Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2268(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0349/2016

Teksty złożone :

A8-0349/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0471

Teksty przyjęte
PDF 393kWORD 48k
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela
Projekt budżetu korygującego nr 6/2016 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) (rozporządzenie w sprawie WRF),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom, przyjęty przez Komisję dnia 19 października 2016 r. (COM(2016)0681),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2016 przyjęty przez Komisję dnia 19 października 2016 r. (COM(2016)0680),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2016 przyjęte przez Radę dnia 15 listopada 2016 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0349/2016),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6/2016 uwzględnia proponowane uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami, do których doszło w Niemczech w maju i czerwcu 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że w rezultacie Komisja proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu na 2016 r. i zwiększyć pozycję budżetową 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 31 475 125 EUR w środkach na zobowiązania oraz środkach na płatności;

C.  mając na uwadze, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie WRF, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w WRF;

1.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2016 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 48 z 24.2.2016.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności