Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2268(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0349/2016

Texte depuse :

A8-0349/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0471

Texte adoptate
PDF 249kWORD 48k
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles
Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2016 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat definitiv la 25 noiembrie 2015(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei, adoptată de Comisie la 19 octombrie 2016 (COM(2016)0681),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 adoptat de Comisie la 19 octombrie 2016 (COM(2016)0680),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 adoptată de Consiliu la 15 noiembrie 2016 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0349/2016),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 se referă la mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în legătură cu inundațiile care au avut loc în Germania în mai și iunie 2016;

B.  întrucât, în acest sens, Comisia propune modificarea bugetului pe 2016 prin majorarea alocării pentru articolul bugetar 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 31 475 125 EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de plată;

C.  întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este un instrument special, astfel cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM, iar creditele corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget în afara plafoanelor corespunzătoare prevăzute în CFM,

1.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 6/2016 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 48, 24.2.2016.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate