Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2268(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0349/2016

Ingivna texter :

A8-0349/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0471

Antagna texter
PDF 242kWORD 42k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Europaparlamentets resolution av den 1 december 2016 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2016 för budgetåret 2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för Tyskland (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, slutgiltigt antagen den 25 november 2015(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(5),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland, som kommissionen antog den 19 oktober 2016 (COM(2016)0681),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som kommissionen antog den 19 oktober 2016 (COM(2016)0680),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2016 som rådet antog den 15 november 2016 och översände till Europaparlamentet samma dag (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0349/2016), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 6/2016 täcker det föreslagna utnyttjandet av Europeiska solidaritetsfonden avseende översvämningar som inträffade i Tyskland i maj och juni 2016.

B.  Kommissionen föreslår därför en ändring av budgeten för 2016 och en ökning av beloppet under budgetartikel 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 31 475 125 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

C.  Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument och därför bör motsvarande åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 6/2016 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 48, 24.2.2016.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy