Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2118(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0346/2016

Texte depuse :

A8-0346/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0472

Texte adoptate
PDF 332kWORD 49k
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles
Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), în special articolul 13,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 14,

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, pe care Comisia l-a adoptat la 18 iulie 2016 (COM(2016)0300), astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 adoptată de Consiliu la 12 septembrie 2016 și transmisă Parlamentului European la 14 septembrie 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  având în vedere poziția sa din 26 octombrie 2016 privind proiectul de buget general pentru exercițiul 2017(3),

–  având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 17 noiembrie 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0346/2016),

A.  întrucât, după ce a examinat toate posibilitățile pentru finanțarea nevoilor suplimentare și neprevăzute de credite de angajament, Comisia propune în proiectul său de buget mobilizarea, din marja pentru situații neprevăzute, a sumei de 1 164,4 milioane EUR pentru completarea creditelor de angajament aferente cheltuielilor de la rubrica 3, în cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, peste plafonul de angajamente de 2 578 de milioane EUR în prețuri curente;

B.  întrucât sunt preconizate noi nevoi financiare pentru 2017, referitor la crizele de securitate și la actualele probleme umanitare sau legate de migranți și refugiați; recunoaște că acestea ar putea depăși în mod semnificativ finanțările disponibile la rubrica 3; reamintește că sub plafonul de la rubrica 3 nu a mai rămas nicio marjă disponibilă; prin urmare, solicită Comisiei să precizeze dacă ar mai putea fi mobilizate fonduri suplimentare prin utilizarea marjei pentru situații neprevăzute și cum ar putea fi realizat acest lucru, pentru a răspunde în cursul anului 2017 unor eventuale necesități de fonduri suplimentare la rubrica 3;

C.  întrucât Comisia a revizuit această propunere de mobilizare în cadrul scrisorii rectificative nr. 1/2017 pentru a acoperi și cheltuielile de la rubrica 4;

D.  întrucât Comitetul de conciliere convocat pentru bugetul 2016 a aprobat mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru suma de 1 906,2 milioane EUR la rubricile 3 și 4, precum și compensarea cu suma de 575,0 milioane EUR din marja nealocată de la rubrica 2 Creștere durabilă: Resurse naturale în 2016 și cu suma de 507,3 milioane EUR în 2017, 570,0 milioane EUR în 2018 și 253,9 milioane EUR în 2019 din marjele nealocate de la rubrica 5 Administrație,

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0411.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/344.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate