Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2118(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0346/2016

Внесени текстове :

A8-0346/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0472

Приети текстове
PDF 478kWORD 50k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0678 — C8-0420/2016),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(1), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет от Комисията на 18 юли 2016 г. (COM(2016)0300), изменен с писмо за внасяне на корекция № 1/2017 (COM(2016)0679),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приета от Съвета на 12 септември 2016 г. и предадена на Парламента на 14 септември 2016 г. (11900/2016 — C8-0373/2016),

—  като взе предвид своята позиция от 26 октомври 2016 г. относно проекта на общ бюджет за 2017 г.(3),

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 17 ноември 2016 г. (14635/2016 — C8-0470/2016),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0346/2016),

А.  като има предвид, че след като проучи всички възможности за финансиране на допълнителни и непредвидени нужди във връзка с поети задължения, Комисията предложи в своя проектобюджет да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 1 164,4 милиона евро с цел да бъдат допълнени бюджетните кредити за поети задължения, свързани с разходи по функция 3 в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, над тавана за поети задължения в размер на 2 578 милиона евро по текущи цени;

Б.  счита, че през 2017 г. има вероятност да възникнат допълнителни потребности във връзка с кризата с вътрешната сигурност и настоящите предизвикателства във връзка с хуманитарните въпроси, миграцията и бежанците; признава, че тези потребности биха могли да надхвърлят значително наличното финансиране по функция 3; припомня, че не остава марж под тавана по функция 3; ето защо изисква от Комисията да изясни дали и как биха могли да бъдат мобилизирани допълнителни средства посредством маржа за непредвидени обстоятелства в отговор на евентуални финансови потребности по функция 3 през 2017 г.;

В.  като има предвид, че Комисията преразгледа това предложение за мобилизиране в рамките на писмо за внасяне на корекция № 1/2017 с цел да покрие и разходите по функция 4;

Г.  като има предвид, че Помирителният комитет, свикан във връзка с бюджета за 2016 г., одобри мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 1 906,2 милиона евро за функции 3 и 4 и компенсирането на 575,0 милиона евро чрез неразпределения марж по функция 2 Устойчив растеж: природни ресурси през 2017 г., 507,3 милиона евро през 2016 г., 570,0 милиона евро през 2018 г. и 253,9 милиона евро през 2019 г. чрез неразпределените маржове по функция 5 Администрация;

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0411.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/344.)

Правна информация - Политика за поверителност