Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2118(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0346/2016

Esitatud tekstid :

A8-0346/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0472

Vastuvõetud tekstid
PDF 244kWORD 50k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel
Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtt 2017. aastal
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2017. aastal (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 14,

–  võttes arvesse komisjoni poolt 18. juulil 2016. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti (COM(2016)0300), mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2017 (COM(2016)0679),

–  võttes arvesse 12. septembril 2016. aastal vastu võetud ja 14. septembril 2016. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  võttes arvesse oma 26. oktoobri 2016. aasta seisukohta 2017. aasta üldeelarve projekti kohta(3),

–  võttes arvesse lepituskomitees 17. novembril 2016. aastal heaks kiidetud ühist teksti (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0346/2016),

A.  arvestades, et olles uurinud kõiki täiendavate ja ettenägematute kulukohustuste vajaduste rahastamise võimalusi, tegi komisjon eelarveprojektis ettepaneku võtta kasutusele ettenägematute kulude varu summas 1 164,4 miljonit eurot, et täiendada Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve rubriigi 3 kuludega seotud kulukohustuste assigneeringuid summaga, mis lisandub 2 578 miljoni euro suurusele kulukohustuste ülemmäärale jooksevhindades;

B.  arvestades, et 2017. aastal tekib tõenäoliselt täiendavaid rahalisi vajadusi seoses sisejulgeolekukriisidega ning humanitaar-, rände- ja pagulasprobleemidega; võtab teadmiseks, et need vajadused võivad rubriigi 3 raames kasutatavaid vahendeid märkimisväärselt ületada; tuletab meelde, et rubriigi 3 ülemmäära all enam varu ei ole; palub seetõttu komisjonil selgitada, kas ja kuidas oleks võimalik täiendavaid rahalisi vahendeid ettenägematute kulude varu kasutades kasutusele võtta, et täita võimalikke täiendavaid rahastamisvajadusi rubriigi 3 osas 2017. aasta jooksul;

C.  arvestades, et komisjon muutis varu kasutuselevõtmise ettepanekut kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2017, et katta ka rubriigi 4 kohased kulutused;

D.  arvestades, et 2016. aasta eelarve menetlemiseks kokku kutsutud lepituskomitee leppis kokku ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmises summas 1 906,2 miljonit eurot rubriikide 3 ja 4 jaoks ning 575,0 miljoni euro kompenseerimises 2017. aastal rubriigi 2 (Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad) mitteotstarbelisest varust ning 507,3 miljoni euro kompenseerimises 2016. aastal, 570,0 miljoni euro kompenseerimises 2018. aastal ja 253,9 miljoni euro kompenseerimises 2019. aastal rubriigi 5 (Haldus) mittesihtotstarbelistest varudest;

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(2) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0411.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

ettenägematute kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/344).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika