Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2119(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0323/2016

Esitatud tekstid :

A8-0323/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0474

Vastuvõetud tekstid
PDF 244kWORD 50k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist 2017. aasta eelarvest
P8_TA(2016)0474A8-0323/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2017. aasta üldeelarvest (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse 17. novembri 2016. aasta kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0323/2016),

A.  arvestades, et kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 661/2014(4), tehti eelmaksete tegemiseks liidu üldeelarvest assigneeringutena kättesaadavaks 50 000 000 eurot;

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 661/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 143).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2017. aasta üldeelarvest

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/343).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika