Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2118(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0346/2016

Teksty złożone :

A8-0346/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0472

Teksty przyjęte
PDF 405kWORD 49k
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 14,

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęty przez Komisję dnia 18 lipca 2016 r. (COM(2016)0300), z uwzględnieniem zmian zawartych w liście w sprawie poprawek nr 1/2017 (COM(2016)0679),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęte przez Radę dnia 12 września 2016 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 14 września 2016 r. (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 26 października 2016 r. dotyczące projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017(3),

–  uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 17 listopada 2016 r. (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0346/2016),

A.  mając na uwadze, że po zbadaniu wszystkich możliwości finansowania dodatkowych i nieprzewidzianych potrzeb w zakresie zobowiązań Komisja w swoim projekcie budżetu wystąpiła z wnioskiem o uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w wysokości 1164,4 mln EUR w celu uzupełnienia środków na zobowiązania związanych z wydatkami przewidzianymi w dziale 3 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 powyżej pułapu zobowiązań wynoszącego 2578 mln EUR w cenach bieżących;

B.  mając na uwadze, że w roku 2017 prawdopodobnie pojawią się dodatkowe potrzeby finansowe w związku z kryzysem bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wyzwaniami związanymi z obecną sytuacją humanitarną, migracją i uchodźcami; przyjmuje do wiadomości, że potrzeby te mogą znacznie przekroczyć środki dostępne w dziale 3; przypomina, że w ramach pułapu w dziale 3 nie ma już dostępnego marginesu; wobec tego zwraca się do Komisji o wyjaśnienie, czy i ewentualnie w jaki sposób można by uruchomić dodatkowe fundusze przy wykorzystaniu marginesu na nieprzewidziane wydatki, aby zaspokoić możliwe dodatkowe potrzeby finansowe w dziale 3 w roku 2017;

C.  mając na uwadze, że Komisja dokonała zmian w swoim wniosku o uruchomienie środków w liście w sprawie poprawek nr 1/2017 w celu pokrycia również wydatków przewidzianych w dziale 4;

D.  mając na uwadze, że komitet pojednawczy zwołany w związku z budżetem na rok 2016 zgodził się na uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki na kwotę 1906,2 mln EUR w dziale 3 i 4 oraz na skompensowanie kwoty 575 mln EUR w ramach nieprzydzielonego marginesu w dziale 2 (Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne) w 2016 r. oraz w ramach nieprzydzielonych marginesów w dziale 5 (Administracja) w wysokości 507,3 mln EUR w 2017 r., 570 mln EUR w 2018 r. i 253,9 mln EUR w 2019 r.;

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0411.


ZAŁĄCZNIK:

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2017/344.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności