Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2120(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0351/2016

Předložené texty :

A8-0351/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0473

Přijaté texty
PDF 408kWORD 45k
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize
P8_TA(2016)0473A8-0351/2016
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0313 – C8‑0246/2016),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 12 této dohody,

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který přijala Komise dne 18. července 2016 (COM(2016)0300), ve znění návrhu na změnu č. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který přijala Rada dne 12. září 2016 a postoupila Evropskému parlamentu dne 14. září 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2017, který Evropský parlament přijal dne 26. října 2016(4),

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 17. listopadu 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0351/2016),

A.  vzhledem k tomu, že po posouzení všech možností pro přerozdělení prostředků na závazky v rámci okruhu 3 se zdá být nutné uvolnit prostředky na závazky z nástroje pružnosti;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 nad rámec stropu okruhu 3 o částku 530 milionů EUR na financování opatření v oblasti migrace, uprchlíků a bezpečnosti;

C.  vzhledem k tomu, že celková částka nástroje pružnosti na rozpočtový rok 2017 je tím plně vyčerpána;

1.  konstatuje, že stropy okruhu 3 na rok 2017 neumožňují odpovídajícím způsobem financovat naléhavá opatření v oblasti migrace, uprchlíků a bezpečnosti;

2.  souhlasí proto s tím, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 530 milionů EUR v prostředcích na závazky;

3.  souhlasí dále s navrhovaným přidělením odpovídajících prostředků na platby ve výši 238,3 milionu EUR v roce 2017, 91 milionů EUR v roce 2018, 141,9 milionu EUR v roce 2019 a 58,8 milionu EUR v roce 2020;

4.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu dokazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější, a opakuje svůj postoj vyjádřený v rámci revize/přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období, podle nějž by měla být roční částka nástroje pružnosti navýšena na 2 miliardy EUR;

5.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že – aniž by byla dotčena možnost uvolnit prostředky na platby pro specifické rozpočtové položky prostřednictvím nástroje pružnosti bez předchozího uvolnění prostředků na závazky – prostředky na platby vyplývající z prostředků na závazky, které byly dříve uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, mohou být započítávány pouze nad rámec stropů;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0411.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/342.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí