Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2118(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0346/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0346/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0472

Hyväksytyt tekstit
PDF 315kWORD 45k
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel
Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 14 kohdan,

–  ottaa huomioon komission 18. heinäkuuta 2016 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (COM(2016)0300) sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2017 (COM(2016)0679),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. syyskuuta 2016 vahvistaman ja 14. syyskuuta 2016 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 hyväksymänsä kannan esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017(3),

–  ottaa huomioon sovittelukomitean 17. marraskuuta 2016 hyväksymän yhteisen tekstin (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0346/2016),

A.  ottaa huomioon, että tarkasteltuaan kaikkia mahdollisuuksia rahoittaa ylimääräiset ja ennakoimattomat maksusitoumusmäärärahatarpeet komissio ehdotti talousarvioesityksessään, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 1 164,4 miljoonaa euroa täydentämään maksusitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät Euroopan unionin varainhoitovuotta 2017 koskevan yleisen talousarvion menoihin otsakkeessa 3, maksusitoumusmäärärahoille vahvistetun 2 578 miljoonan euron (käypinä hintoina) enimmäismäärän lisäksi;

B.  ottaa huomioon, että sisäiseen turvallisuuteen liittyvät kriisit sekä nykyiset humanitaariset ja muuttoliike- ja pakolaishaasteet aiheuttavat vuonna 2017 todennäköisesti lisärahoitustarpeita; toteaa, että nämä tarpeet voivat ylittää huomattavasti otsakkeen 3 määrärahat; muistuttaa, että otsakkeen 3 enimmäismäärässä ei ole enää yhtään liikkumavaraa; pyytää näin ollen komissiota selvittämään, olisiko ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta mahdollista ottaa käyttöön lisävaroja ja miten tämä voitaisiin toteuttaa, jotta vastattaisiin otsakkeessa 3 vuoden 2017 aikana mahdollisesti ilmeneviin lisärahoitustarpeisiin;

C.  ottaa huomioon, että komissio tarkisti kyseistä käyttöönottoa koskevaa ehdotusta oikaisukirjelmässä nro 1/2017 siten, että määrästä katetaan myös otsakkeen 4 menoja;

D.  ottaa huomioon, että vuoden 2016 talousarviota käsittelemään kokoontunut sovittelukomitea sopi, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 1 906,2 miljoonan euroa otsakkeissa 3 ja 4 ja otsakkeen 2 (Kestävä kasvu – luonnonvarat) kohdentamattomasta liikkumavarasta korvataan 575,0 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja otsakkeen 5 (Hallinto) kohdentamattomista liikkumavaroista korvataan 507,3 miljoonaa euroa vuonna 2017, 570,0 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 253,9 miljoonaa euroa vuonna 2019;

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0411.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/344.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö