembril 2015(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Saksamaale, mille komisjon võttis vastu 19. oktoobril 2016 (COM(2016)0681),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 6/2016, mille komisjon võttis vastu 19. oktoobril 2016 (COM(2016)0680),

–  võttes arvesse 15. novembril 2016 vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 6/2016 kohta (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0349/2016),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 6/2016 hõlmab Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kavandatavat kasutuselevõtmist seoses Saksamaal 2016. aasta mais ja juunis toimunud üleujutustega;

B.  arvestades, et komisjon teeb sellest tulenevalt ettepaneku 2016. aasta eelarve muutmiseks ning eelarvepunkti 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ kulukohustuste ja maksete assigneeringute suurendamiseks 31 475 125 euro võrra;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond on mitmeaastase finantsraamistiku määruses määratletud erivahend ning et vastavad kulukohustuste ja maksete assigneeringud tuleb kanda eelarvesse mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületavalt;

1.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 6/2016 kohta heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 6/2016 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 48, 24.2.2016.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika