Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2120(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0351/2016

Texte depuse :

A8-0351/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0473

Texte adoptate
PDF 251kWORD 46k
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles
Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea
P8_TA(2016)0473A8-0351/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), în special articolul 11,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 12,

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, pe care Comisia l-a adoptat la 18 iulie 2016 (COM(2016)0300), astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 adoptată de Consiliu la 12 septembrie 2016 și transmisă Parlamentului European la 14 septembrie 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  având în vedere poziția sa din 26 octombrie 2016 privind proiectul de buget general pentru exercițiul 2017(4),

–  având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 17 noiembrie 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0351/2016),

A.  întrucât, după examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor de angajament de la rubrica 3, reiese că este necesară mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru credite de angajament;

B.  întrucât Comisia a propus mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a suplimenta cu suma de 530 de milioane EUR peste plafonul de la rubrica 3 finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 unor măsuri în domeniul migrației, al refugiaților și al securității;

C.  întrucât suma totală aferentă instrumentului de flexibilitate pentru exercițiul financiar 2017 s-a epuizat, prin urmare, complet,

1.  observă că plafoanele de la rubrica 3 din bugetul pe 2017 nu permit finanțarea adecvată a măsurilor urgente din domeniul migrației, al refugiaților și al securității;

2.  este, prin urmare, de acord cu mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 530 de milioane EUR sub formă de credite de angajament;

3.  este de acord, de asemenea, cu alocarea propusă a creditelor de plată aferente în valoare de 238,3 milioane EUR în 2017, 91 de milioane EUR în 2018, 141,9 milioane EUR în 2019 și 58,8 milioane EUR în 2020;

4.  reiterează că mobilizarea acestui instrument, prevăzută la articolul 11 din Regulamentul privind CFM, demonstrează încă o dată nevoia imperioasă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil și își reiterează poziția exprimată în cadrul evaluării/revizuirii CFM la jumătatea perioadei, potrivit căreia suma anuală aferentă instrumentului de flexibilitate ar trebui majorată până la nivelul de 2 miliarde EUR;

5.  își reiterează poziția exprimată de-a lungul timpului potrivit căreia plățile care decurg din angajamentele mobilizate anterior prin intermediul instrumentului de flexibilitate pot fi înscrise în buget exclusiv peste plafoane, fără a aduce atingere posibilității de mobilizare prin intermediul instrumentului de flexibilitate a unor credite de plată pentru linii bugetare specifice fără să fi fost mobilizate anterior credite de angajament;

6.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) JO L 103, 22.4.2015, p. 1.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0411.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

referitoare la mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/342.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate