Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2119(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0323/2016

Predkladané texty :

A8-0323/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0474

Prijaté texty
PDF 326kWORD 44k
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu Únie na rok 2017
P8_TA(2016)0474A8-0323/2016
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na výsledky trialógu zo 17. novembra 2016,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0323/2016),

A.  keďže v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014(4) sa na vyplácanie záloh prostredníctvom rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie dáva k dispozícii suma 50 000 000 EUR;

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/343.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia