Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2120(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0351/2016

Внесени текстове :

A8-0351/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0473

Приети текстове
PDF 479kWORD 46k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността
P8_TA(2016)0473A8-0351/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0313 — C8-0246/2016),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1), и по-специално член 11 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет от Комисията на 18 юли 2016 г. (COM(2016)0300), изменен с писмото за внасяне на корекции № 1/2017 (COM(2016)0679),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приета от Съвета на 12 септември 2016 г. и предадена на Парламента на 14 септември 2016 г. (11900/2016 — C8-0373/2016),

—  като взе предвид своята позиция от 26 октомври 2016 г. относно проекта на общ бюджет за 2017 г.(4),

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 17 ноември 2016 г. (14635/2016 — C8-0470/2016),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0351/2016),

А.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3, изглежда е необходимо мобилизирането на Инструмента за гъвкавост във връзка с бюджетните кредити за поети задължения;

Б.  като има предвид, че Комисията е предложила да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година, над тавана по функция 3, със сумата от 530 милиона евро за финансиране на мерки в областта на миграцията, бежанците и сигурността;

В.  като има предвид, че общата сума по Инструмента за гъвкавост за финансовата 2017 година е следователно напълно изчерпана;

1.  отбелязва, че таваните за 2017 г. по функция 3 не позволяват адекватно финансиране на спешни мерки в областта на миграцията, бежанците и сигурността;

2.  следователно е съгласен с мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 530 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

3.  освен това изразява съгласие с предложеното разпределение на съответстващите бюджетни кредити за плащания в размер на 238,3 милиона евро през 2017 г., 91 милиона евро през 2018 г., 141,9 милиона евро през 2019 г. и 58,8 милиона евро през 2020 г.;

4.  отново заявява, че мобилизирането на този инструмент съгласно член 11 от Регламента за МФР показва още веднъж неотложната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза и отново посочва позицията си, изразена в рамките на междинния преглед/преразглеждане на МФР, че годишната сума по Инструмента за гъвкавост следва да се увеличи на 2 милиарда евро;

5.  отново изразява дългогодишната си позиция, че независимо от възможността за мобилизиране на бюджетни кредити за плащания за конкретни бюджетни редове чрез Инструмента за гъвкавост, без предварително мобилизиране на бюджетни кредити за поети задължения, плащанията, произтичащи от поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) OВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0411.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/342.)

Правна информация - Политика за поверителност