Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2268(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0349/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0349/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0471

Pieņemtie teksti
PDF 394kWORD 48k
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - Brisele
Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 1. decembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 25. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3) (DFS regula),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai, ko Komisija pieņēma 2016. gada 19. oktobrī (COM(2016)0681),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projektu, ko Komisija pieņēma 2016. gada 19. oktobrī (COM(2016)0680),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projektu, ko Padome pieņēma 2016. gada 15. novembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0349/2016),

A.  tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projektu tiek segta ierosinātā Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana saistībā ar 2016. gada maijā un jūnijā Vācijā notikušajiem plūdiem;

B.  tā kā Komisija tādēļ ierosina grozīt 2016. gada budžetu, palielinot līdzekļus budžeta 13 06 01. pantā “Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku” par EUR 31 475 125 gan saistību, gan maksājumu apropriācijās;

C.  tā kā Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ir īpašs instruments, kā definēts DFS regulā, un attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas budžetā jāiekļauj ārpus DFS maksimālajām robežām,

1.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projektu;

2.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 6/2016 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 48, 24.2.2016.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika