Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2268(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0349/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0349/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0471

Hyväksytyt tekstit
PDF 241kWORD 44k
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel
Lisätalousarvioesitys nro 6/2016, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2016 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2016 varainhoitovuodeksi 2016, joka liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) (rahoituskehysasetus),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 19. lokakuuta 2016 antaman ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (COM(2016)0681),

–  ottaa huomioon komission 19. lokakuuta 2016 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 6/2016 (COM(2016)0680),

–  ottaa huomioon neuvoston 15. marraskuuta 2016 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2016 (13852/2016 – C8‑0473/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0349/2016),

A.  ottaa huomioon, että esitys lisätalousarvioksi nro 6/2016 kattaa ehdotuksen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Saksassa touko- ja kesäkuussa 2016 esiintyneiden tulvien takia;

B.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa, että tarkistetaan vuoden 2016 talousarviota ja lisätään momentille 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” 31 475 125 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina;

C.  ottaa huomioon, että koska Euroopan unionin solidaarisuusrahasto on rahoituskehysasetuksessa tarkoitettu erityisrahoitusväline, asianomaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei tule sisällyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin;

1.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2016;

2.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 6/2016 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 48, 24.2.2016.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö