Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2047(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0353/2016

Předložené texty :

A8-0353/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0475

Přijaté texty
PDF 581kWORD 72k
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem a na příslušná prohlášení Parlamentu, Rady a Komise (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který přijala Komise dne 18. července 2016 (COM(2016)0300),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který přijala Rada dne 12. září 2016 a předala Evropskému parlamentu dne 14. září 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  s ohledem na návrh na změnu č. 1/2017 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který předložila Komise dne 17. října 2016,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2016 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1) a návrhy na změnu rozpočtu, které jsou jeho součástí,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5),

–  s ohledem na článek 90 a článek 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu delegace v dohodovacím výboru (A8‑0353/2016),

1.  schvaluje společný návrh dohodnutý dohodovacím výborem, který sestává z následujících dokumentů tvořících celek:

   seznam rozpočtových položek, které se ve srovnání s návrhem rozpočtu nebo s postojem Rady nemění;
   souhrnné číselné údaje v rozpisu podle jednotlivých okruhů finančního rámce;
   číselné údaje po jednotlivých položkách u všech bodů rozpočtu;
   konsolidovaný dokument obsahující číselné údaje a konečné znění všech položek změněných během dohodovacího jednání;

2.  potvrzuje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  podotýká, že počet pracovních míst Parlamentu byl jedním ze zásadních témat tohoto rozhodčího řízení; připomíná, že na základě džentlmenské dohody má každá větev rozpočtového orgánu výlučnou kompetenci ohledně vlastního oddílu rozpočtu; připomíná také své politické rozhodnutí vyjmout politické skupiny z cíle snížit počet pracovních míst o 5 %, což je zdůrazněno v usneseních o rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016 a 2017; zhodnotí důsledky rozpočtových rozhodnutí na fungování orgánu;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto legislativní usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0411.
(2) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

17.11.2016

KONEČNÝ NÁVRH

Rozpočet na rok 2017 – Prvky společných závěrů

Tyto společné závěry se dělí na následující oddíly:

1.  Rozpočet na rok 2017

2.  Rozpočet na rok 2016 – návrhy opravného rozpočtu 4, 5 a 6/2016

3.  Společná prohlášení

Souhrnný přehled

A.   Rozpočet na rok 2017

Podle prvků společných závěrů:

—  Celková výše prostředků na závazky v rozpočtu na rok 2017 je stanovena na 157 857,8 milionu EUR. Celkově tak zbývá pod stropy VFR na rok 2017 rozpětí ve výši 1 100,1 milionu EUR v prostředcích na závazky.

—  Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2017 je stanovena na 134 490,4 milionu EUR.

—  Z nástroje pružnosti na rok 2017 se uvolňuje částka ve výši 530 milionů EUR v prostředcích na závazky pro okruh 3 Bezpečnost a občanství.

—  Z celkového rozpětí na závazky se uvolňuje částka ve výši 1 439,1 milionu EUR pro okruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost.

—  Z rozpětí pro nepředvídané události se uvolňuje částka 1 906,2 milionu EUR pro okruh 3 a okruh 4. Tato částka je v roce 2017 ve výši 575,0 milionu EUR započtena proti nepřidělenému rozpětí v rámci okruhu 2 Udržitelný růst: Přírodní zdroje a v roce 2017 ve výši 507,3 milionu EUR, v roce 2018 ve výši 570,0 milionu EUR a v roce 2019 ve výši 253,9 milionu EUR proti nepřidělenému rozpětí v rámci okruhu 5 Správa.

—  Výši prostředků na platby na rok 2017 související s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti v letech 2014, 2015 a 2016 odhaduje Komise na 981,1 milionu EUR.

B.   Rozpočet na rok 2016

Podle prvků společných závěrů:

—  Návrh opravného rozpočtu 4/2016 a s ním spojené uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události jsou přijaty ve znění navrženém Komisí.

—  Návrh opravného rozpočtu 5/2016 je přijat ve znění navrženém Komisí.

—  Návrh opravného rozpočtu 6/2016 a s ním spojené uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie jsou přijaty ve znění navrženém Komisí.

1.  Rozpočet na rok 2017

1.1.   „Uzavřené“ položky

Pokud není dále v těchto závěrech uvedeno jinak, všechny rozpočtové položky, v nichž nenavrhuje změnu ani Rada, ani Parlament, a ty, u kterých ve svém čtení Parlament přijal změny provedené Radou v jejím čtení, se potvrzují.

U ostatních rozpočtových položek se dohodovací výbor dohodl na závěrech uvedených v bodech 1.2 až 1.8 níže.

1.2.   Horizontální otázky

Decentralizované agentury

Příspěvek EU pro všechny decentralizované agentury (v prostředcích na závazky a platby) a počet jejich pracovních míst jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017 s výjimkou:

—  Evropského policejního úřadu (EUROPOL, článek rozpočtu 18 02 04), jemuž se přiděluje 10 dodatečných pracovních míst a dodatečné prostředky na závazky a platby ve výši 675 000 EUR.

—  Evropské jednotky pro soudní spolupráci (EUROJUST, článek rozpočtu 33 03 04), jíž se přiděluje 10 dodatečných pracovních míst a dodatečné prostředky na závazky a platby ve výši 675 000 EUR.

—  Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA, článek rozpočtu 12 02 04), jemuž se snižují prostředky na závazky a platby o 500 000 EUR.

—  Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO, článek rozpočtu 18 03 02), jemuž se zvyšují prostředky na závazky a platby o 3 000 000 EUR.

—  Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA, rozpočtová položka 17 03 12 01), jíž se snižují prostředky na závazky a platby o 8 350 000 EUR.

Výkonné agentury

Příspěvek EU pro výkonné agentury (v prostředích na závazky a platby) a počet jejich pracovních míst jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2017.

Pilotní projekty / přípravné akce

Vedle přípravné akce navržené Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2017 byl dohodnut komplexní soubor 78 pilotních projektů / přípravných akcí (PP/PA) navržených Parlamentem s celkovou částkou 76,9 milionu EUR v prostředcích na závazky.

Pokud se ukáže, že určitý pilotní projekt nebo přípravná akce spadá pod již existující právní základ, může Komise navrhnout převod prostředků pod odpovídající právní základ, aby se tak usnadnilo provádění projektu či akce.

Tento soubor je plně v mezích stropů pro pilotní projekty a přípravné akce stanovených ve finančním nařízení.

1.3.   Výdajové okruhy finančního rámce – prostředky na závazky

Poté, co vzal v úvahu výše uvedené závěry týkající se „uzavřených“ rozpočtových položek, agentur a pilotních projektů a přípravných akcí, se dohodovací výbor dohodl na tomto:

Okruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

V následujících položkách se prostředky na závazky ponechávají ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2017 ve znění návrhu na změnu č. 1/2017:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2017

Rozpočet na rok 2017

Rozdíl

02 02 02

Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Optimalizace začleňování a propojování jednotlivých oborů dopravy a zlepšování interoperability

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Posílení hraničního výzkumu v Evropské radě pro výzkum (ERC)

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Šíření excelence a rozšiřování účasti

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Vedoucí postavení v informačních a komunikačních technologiích

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Celkem

 

 

200 000 000(1)

Rada a Parlament potvrzují, že dohodnutá zvýšení v okruhu 1a v rámci rozpočtu na rok 2017 jsou v plném souladu s předchozími dohodami a že jimi nejsou dotčeny probíhající legislativní procesy.

Všechny ostatní prostředky na závazky v okruhu 1a jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017, a to s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor a jež jsou uvedeny v následující tabulce. Byl vytvořen samostatný článek rozpočtu pro „zvláštní akce“, jak předpokládá čtení Parlamentu.

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2017 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdíl

32 02 01 01

Pokračující integrace vnitřního trhu s energií a přeshraniční interoperabilita elektroenergetických a plynárenských sítí

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Zvýšení bezpečnosti dodávek energie v rámci Unie

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Přispění k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Vytvoření příznivějšího prostředí pro soukromé investice do energetických projektů

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Zvláštní výroční akce

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES – podpora dobrovolné geografické mobility pracovníků a stimulace pracovních příležitostí

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Celkem

 

 

-27 687 129

Po započtení prostředků pro agentury a na pilotní projekty a přípravné akce tak činí dohodnutá výše prostředků na závazky 21 312,2 milionu EUR, což pod výdajovým stropem okruhu 1a ponechává rozpětí ve výši 51,9 milionu EUR, přičemž je využita částka 1 439,1 milionu EUR z celkového rozpětí pro závazky.

Okruh 1b — Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené v návrhu rozpočtu na rok 2017.

Po započtení prostředků na pilotní projekty a přípravné akce činí dohodnutá výše prostředků na závazky 53 586,6 milionu EUR, což pod výdajovým stropem okruhu 1b ponechává rozpětí ve výši 0,4 milionu EUR.

Okruh 2 – Udržitelný růst: Přírodní zdroje

Prostředky na závazky se ponechávají ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017 včetně dodatečného snížení o 325,0 milionu EUR v důsledku zvýšení účelově vázaných příjmů EZZF, o němž Komise informovala dne 7. listopadu 2016. Dohodovací výbor se tak dohodl na následující výši prostředků:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2017 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdíl

05 03 01 10

Režim základní platby (RZP)

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Po započtení prostředků pro agentury a na pilotní projekty a přípravné akce činí dohodnutá výše prostředků na závazky 58 584,4 milionu EUR, což pod výdajovým stropem okruhu 2 ponechává rozpětí ve výši 1 031,6 milionu EUR s tím, že částkou 575,0 milionu EUR je kompenzováno uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události.

Okruh 3 – Bezpečnost a občanství

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, jež jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2017 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdíl

09 05 05

Opatření v multimediální oblasti

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Dílčí program Kultura — podpora přeshraničních činností a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Celkem

 

 

4 000 000

Poznámka k článku rozpočtu 09 05 05 bude upravena doplněním následující věty: „Tam, kde je to vhodné, mohou postupy zadávání veřejných zakázek a poskytování grantů zahrnovat uzavření rámcových partnerství s cílem podpořit stabilní rámec financování pro celoevropské sítě financované z těchto prostředků.“

Poznámka k článku rozpočtu 15 04 02 bude upravena doplněním následující věty: „Z těchto prostředků mohou být také financovány přípravy Evropského roku kulturního dědictví.“

Po započtení prostředků pro agentury a na pilotní projekty a přípravné akce činí dohodnutá výše prostředků na závazky 4 284,0 milionu EUR, přičemž pod výdajovým stropem okruhu 3 není ponecháno žádné rozpětí a přičemž bylo uvolněno 530 milionů EUR prostřednictvím nástroje pružnosti a využito 1 176,0 milionu EUR z rozpětí pro nepředvídané události.

Okruh 4 – Globální Evropa

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, uvedenými v následující tabulce:

 

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2017 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdíl

01 03 02

Makrofinanční pomoc

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Poskytování prostředků pro záruční fond EFSD

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Mimořádná opatření

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Migrace a azyl

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Středomořské státy – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Východní partnerství – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Celkem

 

 

-278 630 000

V rozpočtové položce 19 03 01 07 Zvláštní zástupci Evropské unie jsou však prostředky stanoveny ve výši uvedené v návrhu rozpočtu na rok 2017.

Po započtení prostředků pro agentury a na pilotní projekty a přípravné akce tak činí dohodnutá výše prostředků na závazky 10 162,1 milionu EUR, přičemž pod výdajovým stropem okruhu 4 není ponecháno žádné rozpětí a přičemž byla využita částka 730,1 milionu EUR z rozpětí pro nepředvídané události.

Okruh 5 – Správa

Počet míst v plánu pracovních míst orgánů a prostředky schválil dohodovací výbor ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017 s výjimkou:

—  Parlamentu, u nějž je schváleno jeho čtení vyjma toho, že zvýšení počtu míst pro politické skupiny o 76 je plně kompenzováno snížením míst v plánu pracovních míst správních útvarů Parlamentu, bez dopadu na rozpočet. Mimoto dohodovací výbor souhlasí s tím, aby byl do rozpočtu na rok 2017 zahrnut dopad automatické aktualizace platů, která bude uplatněna od 1. července 2016 (8 717 000 EUR).

—  Rady, u níž je schváleno její čtení s tím, že do rozpočtu na rok 2017 bude zahrnut dopad automatické aktualizace platů, která bude uplatněna od 1. července 2016 (3 301 000 EUR).

—  Účetního dvora, u nějž jsou schváleny škrty oproti návrhu rozpočtu na rok 2017 zahrnuté ve čtení Parlamentu.

—  Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), u níž se přiděluje částka 560 250 EUR (rozpočtová položka 1200) do rozpočtové položky pro smluvní zaměstnance, přičemž o stejnou částku je snížena rozpočtová položka 3003 Budovy a související náklady. Poznámka k rozpočtové položce 1200 bude upravena doplněním věty: „Tyto prostředky také pokrývají náklady na smluvní zaměstnance zapojené do činností strategické komunikace“. Mimoto se upravují následující rozpočtové položky v oddíle ESVČ za účelem odstranění převodu zvláštních zástupců EU, kteří vykonávají dvojí funkci, podle návrhu na změnu č. 1.

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka

Název

Rozdíl

3001

Externí zaměstnanci a externí služby

-3 645 000

3002

Ostatní výdaje související s pracovníky

-1 980 000

3003

Budovy a související náklady

-3 636 000

3004

Ostatní správní výdaje

-815 000

 

 Celkem

-10 076 000

Po započtení prostředků na pilotní projekty a přípravné akce tak činí dohodnutá výše prostředků na závazky 9 394,5 milionu EUR, což pod výdajovým stropem okruhu 5 ponechává rozpětí ve výši 16,2 milionu EUR, poté co byla z rozpětí využita částka 507,3 milionu EUR jako kompenzace uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události.

Zvláštní nástroje

Prostředky na závazky u zvláštních nástrojů jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2017 s výjimkou rezervy Fondu solidarity Evropské unie (článek rozpočtu 40 02 44), která se ruší.

Kompenzace rozpětí pro nepředvídané události v roce 2018 a 2019

Rozpětí pro nepředvídané události je v roce 2017 využito ve výši 1 176,0 milionu EUR pro okruh 3 a ve výši 730,1 milionu EUR pro okruh 4, což činí celkem 1 906,2 milionu EUR. Částka 575,0 milionu EUR je započtena proti nepřidělenému rozpětí v rámci okruhu 2 v roce 2017 a částky 507,3 milionu EUR v roce 2017, 570,0 milionu EUR v roce 2018 a 253,9 milionu EUR v roce 2019 jsou započteny proti nepřidělenému rozpětí v rámci okruhu 5. V rozhodnutí o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 přijatém spolu s návrhem na změnu č. 1/2017 budou provedeny příslušné úpravy.

1.4.   Prostředky na platby

Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2017 je stanovena ve výši uvedené v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017, a to s následujícími úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor:

1.  Zaprvé je zohledněna dohodnutá výše prostředků na závazky u nerozlišených výdajů, u nichž je výše prostředků na platby stejná jako výše prostředků na závazky. To zahrnuje snížení zemědělských výdajů o -325 milionů EUR a úpravu správních výdajů v oddílech I, II, III, IV, V, VI, VII, IX a X (13,4 milionu EUR) a u decentralizovaných agentur (u nichž je příspěvek EU v prostředcích na platby stanoven ve výši navržené v oddíle 1.2 výše). Celkově tak dochází ke snížení prostředků o -332,3 milionu EUR;

2.  Výše prostředků na platby u všech nových pilotních projektů a přípravných akcí navržených Parlamentem je stanovena na úrovni 50 % odpovídajících prostředků na závazky nebo ve výši navržené Parlamentem, navrhuje-li EP nižší úroveň. Pokud jde o prodloužení stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, rovná se výše prostředků na platby výši stanovené v návrhu rozpočtu, navýšené o 50 % odpovídajících nových prostředků na závazky, nebo výši navržené Parlamentem, navrhuje-li EP nižší úroveň. Celkově tak dochází ke zvýšení prostředků o 35,2 milionu EUR;

3.  Prostředky na platby u „zvláštních akcí“ (článek rozpočtu 15 02 10) odpovídají částce uvedené ve čtení Parlamentu (6 milionů EUR);

4.  Prostředky na platby (článek rozpočtu 01 03 08 Poskytování prostředků pro záruční fond ESFD) se zapisují jako „p.m.“;

5.  Byly dohodnuty úpravy následujících rozpočtových položek v důsledku vývoje závazků u rozlišených prostředků:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2017 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdíl

01 03 02

Makrofinanční pomoc

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES – podpora dobrovolné geografické mobility pracovníků a stimulace pracovních příležitostí

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Opatření v multimediální oblasti

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Dílčí program Kultura — podpora přeshraničních činností a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Východní partnerství – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Mimořádná opatření

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Migrace a azyl

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Středomořské státy – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Pokračující integrace vnitřního trhu s energií a přeshraniční interoperabilita elektroenergetických a plynárenských sítí

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Zvýšení bezpečnosti dodávek energie v rámci Unie

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Přispění k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Vytvoření příznivějšího prostředí pro soukromé investice do energetických projektů

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Celkem

 

 

5 003 000

6.  Prostředky na platby pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (článek rozpočtu 40 02 43) jsou stanoveny v nulové výši (snížení o -30 milionů EUR), neboť se přepokládá, že prostředky na platby, které jsou k dispozici v rámci účelově vázaných příjmů, budou postačovat na celý rok 2017.

7.  Rezerva Fondu solidarity Evropské unie (článek rozpočtu 40 02 44) se ruší.

8.  K dalšímu snížení plateb dochází v následujících položkách:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka

Název

NR 2017 (včetně NZ1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdíl

04 02 62

Evropský sociální fond (ESF) – rozvinutější regiony – cíl Investice pro růst a zaměstnanost

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — přechodové regiony — cíl Investice pro růst a zaměstnanost

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — více rozvinuté regiony — Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — Evropská územní spolupráce

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Celkem

 

 

-154 000 000

Tyto akce poskytnou prostředky na platby ve výši 134 490,4 milionu EUR, což představuje snížení o -931,4 milionu EUR oproti návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017.

1.5.   Rezerva

Nejsou vytvořeny žádné rezervy nad rámec rezerv uvedených v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017 s výjimkou:

—  rozpočtové položky 13 01 04 04 Podpůrné výdaje na Program na podporu strukturálních reforem (SRSP) a rozpočtové položky 13 08 01 Program na podporu strukturálních reforem (SRSP) – Provozně-technická pomoc převedená z okruhu 1b (ESF, EFRR a FS), u nichž jsou veškeré prostředky na závazky a platby zapsány do rezervy, dokud nebude přijat právní základ pro Program na podporu strukturálních reforem.

—  článku rozpočtu 13 08 02 Program na podporu strukturálních reforem (SRSP) – Provozně-technická pomoc převedená z okruhu 2 (EZFRV), u nějž jsou veškeré prostředky na závazky a platby zapsány do rezervy, dokud nebude přijat právní základ pro Program na podporu strukturálních reforem.

—  rozpočtové položky 18 02 01 03 Vytvoření nových informačních systémů na podporu řízení migračních toků přes vnější hranice Unie, u níž je částka 40 000 000 EUR v prostředcích na závazky a částka 28 000 000 EUR v prostředcích na platby zapsána do rezervy, dokud nebude dokončen legislativní proces zřizující systém vstupu/výstupu.

1.6.   Poznámky k rozpočtu

Pokud není v předcházejících bodech výslovně uvedeno jinak, jsou změny učiněné Evropským parlamentem nebo Radou ve znění poznámek k rozpočtu schváleny, s výjimkou poznámek k rozpočtovým položkám uvedeným v následující tabulce, které jsou schváleny tak, jak byly uvedeny v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017 a aktualizace EZZF.

Přitom se rozumí, že změny učiněné Evropským parlamentem nebo Radou nemohou měnit nebo rozšiřovat oblast působnosti stávajícího právního základu ani zasahovat do administrativní autonomie orgánů a že dané akce mohou být financovány z dostupných zdrojů.

Rozpočtová položka

Název

04 03 02 03

Mikrofinancování a sociální podnikání — zlepšení přístupu k financování a jeho dostupnosti pro právnické a fyzické osoby, zejména ty, které jsou nejvíce vzdálené od trhu práce, a pro sociální podniky

S 03 01 06 01

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

05 02 11 99

Ostatní opatření (rostlinné produkty/opatření)

05 04 60

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – EZFRV (2014 až 2020),

05 04 60 02

Provozně-technická pomoc

18 04 01 01

Evropa pro občany — posilování paměti a zvyšování příležitostí k účasti na občanském životě na úrovni Unie

1.7.   Nové rozpočtové položky

Schvaluje se rozpočtová nomenklatura navržená Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2017, a to se zahrnutím pilotních projektů a přípravných akcí a nového článku rozpočtu pro zvláštní výroční akce (15 02 10).

1.8.   Příjmy

Schvaluje se návrh Komise uvedený v návrhu na změnu č. 1/2017 zahrnout do rozpočtu příjmy z pokut ve výši 1 miliardy EUR.

2.   Rozpočet na rok 2016

Návrh opravného rozpočtu (NOR) 4/2016 a s ním spojené uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události se schvalují ve znění navrženém Komisí.

Návrh opravného rozpočtu (NOR) 5/2016 se schvaluje ve znění navrženém Komisí.

Návrh opravného rozpočtu (NOR) 6/2016 a s ním spojené uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie se schvalují ve znění navrženém Komisí.

3.   Společná prohlášení

3.1.  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají, že snížení nezaměstnanosti mladých lidí představuje nadále vysokou a společnou politickou prioritu, a za tímto účelem znovu potvrzují své odhodlání optimálně využívat rozpočtové prostředky, které jsou na boj proti nezaměstnanosti tohoto druhu k dispozici, a to zejména prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

Připomínají, že v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (nařízení o víceletém finančním rámci), „rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na závazky pro roky 2014–2017, představuje celkové rozpětí víceletého finančního rámce pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve víceletém finančním rámci pro roky 2016 až 2020 pro cíle politiky týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí“.

Rada a Evropský parlament vyzývají Komisi, aby neprodleně po přijetí technické úpravy stanovené v článku 6 nařízení o víceletém finančním rámci navrhla v roce 2017 opravný rozpočet, kterým stanoví částku 500 milionů EUR(2) pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v roce 2017, která bude financována z celkového rozpětí pro závazky.

Rada a Evropský parlament se zavazují, že návrh opravného rozpočtu na rok 2017, který Komise předloží, urychleně projednají.

3.2.  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o prostředcích na platby

Evropský parlament a Rada připomínají, že s ohledem na plnění rozpočtu je nezbytné zajistit řádný vývoj plateb ve vztahu k prostředkům na závazky, aby se předešlo abnormální výši neuhrazených faktur na konci roku.

Evropský parlament a Rada žádají Komisi, aby i nadále pečlivě a aktivně sledovala provádění programů na období 2014–2020. Za tímto účelem vyzývají Komisi, aby včas předložila aktualizované údaje týkající se stavu provádění a odhady požadavků na prostředky na platby v roce 2017.

Rada a Evropský parlament v patřičnou dobu přijmou veškerá nezbytná rozhodnutí ohledně řádně odůvodněných potřeb, aby se zamezilo akumulaci nadměrného objemu neuhrazených faktur a zajistila se řádná úhrada platebních nároků.

3.3.  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o snížení počtu zaměstnanců o 5 %

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají dohodu snížit postupně ve všech orgánech, institucích a jiných subjektech počet zaměstnanců o 5 % oproti počtu v plánu pracovních míst k 1. lednu 2013, jak je stanoveno v bodě 27 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

Všechny tři orgány připomínají, že cílovým rokem pro naplnění cíle 5% snížení počtu zaměstnanců je rok 2017. Shodly se, že budou přijata vhodná navazující opatření k vyhodnocení situace s cílem zajistit, že bude vyvinuto maximální úsilí o to, aby se při naplňování cíle 5% snížení počtu zaměstnanců u všech orgánů, institucí a jiných subjektů zabránilo jakýmkoli dalším průtahům.

Všechny tři orgány vítají Komisí předložený přehled konsolidovaných údajů o veškerých externích pracovnících zaměstnaných orgány, který je obsažen v návrhu rozpočtu, v souladu s čl. 38 odst. 3 písm. b) finančního nařízení. Vyzývají Komisi, aby tyto informace i nadále předkládala současně s návrhy rozpočtů na budoucí roky.

Rada a Evropský parlament zdůrazňují, že dosažení stanoveného snížení počtu zaměstnanců o 5 % by mělo přispět k úsporám ve správních výdajích orgánů. S přihlédnutím k výše uvedenému vyzývají Komisi, aby zahájila hodnocení výsledků celého procesu s cílem vyvodit patřičné závěry pro budoucnost.

3.4.  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj

Za účelem řešení základních příčin migrace zahájila Komise kroky ke zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) založeného na vytvoření záruky EFSD a záručního fondu EFSD. Komise navrhuje, aby na záruční fond EFSD bylo v období 2017–2020 poskytnuto 750 milionů EUR, z toho 400 milionů EUR z Evropského rozvojového fondu (ERF) v průběhu čtyř let, 100 milionů EUR z evropského nástroje sousedství (ENI) v období 2017–2020 (z toho 25 milionů EUR v roce 2017) a 250 milionů EUR v prostředcích na závazky (a prostředcích na platby) v roce 2017.

Rada a Evropský parlament vyzývají Komisi, aby neprodleně po přijetí právního základu požádala v opravném rozpočtu na rok 2017 o potřebné prostředky, tak aby bylo zajištěno financování EFSD z rozpočtu EU.

Rada a Evropský parlament se zavazují, že návrh opravného rozpočtu na rok 2017, který Komise předloží, urychleně projednají.

3.5.  Společné prohlášení o svěřenských fondech EU a nástroji pro uprchlíky v Turecku

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly, že zřízení svěřenských fondů a nástroje pro uprchlíky v Turecku by mělo být transparentní, jasné a v souladu se zásadou jednotnosti rozpočtu Unie, s pravomocemi rozpočtového orgánu a s cíli stanovenými ve stávajících právních základech.

Zavazují se, že se těmito otázkami budou případně zabývat v rámci revize finančního nařízení, aby byla zajištěna patřičná rovnováha mezi flexibilitou a odpovědností.

Komise se zavazuje:

—  pravidelně rozpočtový orgán informovat o probíhajícím a plánovaném financování (včetně příspěvků členských států) a operacích svěřenských fondů;

—  předkládat od roku 2017 společně s návrhem rozpočtu na následující rozpočtový rok i pracovní dokument;

—  navrhnout opatření pro náležité zapojení Evropského parlamentu.

3.6.  Společné prohlášení o zemědělství

Rozpočet na rok 2017 zahrnuje řadu mimořádných opatření, která mají zemědělcům pomoci vyrovnat se s obtížemi na trhu, jimž v nedávné době čelili. Komise potvrzuje, že rozpětí v rámci okruhu 2 postačuje pro řešení případných nepředvídaných potřeb. Zavazuje se, že bude situaci na trhu průběžně sledovat a v případě potřeby navrhne vhodná opatření za účelem řešení potřeb, které nelze pokrýt z prostředků schválených v rozpočtu. Evropský parlament a Rada se zavazují, že v takovém případě projednají příslušné rozpočtové návrhy co nejdříve.

(1) Tyto částky jsou součástí celkového zvyšování prostředků v okruhu 1a do roku 2020 v rámci přezkumu/revize VFR v polovině období.
(2)Tato částka je součástí celkového navýšení prostředků na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí do roku 2020, které bylo provedeno v rámci přezkumu/revize víceletého finančního rámce v polovině období.

Právní upozornění - Ochrana soukromí