Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2118(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0346/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0346/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0472

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 401kWORD 51k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 14,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0300), όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 26ης Οκτωβρίου 2016 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού του 2017(3),

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 17 Νοεμβρίου 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0346/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξέτασε όλες τις δυνατότητες για τη χρηματοδότηση των συμπληρωματικών και απρόβλεπτων αναγκών σε αναλήψεις υποχρεώσεων, η Επιτροπή πρότεινε, στο σχέδιο προϋπολογισμού της, την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό ύψους 1 164,4 εκατομμυρίων EUR, προκειμένου να συμπληρωθούν οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αφορούν τις δαπάνες του τομέα 3 του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, πέραν και επιπλέον του ανώτατου ορίου αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 2 578 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες σε σχέση με τις κρίσεις εσωτερικής ασφάλειας και τις τρέχουσες προκλήσεις όσον αφορά τον ανθρωπιστικό τομέα, τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες· αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να υπερβούν σημαντικά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση του τομέα 3· υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια έως το ανώτατο όριο του τομέα 3· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να διευκρινίσει, εάν και πώς θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν ενδεχομένως πρόσθετα κονδύλια με τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες πρόσθετες οικονομικές ανάγκες για τον τομέα 3 κατά τη διάρκεια του 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναθεώρησε την εν λόγω πρόταση κινητοποίησης στο πλαίσιο της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2017, ώστε να καλύπτει και δαπάνες του τομέα 4·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής που συνήλθε για τον προϋπολογισμό του 2016 συμφώνησε στην κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό 1 906,2 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 3 και τον τομέα 4 και στην αντιστάθμιση 575 εκατομμυρίων EUR με το αδιάθετο περιθώριο στον τομέα 2, «Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι» το 2016, καθώς και 507,3 εκατομμυρίων EUR το 2017, 570 εκατομμυρίων EUR το 2018 και 253,9 εκατομμυρίων EUR το 2019 με τα αδιάθετα περιθώρια στον τομέα 5, «Διοίκηση»·

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/344.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου