Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2047(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0353/2016

Внесени текстове :

A8-0353/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0475

Приети текстове
PDF 729kWORD 73k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет, и прилежащите декларации на Парламента, Съвета и Комисията (14635/2016 — C8-0470/2016),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет от Комисията на 18 юли 2016 г. (COM(2016)0300),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приета от Съвета на 12 септември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на 14 септември 2016 г. (11900/2016 — C8-0373/2016),

—  като взе предвид писмото № 1/2017 за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, представено от Комисията на 17 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1) и съдържащите се в нея изменения по бюджета,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид членове 90 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A8-0353/2016),

1.  одобрява общия проект, приет от Помирителния комитет и състоящ се от следните документи, взети заедно:

   списък на бюджетните редове без изменения в сравнение с проектобюджета или позицията на Съвета;
   обобщени стойности по функции от финансовата рамка;
   стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции;
   консолидиран документ със стойностите и окончателния текст на всички изменени в хода на помирителната процедура бюджетни редове;

2.  потвърждава съвместните декларации на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че равнището на численост на персонала на Европейския парламент беше един от основните въпроси, повдигнати по време на тази помирителна процедура; припомня „джентълменското споразумение“, въз основа на което всяко от направленията на бюджетния орган разполага с изключителна компетентност по отношение на собствената си част от бюджета; припомня, също така, своето политическо решение да освободи политическите групи от целта за намаляване на персонала с 5%, както беше подчертано в неговите резолюции относно бюджета за 2014, 2015, 2016 и 2017 г.; ще оцени последствията от бюджетните решения върху функционирането на институцията;

4.  възлага на своя председател да обяви, че общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година е окончателно приет и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата законодателна резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0411.
(2) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

17.11.2016

ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ

Бюджет за 2017 г. — Елементи за съвместните заключения

Настоящите съвместни заключения обхващат следните раздели:

1.  Бюджет за 2017 г.

2.  Бюджет за 2016 г. — Проекти на коригиращи бюджети № 4, 5 и 6/2016

3.  Съвместни изявления

Обобщен преглед

A.   Бюджет за 2017 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения:

—  Общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2017 г. се определя на 157 857,8 милиона евро. Общо остава марж под таваните на МФР за 2017 г. в размер на 1 100,1 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения.

—  Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2017 г. се определя на 134 490,4 милиона евро.

—  От Инструмента за гъвкавост за 2017 г. се мобилизират бюджетни кредити за поети задължения в размер на 530 милиона евро за функция 3 Сигурност и гражданство.

—  Общият марж за поетите задължения се мобилизира за сума в размер на 1 439,1 милиона евро за функция 1а Конкурентоспособност за растеж и работни места.

—  Маржът за непредвидени обстоятелства се мобилизира за сума в размер на 1 906,2 милиона евро за функции 3 и 4. 575,0 милиона евро се компенсират чрез неразпределения марж по функция 2 Устойчив растеж: природни ресурси през 2017 г., а 507,3 милиона евро през 2017 г., 570,0 милиона евро през 2018 г. и 253,9 милиона евро през 2019 г. се компенсират чрез неразпределените маржове по функция 5 Администрация.

—  Комисията изчислява бюджетните кредити за плащания за 2017 г. във връзка с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2014, 2015 и 2016 г. на 981,1 милиона евро.

Б.   Бюджет за 2016 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения:

—  Проект на коригиращ бюджет № 4/2016 и придружаващото го мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства се приемат във вида, в който са предложени от Комисията.

—  Проект на коригиращ бюджет № 5/2016 се приема във вида, в който е предложен от Комисията.

—  Проект на коригиращ бюджет № 6/2016 и свързаното с него мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се приемат във вида, в който са предложени от Комисията.

1.  Бюджет за 2017 г.

1.1.   „Затворени“ бюджетни редове

Освен ако не е посочено друго по-долу в настоящите заключения, всички бюджетни редове, които не са били изменени от Съвета или от Парламента, както и бюджетните редове, за които Парламентът е приел измененията на Съвета по време на съответното им четене, се потвърждават.

За останалите бюджетни редове Помирителният комитет стигна до заключенията, посочени в раздели 1.2 — 1.8 по-долу.

1.2.   Хоризонтални въпроси

Децентрализирани агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, с изключение на:

—  Европейската полицейска служба (Европол, бюджетна статия 18 02 04), за която са разпределени десет допълнителни длъжности с допълнителни бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в размер на 675 000 EUR;

—  Органа на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст, бюджетна статия 33 03 04), за който са разпределени десет допълнителни длъжности с допълнителни бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в размер на 675 000 EUR;

—  Европейския банков орган (ЕБО, бюджетна статия 12 02 04), чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са намалени с 500 000 EUR;

—  Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO, бюджетна статия 18 03 02), чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 3 000 000 EUR;

—  Европейската агенция по лекарствата (EMA, бюджетна статия 17 03 12 01), чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са намалени с 8 350 000 EUR.

Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за изпълнителните агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета за 2017 г.

Пилотни проекти/Подготвителни действия

Приема се цялостен пакет от 78 пилотни проекта и подготвителни действия (ПП/ПД) за обща сума в размер на 76,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, както беше предложен от Парламента в допълнение към подготвителното действие, предложено от Комисията в проектобюджета за 2017 г.

Когато се счита, че даден пилотен проект или подготвително действие са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на действието.

Този пакет е напълно съобразен с определените във Финансовия регламент тавани за пилотните проекти и подготвителните действия.

1.3.   Разходни функции във финансовата рамка — бюджетни кредити за поети задължения

След като взе под внимание горепосочените заключения относно „затворените“ бюджетни редове, агенциите и пилотните проекти и подготвителните действия, Помирителният комитет прие следното:

Функция 1а — Конкурентоспособност за растеж и заетост

Бюджетните кредити за поети задължения по следните бюджетни редове се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета за 2017 г. във вида, в който е изменен с писмо № 1/2017 за внасяне на корекции:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г.

Бюджет за 2017 г.

Разлика

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Оптимизиране на интеграцията и взаимното свързване на видовете транспорт и засилване на оперативната съвместимост

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Общо

 

 

200 000 000(1)

Съветът и Парламентът потвърждават, че одобрените увеличения по функция 1а в рамките на бюджета за 2017 г. съответстват напълно на предходните споразумения и не засягат текущите законодателни процедури.

Всички други бюджетни кредити за поети задължения по функция 1а се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, като се отразяват корекциите, одобрени от Помирителния комитет и включени в таблицата по-долу. Създава се специална бюджетна статия за „Специални събития“, както е предвидено в четенето на Парламента.

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

32 02 01 01

По-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Създаване на по-благоприятен климат за частните инвестиции в енергийни проекти

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Специални ежегодни събития

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

„Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на работниците и увеличаване на възможностите за работа

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Общо

 

 

-27 687 129

В резултат на това и като се вземат предвид агенциите, пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 21 312,2 милиона евро, при което остава марж от 51,9 милиона евро под тавана на разходите по функция 1а и се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 1 439,1 милиона евро.

Функция 1б — Икономическо, социално и териториално сближаване

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено в проектобюджета за 2017 г.

Като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 53 586,6 милиона евро, при което остава марж от 0,4 милиона евро под тавана на разходите по функция 1б.

Функция 2 — Устойчив растеж: природни ресурси

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, като се включва допълнителното намаление в размер на 325,0 милиона евро в резултат на увеличението на целевите приходи в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), за което Комисията уведоми на 7 ноември 2016 г. В резултат на това Помирителният комитет прие следното:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

05 03 01 10

Схема за основно плащане

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Като се вземат предвид агенциите, пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 58 584,4 милиона евро, при което остава марж от 1 031,6 милиона евро под тавана на разходите по функция 2, като се има предвид, че 575,0 милиона евро са използвани за компенсиране на мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства.

Функция 3 — Сигурност и гражданство

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

09 05 05

Мултимедийни действия

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

Общо

 

 

4 000 000

Бюджетната забележка към статия 09 05 05 се изменя, като се прибавя следното изречение: „По целесъобразност процедурите за възлагане на обществени поръчки и за отпускане на безвъзмездни средства могат да включват сключването на рамкови партньорства с цел насърчаване на стабилна рамка за финансиране за общоевропейските мрежи, финансирани от този бюджетен кредит.

Бюджетната забележка към статия 15 04 02 се изменя, като се прибавя следното изречение: „Този бюджетен кредит може да се използва също така за финансиране на подготовката на Европейската година на културното наследство.

В резултат на това и като се вземат предвид агенциите, пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 4 284,0 милиона евро, при което не остава марж под тавана на разходите по функция 3, мобилизират се 530 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост и се използва маржът за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 1 176,0 милиона евро.

Функция 4 — Глобална Европа

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

01 03 02

Макрофинансова помощ

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Обезпечаване със средства на гаранционния фонд EFSD

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Спешни мерки

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Миграция и убежище

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Средиземноморски страни — Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Източно партньорство — Намаляване на бедността и устойчиво развитие

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

Общо

 

 

-278 630 000

При все това бюджетните кредити за бюджетна позиция 19 03 01 07 Специални представители на Европейския съюз се определят на равнището от проектобюджета за 2017 г.

В резултат на това и като се вземат предвид агенциите, пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 10 162,1 милиона евро, при което не остава марж под тавана на разходите по функция 4 и се използва маржът за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 730,1 милиона евро.

Функция 5 — Администрация

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и бюджетните кредити, предложени от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, се одобряват от Помирителния комитет със следните изключения:

—  Четенето на Парламента се одобрява, при условие че увеличението на персонала на политическите групи със 76 длъжности бъде напълно компенсирано със съответно намаление на длъжностите в щатното разписание на администрацията на Парламента, тоест без отражение върху бюджета. Освен това Помирителният комитет е съгласен да включи в бюджета за 2017 г. автоматичната актуализация на заплатите, която следва да се приложи считано от 1 юли 2016 г. (EUR 8 717 000).

—  Четенето на Съвета се одобрява, като в бюджета за 2017 г. се включва автоматичната актуализация на заплатите, която следва да се приложи считано от 1 юли 2016 г. (EUR 3 301 000).

—  По отношение на Сметната палата се одобряват намаленията спрямо проектобюджета за 2017 г., включени в четенето на Парламента.

—  По отношение на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) се разпределят 560 250 EUR (бюджетна позиция 1200) по бюджетния ред за договорно нает персонал, като със същата сума се намаляват бюджетните кредити по бюджетна позиция 3003 Сгради и свързани с тях разходи. Бюджетната забележка към статия 1200 се изменя, като се прибавя следното изречение: „Този бюджетен кредит покрива също така разходите за договорно наетите служители, работещи в областта на стратегическата комуникация.“ Освен това следните бюджетни редове в раздела за ЕСВД се коригират, за да се премахне трансферът на специалните представители на Европейския съюз, съвместяващи два мандата, предложен в писмо за внасяне на корекции № 1.

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

Разлика

3001

Външен персонал и външни услуги

-3 645 000

3002

Други разходи, свързани с персонала

-1 980 000

3003

Сгради и свързани с тях разходи

-3 636 000

3004

Други административни разходи

-815 000

 

Общо

-10 076 000

В резултат на това, като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 9 394,5 милиона евро, при което остава марж от 16,2 милиона евро под тавана на разходите по функция 5, след като са използвани 507,3 милиона евро от маржа за компенсиране на мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства.

Специални инструменти

Бюджетните кредити за поети задължения за специалните инструменти се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета за 2017 г., с изключение на резерва за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (бюджетна статия 40 02 44), който се премахва.

Компенсация на маржа за непредвидени обстоятелства през 2018 и 2019 г.

Пълното усвояване на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. се равнява на 1 176,0 милиона евро за функция 3 и на 730,1 милиона евро за функция 4, или общо 1 906,2 милиона евро. Компенсирани са 575,0 милиона евро чрез неразпределения марж по функция 2 през 2017 г. и 507,3 милиона евро през 2017 г., 570,0 милиона евро през 2018 г. и 253,9 милиона евро през 2019 г. чрез неразпределените маржове по функция 5. Решението за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства за 2017 г., прието едновременно с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, ще бъде изменено съобразно това.

1.4.   Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2017 г. се определя на равнището от проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, като се внасят следните корекции, одобрени от Помирителния комитет:

1.  Първо, взема се под внимание одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения за едногодишни разходи, за които равнището на бюджетните кредити за плащания е равно на равнището на бюджетните кредити за поети задължения. Това включва намаляването на разходите за селското стопанство с 325 милиона евро и корекциите на административните разходи в раздели I, II, III, IV, V, VI, VII, IX и X (13,4 милиона евро) и за децентрализираните агенции (за които вноската на ЕС в бюджетни кредити за плащания се определя на равнището, предложено в раздел 1.2 по-горе). Комбинираният ефект е намаление в размер на 332,3 милиона евро.

2.  Бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни действия, предложени от Парламента, се определят на 50% от съответните бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. В случай на удължаване на съществуващи пилотни проекти и подготвителни действия равнището на плащанията съответства на определеното в проектобюджета равнище плюс 50% от съответните нови бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. Комбинираният ефект е увеличение в размер на 35,2 милиона евро.

3.  Бюджетните кредити за плащания за „Специални събития“ (бюджетна статия 15 02 10) се равняват на сумата, посочена от Парламента (6 милиона евро).

4.  За бюджетните кредити за плащания (бюджетна статия 01 03 08 Обезпечаване със средства на гаранционния фонд EFSD) се въвежда запис „p.m.“.

5.  Корекциите по следните бюджетни редове се одобряват с оглед на тенденциите, отчетени по отношение на задълженията за многогодишните бюджетни кредити:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

01 03 02

Макрофинансова помощ

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

„Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на работниците и увеличаване на възможностите за работа

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Мултимедийни действия

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Източно партньорство — Намаляване на бедността и устойчиво развитие

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Спешни мерки

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Миграция и убежище

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Средиземноморски страни — Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

По-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Създаване на по-благоприятен климат за частните инвестиции в енергийни проекти

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Общо

 

 

5 003 000

6.  Бюджетните кредити за плащания за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (бюджетна статия 40 02 43) се премахват (намаление с 30 милиона евро), тъй като се оценява, че бюджетните кредити за плащания от целеви приходи са достатъчно, за да покрият всички потребности през 2017 г.

7.  Резервът за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (бюджетна статия 40 02 44) се премахва.

8.  Предприети са допълнителни намаления на бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

04 02 62

Европейски социален фонд — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Европейско териториално сътрудничество

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Общо

 

 

-154 000 000

Тези действия ще осигурят равнище на бюджетните кредити за плащания в размер на 134 490,4 милиона евро, което е намаление с 931,4 милиона евро спрямо проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции №№ 1/2017.

1.5.   Резерви

Няма резерви в допълнение към включените в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, с изключение на:

—  Бюджетна позиция 13 01 04 04 Разходи за подкрепа за Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) и бюджетна статия 13 08 01 Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) — Оперативна техническа помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ), за които цялата сума на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се поставя в резерв, докато бъде прието правното основание за Програмата за подкрепа на структурните реформи.

—  Бюджетна статия 13 08 02 Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) — Оперативна техническа помощ, прехвърлена от функция 2 (ЕЗФРСР), за която цялата сума на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се поставя в резерв, докато бъде прието правното основание за Програмата за подкрепа на структурните реформи.

—  Бюджетна позиция 18 02 01 03 Създаване на нови информационни системи за подпомагане на управлението на миграционните потоци през външните граници на Съюза, за която бюджетни кредити за поети задължения в размер на 40 000 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 28 000 000 EUR се поставят в резерв до приключване на законодателната процедура за създаване на системата за влизане/излизане.

1.6.   Бюджетни забележки

Освен ако изрично е посочено друго в предходните параграфи, измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета в текста на бюджетните забележки, се одобряват, с изключение на забележките по бюджетните редове, изброени в таблицата по-долу, за които се одобрява текстът на бюджетните забележки във вида, в който са предложени в проектобюджета, изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/20171 и с актуализацията на ЕФГЗ.

Това става с разбирането, че измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета, не могат да променят или разширят обхвата на съществуващо правно основание, нито засягат административната автономност на институциите, и че действието може да бъде покрито с наличните ресурси.

Бюджетен ред

Наименование

04 03 02 03

Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия

S 03 01 06 01

Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

05 02 11 99

Други мерки (други растителни продукти/мерки)

05 04 60

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони — ЕЗФРСР (2014 — 2020 г.)

05 04 60 02

Оперативна техническа помощ

18 04 01 01

„Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза

1.7.   Нови бюджетни редове

Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в проектобюджета, във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, заедно с пилотните проекти и подготвителните действия и с новата бюджетна статия за Специални ежегодни събития (15 02 10), се одобрява.

1.8.   Приходи

Предложението на Комисията, съдържащо се в писмо за внасяне на корекции № 1/2017, относно включването в бюджета на приходите от глоби в размер на 1 милиард евро, се одобрява.

2.   Бюджет за 2016 г.

Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2016 и придружаващото го мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства се одобряват във вида, в който са предложени от Комисията.

Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 5/2016 се одобрява във вида, в който е предложен от Комисията.

Проект на коригиращ бюджет № 6/2016 и свързаното с него мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се одобряват във вида, в който са предложени от Комисията.

3.   Съвместни изявления

3.1.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно инициативата за младежка заетост

Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че намаляването на младежката безработица продължава да бъде водещ и споделен политически приоритет и във връзка с това потвърждават решимостта си да използват по най-добрия начин наличните бюджетни ресурси за нейното преодоляване и по-конкретно посредством инициативата за младежка заетост.

Те припомнят, че в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (EС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (регламента за МФР) „оставените налични маржове под таваните на МВФ за бюджетните кредити за поети задължения за годините 2014—2017 съставляват Общ марж на МФР за ангажименти, които да бъдат предоставени над таваните, установени в МФР, за годините 2016—2020 за цели на политиката по отношение на растежа и заетостта, по-специално младежката заетост.“.

Съветът и Европейският парламент приканват Комисията да предложи през 2017 г. коригиращ бюджет с оглед на осигуряването през 2017 г. на 500 милиона евро(2) за инициативата за младежка заетост, като финансовите средства се предоставят от общия марж за ангажиментите, веднага след приемането на техническата корекция, предвидена в член 6 от регламента за МФР.

Съветът и Европейският парламент се ангажират да придвижат бързо предложения от Комисията проект за коригиращ бюджет за 2017 г.

3.2.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания

Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта, с оглед на изпълнението, да се осигури редовно извършване на плащанията по бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегнат нежелани равнища на неизплатените сметки в края на годината.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи активно и отблизо изпълнението на програмите за периода 2014 — 2020 г. За целта те приканват Комисията да представи своевременно актуални данни относно състоянието на изпълнението и прогнозите по отношение на изискванията за бюджетни кредити за плащания през 2017 г.

Съветът и Европейският парламент своевременно ще вземат необходимите решения за надлежно обоснованите потребности, за да се предотврати натрупването на прекомерен брой неплатени сметки и да се гарантира надлежното удовлетворяване на исканията за плащане.

3.3.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 5-процентното намаление на персонала

Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят споразумението числеността на персонала на всички институции, органи и агенции да бъде намалена поетапно с 5% спрямо щатното разписание към 1 януари 2013 г., съгласно точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

Трите институции припомнят, че 2017 г. е целевата година за цялостното изпълнение на 5-процентното намаление на персонала. Те изразяват съгласие, че ще бъдат предприети подходящи последващи мерки за преценка на положението с оглед на гарантирането, че се полагат всички усилия за избягване на всяко допълнително изоставане при изпълнението на целта за намаляване на персонала на всички институции, органи и агенции с 5%.

Трите институции приветстват направения от Комисията преглед на консолидираните данни за целия външен персонал на институциите, представен в проекта за бюджет, в съответствие с член 38, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент. Те приканват Комисията да продължи да предоставя тази информация, когато представя проектите си за бюджети за следващите години.

Съветът и Парламентът подчертават, че постигането на целта за 5-процентно намаление на персонала следва да допринесе за икономиите на административни разходи на институциите. Във връзка с това те приканват Комисията да започне оценка на резултатите от този процес, за да се извлекат поуки за бъдещето.

3.4.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно Европейския фонд за устойчиво развитие

С оглед на справянето с първопричините за миграцията Комисията постави началото на Европейския фонд за устойчиво развитие (EFSD) въз основа на създаването на EFSD гаранция и на гаранционен фонд EFSD. Комисията предлага да се предоставят на гаранционния фонд EFSD 750 милиона евро за периода 2017 — 2020 г., от които 400 милиона евро от Европейския фонд за развитие (ЕФР) за четирите години, 100 милиона евро от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) за периода 2017 — 2020 г. (от които 25 милиона евро през 2017 г.) и 250 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения (и плащания) през 2017 г.

Съветът и Европейският парламент приканват Комисията да отправи през 2017 г. искане за необходимите бюджетни кредити посредством коригиращ бюджет, с цел да се осигурят финансови средства за EFSD от бюджета на ЕС веднага след приемането на правното основание.

Съветът и Европейският парламент се ангажират да придвижат бързо предложения от Комисията проект за коригиращ бюджет за 2017 г.

3.5.   Съвместно изявление относно доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция

Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласие, че създаването на доверителни фондове и на Механизма за бежанците в Турция следва да бъде прозрачно и ясно, в съответствие с принципа на единство на бюджета на Съюза, прерогативите на бюджетния орган и целите на съществуващите правни основания.

Те поемат ангажимент да разгледат по целесъобразност тези въпроси като част от преработването на Финансовия регламент с оглед на постигането на правилен баланс между гъвкавостта и отчетността.

Комисията се ангажира:

—  да информира редовно бюджетния орган относно финансирането и дейностите на настоящите и планираните доверителни фондове (включително вноските на държавите членки);

—  да представи през 2017 г. работен документ, придружаващ проекта за бюджет за следващата финансова година;

—  да предложи мерки за адекватно участие на Европейския парламент.

3.6.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно селското стопанство

В бюджета за 2017 г. са включени редица спешни мерки за подпомагане на земеделските стопани при справяне с неотдавна изпитаните трудности на пазара. Комисията потвърждава, че маржът по функция 2 е достатъчен за посрещане на евентуални непредвидени потребности. Комисията се ангажира да извършва редовно наблюдение на положението на пазара и при необходимост да представи подходящи мерки за посрещане на потребностите, които не могат да бъдат задоволени чрез разрешените в бюджета кредити. В такъв случай Европейският парламент и Съветът се ангажират да придвижат съответните бюджетни предложения възможно най-бързо.

(1) Тези суми са част от общото увеличение на бюджетните кредити по функция 1а до 2020 г. в контекста на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР.
(2) Тази сума е част от цялостното увеличение за инициативата за младежка заетост до 2020 г. в рамките на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР.

Правна информация - Политика за поверителност