Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2119(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0323/2016

Ingivna texter :

A8-0323/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0474

Antagna texter
PDF 242kWORD 43k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott i unionens allmänna budget för 2017
P8_TA(2016)0474A8-0323/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 1 december 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av resultatet av trepartsmötet den 17 november 2016,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0323/2016), och av följande skäl:

A.  I linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014(4) ska ett belopp på 50 000 000 EUR göras tillgängligt för utbetalning av förskott genom anslag i Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUT L 189, 27.6.2014, s. 143).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/343.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy