Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2120(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0351/2016

Esitatud tekstid :

A8-0351/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0473

Vastuvõetud tekstid
PDF 244kWORD 49k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks, et tulla toime praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisiga
P8_TA(2016)0473A8-0351/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/623, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 12,

–  võttes arvesse komisjoni poolt 18. juulil 2016. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti (COM(2016)0300), mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2017 (COM(2016)0679),

–  võttes arvesse 12. septembril 2016. aastal vastu võetud ja 14. septembril 2016. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  võttes arvesse oma 26. oktoobri 2016. aasta seisukohta 2017. aasta üldeelarve projekti kohta(4),

–  võttes arvesse lepituskomitees 17. novembril 2016. aastal heaks kiidetud ühist teksti (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0351/2016),

A.  arvestades, et olles uurinud kõiki võimalusi rubriigi 3 alusel tehtavate kulukohustuste assigneeringute ümberjaotamiseks, näib olevat vajalik võtta kulukohustuste assigneeringute osas kasutusele paindlikkusinstrument;

B.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku võtta kasutusele paindlikkusinstrument, et täiendada liidu 2017. aasta üldeelarves ette nähtud rahastamist üle rubriigi 3 ülemmäära 530 miljoni euroga, et rahastada meetmeid rände, pagulaste ja julgeoleku valdkonnas;

C.  arvestades, et paindlikkusinstrumendi eelarveaastaks 2017 ette nähtud kogusumma on seega täielikult ära kasutatud;

1.  märgib, et 2017. aastaks kehtestatud rubriigi 3 ülemmäär ei võimalda piisavalt rahastada kiireloomulisi meetmeid rände, pagulaste ja julgeoleku valdkonnas;

2.  nõustub seepärast paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega summas 530 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena;

3.  nõustub lisaks vastavate maksete assigneeringute kavandatud eraldamisega summas 238,3 miljonit eurot 2017. aastal, 91 miljonit eurot 2018. aastal, 141,9 miljonit eurot 2019. aastal ja 58,8 miljonit eurot 2020. aastal;

4.  kordab, et kõnealuse instrumendi kasutuselevõtmine, nagu on sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklis 11, näitab taas liidu eelarve paindlikkuse suurendamise hädavajalikkust, ning kordab mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise/muutmise raamistikus väljendatud seisukohta, mille kohaselt tuleks paindlikkusinstrumendi iga-aastast summat suurendada 2 miljardi euroni;

5.  kordab oma ammust seisukohta, et – piiramata seejuures võimalust võtta maksete assigneeringud paindlikkusinstrumendi raames kasutusele konkreetsete eelarveridade jaoks ilma eelneva kulukohustuste kasutuselevõtuta – varem paindlikkusinstrumendi raames kasutusele võetud kulukohustustest tulenevaid makseid tuleks arvestada üksnes väljaspool ülemmäärasid;

6.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

7.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(2) ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0411.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/342).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika