Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2119(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0323/2016

Внесени текстове :

A8-0323/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0474

Приети текстове
PDF 474kWORD 44k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г.
P8_TA(2016)0474A8-0323/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г. (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0312 — C8‑0245/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид резултатите от тристранната среща от 17 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0323/2016),

А.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета(4), сума в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/343.)

Правна информация - Политика за поверителност