Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2047(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0353/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0353/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0475

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 570kWORD 81k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες
Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017: κοινό κείμενο
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής και τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2017 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1) και τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού που περιέχονται σε αυτό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90 και το άρθρο 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A8-0353/2016),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο που συμφωνήθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:

   κατάλογο γραμμών του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται, σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου·
   συνοπτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου·
   αριθμητικά στοιχεία κατά γραμμή προϋπολογισμού για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού·
   ενοποιημένο έγγραφο που παρουσιάζει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο όλων των γραμμών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

2.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3.  σημειώνει ότι το επίπεδο στελέχωσης του Κοινοβουλίου ήταν ένα από τα μείζονα ζητήματα αυτής της συνδιαλλαγής· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη συμφωνία κυρίων, κάθε σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στο δικό του τμήμα του προϋπολογισμού, υπενθυμίζει επίσης την πολιτική του απόφαση να εξαιρέσει τις πολιτικές ομάδες από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, όπως υπογραμμίζεται στα ψηφίσματα για τους προϋπολογισμούς των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017· θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των αποφάσεων για τον προϋπολογισμό στη λειτουργία του οργάνου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0411.
(2) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

17.11.2016

ΤΕΛΙΚΟ

Προϋπολογισμός 2017 – Στοιχεία για τα κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τα εξής τμήματα:

1.  Προϋπολογισμός 2017

2.  Προϋπολογισμός 2016 – Σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών 4, 5 και 6/2016

3.  Κοινές δηλώσεις

Συνοπτική επισκόπηση

Α.   Προϋπολογισμός 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα κοινά συμπεράσματα:

—  Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό 2017 ορίζεται σε 157 857,8 εκατομμύρια EUR. Συνολικά, το ποσό αυτό αφήνει περιθώριο κάτω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για το 2017 ύψους 1 100,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

—  Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2017 ορίζεται σε 134 490,4 εκατομμύρια EUR.

—  Ο μηχανισμός ευελιξίας για το 2017 κινητοποιείται σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για ποσό 530 εκατομμυρίων EUR για την τομέα 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια.

—  Το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων κινητοποιείται σε επίπεδο 1 439, 1 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

—  Το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες κινητοποιείται σε επίπεδο 1 906,1 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 3 και τον τομέα 4. Το ποσό αυτό αντισταθμίζεται με 575,0 εκατομμύρια EUR που προέρχονται από το αδιάθετο περιθώριο του τομέα 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι το 2017 και με 507,3 εκατομμύρια EUR το 2017, 570,0 εκατομμύρια EUR το 2018 και 253,9 εκατομμύρια EUR το 2019 που προέρχονται από τα αδιάθετα περιθώρια του τομέα 5 Διοίκηση.

—  Η Επιτροπή εκτιμά σε 981,1 εκατομμύρια EUR τις πιστώσεις πληρωμών 2017 που σχετίζονται με τον μηχανισμό ευελιξίας το 2014, 2015 και 2016.

Β.   Προϋπολογισμός 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα κοινά συμπεράσματα:

—  Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 4/2016 και η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες που το συνοδεύει είναι αποδεκτά, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

—  Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 5/2016 είναι αποδεκτό όπως πρότεινε η Επιτροπή.

—  Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2016 και η σχετική κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αποδεκτά, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

1.  Προϋπολογισμός 2017

1.1.   Γραμμές που έχουν «κλείσει»

Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά στα συμπεράσματα που εμφαίνονται κατωτέρω, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν είτε από το Συμβούλιο είτε από το Κοινοβούλιο, καθώς και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την ανάγνωσή τους, επιβεβαιώνονται.

Για τις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει επί των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1.2 έως 1.8 κατωτέρω.

1.2.   Οριζόντια ζητήματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός θέσεων για όλους του αποκεντρωμένους οργανισμούς ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017 με εξαίρεση:

—  Την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ, άρθρο του προϋπολογισμού 18 02 04) για την οποία διατίθενται 10 πρόσθετες θέσεις με πρόσθετες πιστώσεις 675 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

—  Την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust, άρθρο του προϋπολογισμού 33 03 04) για την οποία διατίθενται 10 πρόσθετες θέσεις με πρόσθετες πιστώσεις 675 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

—  Την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ, άρθρο του προϋπολογισμού12 02 04) για την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών μειώνονται κατά 500 000 EUR.

—  Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO, άρθρο του προϋπολογισμού 18 03 02) για την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 3 000 000 EUR.

—  Τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA, άρθρο του προϋπολογισμού 17 03 12 01) για τον οποίο οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών μειώνονται κατά 8 350 000 EUR.

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών) καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς ορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017.

Δοκιμαστικά σχέδια / Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Επήλθε συμφωνία επί μιας ολοκληρωμένης δέσμης 78 δοκιμαστικών σχεδίων / προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), για συνολικό ποσό 76,9 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο πέραν της προπαρασκευαστικής ενέργειας που είχε προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017.

Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική ενέργεια φαίνεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

1.3.   Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν «κλείσει», τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί τα ακόλουθα:

Τομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων των γραμμών που ακολουθούν ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και αύξηση της διαλειτουργικότητας

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Υπεροχή στον τομέα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Σύνολο

 

 

200 000 000(1)

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επιβεβαιώνουν ότι οι συμφωνηθείσες αυξήσεις στον τομέα 1α ως μέρος του προϋπολογισμού 2017 τηρούν πλήρως τις προηγούμενες συμφωνίες και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των εν εξελίξει νομοθετικών διαδικασιών.

Όλες οι άλλες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 1α ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017, με την ενσωμάτωση των προσαρμογών που συμφωνήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής και περιελήφθησαν στον κατωτέρω πίνακα. Δημιουργείται επί μέρους άρθρο του προϋπολογισμού για «Ειδικές εκδηλώσεις» όπως προβλέφθηκε στην ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

32 02 01 01

Περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί περισσότερο τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ενεργειακά έργα

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES — Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Σύνολο

 

 

-27 687 129

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 21 312,2 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 51,9 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α και τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων για ποσό 1 439,1 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 1β — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017.

Λαμβανομένων υπόψη των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 53 586,6 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 0,4 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1β.

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με την διορθωτική επιστολή 1/2017, με πρόσθετη μείωση κατά 325,0 εκατομμύρια EUR που οφείλεται σε αύξηση των εσόδων για ειδικό προορισμό του ΕΓΤΕ την οποία κοινοποίησε η Επιτροπή στις 7 Νοεμβρίου 2016. Κατά συνέπεια η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί τα ακόλουθα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

05 03 01 10

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Λαμβανομένων υπόψη των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 58 584,4 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 1 031,6 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2, με συνυπολογισμό του ποσού 575,0 εκατομμυρίων EUR που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες.

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

09 05 05

Ενέργειες πολυμέσων

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Σύνολο

 

 

4 000 000

Οι παρατηρήσεις του άρθρου 09 05 05 θα τροποποιηθούν με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης: «Κατά περίπτωση, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και επιδότησης μπορούν να περιλαμβάνουν τη σύναψη εταιρικών σχέσεων-πλαισίου, με σκοπό την προώθηση σταθερού χρηματοδοτικού πλαισίου για τα πανευρωπαϊκά δίκτυα που χρηματοδοτούνται από την πίστωση αυτή.»

Οι παρατηρήσεις του άρθρου 15 04 02 θα τροποποιηθούν με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης: «Η πίστωση αυτή μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.»

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 4 284,0 εκατομμύρια EUR, ενώ δεν μένει κανένα περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3, την κινητοποίηση ποσού 530 εκατομμυρίων EUR μέσω του μηχανισμού ευελιξίας και τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό 1 176,0 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Έκτακτα μέτρα

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Μετανάστευση και άσυλο

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Σύνολο

 

 

-278 630 000

Ωστόσο, στη γραμμή του προϋπολογισμού 19 03 01 07 Ειδικοί εντεταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) οι πιστώσεις ορίζονται στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού 2017.

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 10 162,1 εκατομμύρια EUR, ενώ δεν μένει κανένα περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4 και τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό 730,1 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 5 — Διοίκηση

Ο αριθμός των θέσεων στους πίνακες προσωπικού των θεσμικών οργάνων και οι πιστώσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017 συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Το Κοινοβούλιο του οποίου η ανάγνωση έχει εγκριθεί, με εξαίρεση το ότι η αύξηση κατά 76 θέσεις για τις πολιτικές ομάδες αντισταθμίζεται πλήρως με αντίστοιχη μείωση των θέσεων στον πίνακα προσωπικού της διοίκησης του Κοινοβουλίου, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Επιπλέον, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί να ενσωματώσει στον προϋπολογισμό του 2017 τον αντίκτυπο της αυτόματης επικαιροποίησης των μισθών που πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1 Ιουλίου 2016 (8 717 000 EUR).

—  Το Συμβούλιο, του οποίου η ανάγνωση έχει εγκριθεί με την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του 2017 του αντικτύπου της αυτόματης επικαιροποίησης των μισθών που πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1 Ιουλίου 2016 (3 301 000 EUR).

—  Το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οποίο έχουν εγκριθεί οι μειώσεις σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού 2017 που περιέχονται στην ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

—  Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την οποία 560 250 EUR (κονδύλιο του προϋπολογισμού 1200) εγγράφονται στη γραμμή για τους συμβασιούχους υπαλλήλους και ταυτόχρονα η θέση του προϋπολογισμού 3003 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα μειώνεται κατά το ίδιο ποσό. Οι παρατηρήσεις του κονδυλίου 1200 θα τροποποιηθούν με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης: «Οι πιστώσεις αυτές θα καλύψουν επίσης το κόστος των συμβασιούχων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε στρατηγικής σημασίας δραστηριότητες επικοινωνίας». Επιπλέον, οι ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού στο τμήμα της ΕΥΕΔ προσαρμόζονται με σκοπό να αφαιρεθεί η μεταφορά των υπό διττή ιδιότητα ΕΕΕΕ που προτάθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1.

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Διαφορά

3 0 0 1

Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

-3 645 000

3 0 0 2

Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό

-1 980 000

3 0 0 3

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

-3 636 000

3 0 0 4

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

-815 000

 

 Σύνολο

-10 076 000

Κατά συνέπεια, λαμβανομένων υπόψη των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 9 394,5 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 16,2 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5, μετά τη χρήση 507,3 εκατομμυρίων EUR από το περιθώριο με σκοπό την αντιστάθμιση της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες.

Ειδικοί μηχανισμοί

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για ειδικούς μηχανισμούς ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 εκτός από το αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο του προϋπολογισμού 40 02 44 ) το οποίο καταργείται.

Αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2018 και 2019

Η συνολική χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 είναι 1 176,0 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 3 και 730,1 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 4, δηλαδή συνολικό ποσό 1 906,2 εκατομμύρια EUR. Το ποσό αυτό αντισταθμίζεται με 575,0 εκατομμύρια EUR που προέρχονται από το αδιάθετο περιθώριο του τομέα 2 το 2017 καθώς και με 507,3 εκατομμύρια EUR το 2017, 570,0 εκατομμύρια EUR το 2018 και 253,9 εκατομμύρια EUR το 2019 που προέρχονται από τα αδιάθετα περιθώρια του τομέα 5. Η απόφαση για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2017 που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την διορθωτική επιστολή 1/2017 θα προσαρμοστεί αναλόγως.

1.4.   Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών το 2017 ορίζεται στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017 με τις ακόλουθες προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

1.  Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για μη διαχωριζόμενες δαπάνες, για τις οποίες το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι ίσο με το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τη μείωση των γεωργικών δαπανών κατά 325 εκατομμύρια EUR και τις προσαρμογές των διοικητικών δαπανών για τα τμήματα I, II, III, IV, V, VI, VII, IX και X (13,4 εκατομμύρια EUR), και για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (για τους οποίους η συνεισφορά της ΕΕ σε πιστώσεις πληρωμών ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στην ενότητα 1.2 ανωτέρω). Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι μια μείωση κατά 332,3 εκατομμύρια EUR·

2.  Οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο ορίζονται στο 50% των αντίστοιχων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο αν είναι χαμηλότερο. Στην περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι εκείνο που καθορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού επαυξημένο κατά το 50% των αντίστοιχων νέων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο αν είναι χαμηλότερο. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι μια αύξηση κατά 35,2 εκατομμύρια EUR·

3.  Οι πιστώσεις πληρωμών για τις «ειδικές εκδηλώσεις» (άρθρο του προϋπολογισμού 15 02 10) αντιστοιχούν στο ποσό που δηλώθηκε κατά την ανάγνωση του Κοινοβουλίου (6 εκατομμύρια EUR)·

4.  Οι πιστώσεις πληρωμών (άρθρο του προϋπολογισμού 01 03 08 Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ) φέρουν την ένδειξη «p.m.»

5.  Οι προσαρμογές στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού συμφωνούνται ως αποτέλεσμα της εξέλιξης στις αναλήψεις υποχρεώσεων για διαχωριζόμενες πιστώσεις:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES — Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Ενέργειες πολυμέσων

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Έκτακτα μέτρα

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Μετανάστευση και άσυλο

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί περισσότερο τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ενεργειακά έργα

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Σύνολο

 

 

5 003 000

6.  Οι πιστώσεις πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (άρθρο του προϋπολογισμού 40 02 43) ορίζονται στο μηδέν (μείωση κατά 30 εκατομμύρια EUR) καθώς οι πιστώσεις πληρωμών που διατίθενται από έσοδα για ειδικό προορισμό υπολογίζεται ότι αρκούν για να καλυφθεί όλο το έτος 2017.

7.  Το αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο του προϋπολογισμού 40 02 44 ) καταργείται.

8.  Πρόσθετες μειώσεις των πληρωμών διενεργούνται στις ακόλουθες γραμμές:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

04 02 62

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφέρειες μετάβασης — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Σύνολο

 

 

-154 000 000

Με τις ενέργειες αυτές θα εξασφαλιστούν πιστώσεις πληρωμών ύψους 134 490,4 εκατομμυρίων EUR, ποσό πού αντιπροσωπεύει μείωση κατά 931,4 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με την διορθωτική επιστολή 1/2017.

1.5.   Αποθεματικό

Δεν υπάρχουν άλλα αποθεματικά εκτός από εκείνα του σχεδίου προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από την διορθωτική επιστολή 1/2017, με εξαίρεση για:

—  Τη θέση του προϋπολογισμού 13 01 04 04  Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (SRSP) και το άρθρο 13 08 01 Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που μεταφέρεται από τον τομέα Η1β (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και τα ΤΣ) για τα οποία το σύνολο των ποσών σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών εγγράφονται σε αποθεματικό εν αναμονή της έγκρισης της νομικής βάσης για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

—  Το άρθρο 13 08 02 Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που μεταφέρεται από τον τομέα Η2 (ΕΤΠΑ) για το οποίο το συνολικό ποσό σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών εγγράφεται σε αποθεματικό εν αναμονή της έγκρισης της νομικής βάσης για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

—  Τη θέση του προϋπολογισμού 18 02 01 03 Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία 40 000 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 28 000 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών εγγράφονται σε αποθεματικό εν αναμονή της ολοκλήρωσης της νομοθετικής διαδικασίας με την οποία θεσπίζεται σύστημα εισόδου/εξόδου.

1.6.   Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Εκτός εάν γίνεται ειδική μνεία στις προηγούμενες παραγράφους, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου στο κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού εγκρίνονται, με εξαίρεση εκείνες εξ αυτών που αφορούν τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα, για τις οποίες το κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017 και την επικαιροποίηση του ΕΓΤΕ εγκρίνεται.

Εννοείται ότι οι τροπολογίες που κατέθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομικής βάσης, ή να θίγουν τη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων, και ότι η ενέργεια μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους.

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

S 03 01 06 01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

05 02 11 99

Λοιπά μέτρα (λοιπά φυτικά προϊόντα / μέτρα)

05 04 60

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης — ΕΓΤΑΑ (2014 έως 2020)

05 04 60 02

Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

18 04 01 01

Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης

1.7.   Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Η ονοματολογία του προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017, με τη συμπερίληψη των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, και το νέο άρθρο του προϋπολογισμού για τις Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις (15 02 10), εγκρίνονται.

1.8.   Έσοδα

Η πρόταση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται στη διορθωτική επιστολή 1/2017, όσον αφορά τη συμπερίληψη στον προϋπολογισμό των εσόδων από πρόστιμα για ποσό 1 δισεκατομμυρίου EUR εγκρίνεται.

2.   Προϋπολογισμός 2016

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 4/2016 και η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες που το συνοδεύει εγκρίνονται όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 5/2016 εγκρίνεται όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 6/2016 και η σχετική με αυτό κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνονται όπως πρότεινε η Επιτροπή.

3.   Κοινές δηλώσεις

3.1.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι η μείωση της ανεργίας των νέων παραμένει υψηλή και κοινή πολιτική προτεραιότητα, και για τον σκοπό αυτό επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων στον προϋπολογισμό πόρων για την αντιμετώπισή της, και ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ).

Υπενθυμίζουν δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (Κανονισμός ΠΔΠ), «Τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα έτη 2014-2017 συνιστούν Συνολικό Περιθώριο του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων διαθέσιμο πάνω από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη 2016-2020 για τους στόχους πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα την απασχόληση των νέων».

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2017 προκειμένου να παράσχει 500 εκατομμύρια EUR(2) για την ΠΑΝ το 2017· η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, μόλις εγκριθεί η τεχνική προσαρμογή που προβλέπεται από το άρθρο 6 του κανονισμού ΠΔΠ.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν με ταχείς ρυθμούς το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2017 που υπέβαλε η Επιτροπή.

3.2.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής, η εύτακτη πρόοδος των πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, για την αποφυγή του υπερβολικού όγκου απλήρωτων τιμολογίων στο τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά και ενεργά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Για το σκοπό αυτό, καλούν την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της εκτέλεσης και εκτιμήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις πιστώσεων πληρωμών το 2017.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν εγκαίρως τις αναγκαίες αποφάσεις για δεόντως δικαιολογημένες ανάγκες ώστε να προληφθεί η σώρευση υπερβολικού αριθμού ανεξόφλητων λογαριασμών και να διασφαλιστεί η δέουσα εξόφληση των απαιτήσεων πληρωμών.

3.3.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατά 5 % μείωση του προσωπικού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν τη συμφωνία να μειώσουν σταδιακά κατά 5 % τη δύναμη προσωπικού, όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την 1η Ιανουαρίου 2013, πράγμα που θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τα τρία θεσμικά όργανα υπενθυμίζουν ότι το έτος που έχει τεθεί ως στόχος για την πλήρη επίτευξη της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού είναι το 2017. Συμφωνούν ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης ώστε να πραγματοποιηθεί επισκόπηση της κατάστασης και να διασφαλισθεί ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθούν επιπλέον καθυστερήσεις στην υλοποίηση του στόχου της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες.

Τα τρία θεσμικά όργανα εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επισκόπηση από την Επιτροπή των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολούν τα όργανα, όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες κατά την υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμών των επόμενων ετών.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υπογραμμίζουν ότι η επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 % αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση των διοικητικών δαπανών των οργάνων. Με βάση τα ανωτέρω, καλούν την Επιτροπή να αρχίσει την αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων, ώστε να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον.

3.4.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης, η Επιτροπή δρομολόγησε τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης (EFSD) που βασίζεται στη θέσπιση Εγγύησης του EFSD και ενός Ταμείου Εγγυήσεων του EFSD. Η Επιτροπή προτείνει να εγγραφούν στο Ταμείο Εγγυήσεων του EFSD 750 εκατομμύρια EUR κατά την περίοδο 2017-2020, εκ των οποίων 400 εκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την τετραετία, 100 εκατομμύρια EUR από τον ΕΜΓ για την περίοδο 2017 – 2020 (εκ των οποίων 25 εκατομμύρια EUR το 2017) και 250 εκατομμύρια EUR για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (και πληρωμών) το 2017.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή να ζητήσει τις αναγκαίες πιστώσεις σε διορθωτικό προϋπολογισμό το 2017 προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του EFSD από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μόλις εγκριθεί η νομική βάση.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν με ταχείς ρυθμούς το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2017 που υπέβαλε η Επιτροπή.

3.5.   Κοινή δήλωση σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι η σύσταση καταπιστευματικών ταμείων και της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία θα πρέπει να είναι διαφανής και σαφής, να συνάδει με την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, με τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, και με τους στόχους των υφιστάμενων νομικών βάσεων.

Αναλαμβάνουν τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και λογοδοσίας.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει:

—  να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την τρέχουσες και προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών των κρατών μελών) και πράξεις των καταπιστευματικών ταμείων·

—  να υποβάλλει, από το 2017, έγγραφο εργασίας συνοδευτικό του σχεδίου προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος·

—  να προτείνει μέτρα για την ενδεδειγμένη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.6.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη γεωργία

Ο προϋπολογισμός του 2017 περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων έκτακτης ανάγκης ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τελευταία όσον αφορά την αγορά. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το περιθώριο του τομέα 2 είναι επαρκές για την αντιμετώπιση τυχόν απρόβλεπτων αναγκών. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί σε τακτική βάση την κατάσταση της αγοράς και να υποβάλλει, εάν χρειάζεται, τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών που δεν μπορούν να καλύπτονται από τις πιστώσεις που εγκρίνονται στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να εξετάσουν τις σχετικές δημοσιονομικές προτάσεις το συντομότερο δυνατόν.

(1) Τα ποσά αυτά αποτελούν μέρος της συνολικής αύξησης για τον τομέα 1α έως το 2020 στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ.
(2) Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής αύξησης για την ΠΑΝ έως το 2020 στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου