Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2118(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0346/2016

Pateikti tekstai :

A8-0346/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0472

Priimti tekstai
PDF 326kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2016 m. gruodžio 1 d. - Briuselis
Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m.
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016
Rezoliucija
 Priedas

2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m. (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 14 punktą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija priėmė 2016 m. liepos 18 d. (COM(2016)0300), iš dalies pakeistą Taisomuoju raštu Nr. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  atsižvelgdamas į poziciją dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kurią Taryba patvirtino 2016 m. rugsėjo 12 d. ir perdavė Parlamentui 2016 m. rugsėjo 14 d. (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 26 d. poziciją dėl 2017 m. bendrojo biudžeto projekto(3),

–  atsižvelgdamas į bendrą tekstą, kurį 2016 m. lapkričio 17 d. patvirtino Taikinimo komitetas (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0346/2016),

A.  kadangi, išnagrinėjusi visas galimybes finansuoti papildomus ir nenumatytus įsipareigojimų asignavimų poreikius, Komisija savo biudžeto projekte pasiūlė mobilizuoti 1 164,4 mln. EUR nenumatytų atvejų rezervo lėšų, kad su 2017 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 3 išlaidų kategorijos išlaidomis susiję įsipareigojimų asignavimai būtų papildyti viršijant įsipareigojimų asignavimų viršutinę ribą 2 578 mln. EUR dabartinėmis kainomis;

B.  kadangi 2017 m. turbūt atsiras papildomų finansinių poreikių, susijusių su vidaus saugumo krizėmis ir dabartinėmis humanitarinėmis, migracijos ir pabėgėlių problemomis; pripažįsta, kad šie poreikiai galėtų būti žymiai didesni nei pagal 3 išlaidų kategoriją numatytos lėšos; primena, kad nebeliko maržos pagal 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą; todėl prašo Komisijos paaiškinti, ar ir kokiu būdu būtų galima mobilizuoti papildomas lėšas panaudojant nenumatytų atvejų rezervą, siekiant patenkinti galimus papildomus finansinius poreikius pagal 3 išlaidų kategoriją 2017 m. laikotarpiu;

C.  kadangi Komisija, rengdama Taisomąjį raštą Nr. 1/2017, persvarstė šį lėšų mobilizavimo pasiūlymą, įtraukdama ir 4 išlaidų kategorijos išlaidas;

D.  kadangi Taikinimo komitetas, sušauktas svarstyti 2016 m. biudžeto klausimų, susitarė mobilizuoti 1 906,2 mln. EUR nenumatytų atvejų rezervo lėšų, skiriant jas 3 ir 4 išlaidų kategorijoms, ir kompensuoti iš 2 išlaidų kategorijos (Tvarus augimas. Gamtos ištekliai) nepaskirstytos maržos 575,0 mln. EUR 2016 m., iš 5 išlaidų kategorijos (Administravimas) nepaskirstytos maržos 507,3 mln. EUR 2017 m., 570,0 mln. EUR 2018 m. ir 253,9 mln. EUR 2019 m.;

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0411.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m.

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2017/344.)

Teisinė informacija - Privatumo politika