Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2047(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0353/2016

Esitatud tekstid :

A8-0353/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0475

Vastuvõetud tekstid
PDF 444kWORD 68k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse lepituskomitees heaks kiidetud ühist teksti ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni sellekohaseid avaldusi (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  võttes arvesse komisjoni poolt 18. juulil 2016. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti (COM(2016)0300),

–  võttes arvesse 12. septembril 2016. aastal vastu võetud ja 14. septembril 2016. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2017, mille komisjon esitas 17. oktoobril 2016. aastal,

–  võttes arvesse oma 26. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta(1), ning sellest tulenevaid eelarve muutmise ettepanekuid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(3),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 90 ja artiklit 91,

–  võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A8-0353/2016),

1.  kiidab heaks lepituskomitees kokku lepitud ühise teksti, mis koosneb järgmistest dokumentidest:

   nende eelarveridade loetelu, mida ei muudetud eelarveprojekti või nõukogu seisukohaga võrreldes;
   kogusummad finantsraamistiku rubriikide kaupa;
   kõigi eelarvepunktide arvnäitajad eelarveridade kaupa;
   koonddokument arvnäitajatega ja kõiki neid ridasid käsitleva lõpptekstiga, mida on lepitusmenetluse käigus muudetud;

2.  kinnitab käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldused;

3.  märgib, et parlamendi personali suurus oli lepituskomitees üks peamisi punkte; tuletab meelde, et tuginedes härrasmeeste kokkuleppele, on igal eelarvepädeval institutsioonil ainupädevus eelarve oma osa küsimuses ning meenutab ka oma poliitilist otsust vabastada fraktsioonid seatud eesmärgist vähendada personali 5 % võrra, nagu on rõhutatud aastate 2014, 2015, 2016 ja 2017 eelarve resolutsioonides; annab hinnangu eelarveotsuste tagajärgedele institutsiooni toimimisele;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seadusandlik resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0411.
(2) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(5) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

17.11.2016

LÕPLIK KOKKULEPE

2017. aasta eelarve – ühiste järelduste sisu

Ühised järeldused koosnevad järgmistest jagudest:

1.  2017. aasta eelarve

2.  2016. aasta eelarve – paranduseelarve projektid 4, 5 ja 6/2016

3.  Ühisavaldused

Üldine ülevaade

A.   2017. aasta eelarve

Ühiste järelduste sisu:

–  2017. aasta eelarve kulukohustuse assigneeringute kogusumma on 157 857,8 miljonit eurot. Seega jääb finantsraamistiku 2017. aasta ülemmäärade alla kulukohustuste assigneeringutes 1100,1 miljoni euro suurune varu.

–  2017. aasta eelarve maksete assigneeringute kogusumma on 134 490,4 miljonit eurot.

–  2017. aastal võetakse rubriigi 3 (Julgeolek ja kodakondsus) jaoks kasutusele paindlikkusinstrument kulukohustuste assigneeringutes 530 miljonit eurot.

–  Alamrubriigi 1a (Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) jaoks võetakse kasutusele kulukohustuste koguvaru summas 1439,1 miljonit eurot.

–  Alamrubriikide 3 ja 4 jaoks võetakse kasutusele ettenägemata kulude varu summas 1906,2 miljonit eurot. See kompenseeritakse 575,0 miljoni euro suuruses summas 2017. aastal rubriigi 2 (Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad) mittesihtotstarbelise varu abil ning 507,3 miljoni euro suuruses summas 2017. aastal, 570,0 miljoni euro suuruses summas 2018. aastal ja 253,9 miljoni euro suuruses summas 2019. aastal rubriigi 5 (Haldus) mittesihtotstarbelise varu abil.

–  Komisjon hinnangul on maksete assigneeringute summa, mida 2017. aastal on vaja seoses paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega 2014., 2015. ja 2016. aastal, 981,1 miljonit eurot.

B.   2016. aasta eelarve

Ühiste järelduste sisu:

–  Paranduseelarve projekt 4/2016 ja sellega seotud ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise ettepanek kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

–  Paranduseelarve projekt 5/2016 kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

–  Paranduseelarve projekt 6/2016 ja sellega seotud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise ettepanek kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

1.  2017. aasta eelarve

1.1.   Suletud eelarveread

Kõik eelarveread, mida kas nõukogu või Euroopa Parlament ei muutnud, ja need, mille puhul parlament kiitis asjaomase lugemise käigus heaks nõukogu muudatusettepanekud, on kinnitatud, kui allpool ei ole märgitud teisiti.

Ülejäänud eelarveridade osas leppis lepituskomitee kokku allpool punktides 1.2–1.8 toodud järeldused.

1.2.   Horisontaalsed küsimused

Detsentraliseeritud ametid

Kõigile detsentraliseeritud ametitele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste ja maksete assigneeringutes) ja ametikohtade arv kinnitatakse tasemel, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis, v.a järgmise osas:

–  Euroopa Politseiamet (Europol, eelarveartikkel 18 02 04), millele eraldatakse 10 täiendavat ametikohta ning koos sellega täiendavad 675 000 eurot maksete assigneeringutena ja kulukohustuste assigneeringutena;

–  Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust, eelarveartikkel 33 03 04), millele eraldatakse 10 täiendavat ametikohta ning koos sellega täiendavad 675 000 eurot maksete assigneeringutena ja kulukohustuste assigneeringutena;

–  Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA, eelarveartikkel 12 02 04), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vähendatakse 500 000 euro võrra;

–  Euroopa Varjupaiga- küsimuste Tugiamet (EASO, eelarveartikkel 18 03 02), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 3 000 000 euro võrra;

–  Euroopa Ravimiamet (EMA, eelarvepunkt 17 03 12 01), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vähendatakse 8 350 000 euro võrra.

Rakendusametid

Rakendusametitele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste ja maksete assigneeringutes) ja ametikohtade arv kinnitatakse tasemel, mille komisjon kavandas 2017. aasta eelarve projektis.

Katseprojektid / ettevalmistavad meetmed

Vastavalt sellele, mida Euroopa Parlament kavandas lisaks komisjoni poolt 2017. aasta eelarve projektis välja pakutud ettevalmistavatele meetmetele, lepitakse kokku ulatuslikus paketis, kuhu kuulub 78 katseprojekti / ettevalmistavat meedet, mille kogusumma on kulukohustuste assigneeringutes 76,9 miljonit eurot.

Katseprojektide või ettevalmistavate meetmete puhul, mida hõlmab mõni kehtiv õiguslik alus, võib komisjon teha meetme hõlpsamaks elluviimiseks ettepaneku paigutada assigneeringud asjaomase õigusliku aluse alla ümber.

Pakett jääb täielikult katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete jaoks finantsmääruses ette nähtud ülemmäärade piiresse.

1.3.   Kulukohustuste assigneeringud finantsraamistiku kulurubriikide kaupa

Olles võtnud arvesse eespool toodud järeldusi suletud eelarveridade, ametite ning katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete kohta, leppis lepituskomitee kokku järgnevas:

Alamrubriik 1a – Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

Järgmiste ridade kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud 2017. aasta eelarve projektis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida

Nimetus

2017. aasta eelarve projekt

2017. aasta eelarve

Erinevus

02 02 02

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Transpordiliikide optimaalne integreerimine ja ühendamine ning transpordi koostalitlusvõime suurendamine

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Eesliiniuuringute tugevdamine Euroopa Teadusnõukogu kaudu

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Tipptasemel teadmiste levitamine ja osalemise laiendamine

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Juhtpositsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa noorsoovaldkonnas ja noorte osalemise toetamine Euroopa demokraatlikus elus

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Kokku

 

 

200 000 000(1)

Nõukogu ja Euroopa Parlament kinnitavad, et 2017. aasta eelarve raames alamrubriigi 1a summade kokkulepitud suurendamine vastab täielikult varasematele kokkulepetele ja see ei mõjuta praegu pooleli olevaid seadusandlikke menetlusi.

Kõik ülejäänud alamrubriigi 1a kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse tasemel, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis ja millele on lisatud lepituskomitees kokku lepitud ja allpool olevas tabelis esitatud korrigeerimised. Vastavalt Euroopa Parlamendi lugemisel esitatud nõudmisele luuakse spetsiaalne eelarveartikkel eriürituste jaoks.

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida

Nimetus

2017. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2017. aasta eelarve

Erinevus

32 02 01 01

Energiasiseturu tõhusam integreerimine ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese koostalitlusvõime suurendamine

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Liidu energiavarustuskindluse suurendamine

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Säästva arengu ja keskkonnakaitse edendamine

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Energiaprojektide erainvesteeringuid soodustava keskkonna loomine

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Iga-aastased eriüritused

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

Programm „PROGRESS“ — Liidu tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES — Töötajate vabatahtliku riikidevahelise liikuvuse hõlbustamine ja uute töötamise võimaluste pakkumine

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Kokku

 

 

-27 687 129

Seetõttu ning ameteid, katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid arvesse võttes lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 21 312,2 miljonit eurot ja seega jääb alamrubriigis 1a kulude ülemmäära alla 51,9 miljoni euro suurune varu ning kulukohustuste koguvaru võetakse kasutusele summas 1439,1 miljonit eurot.

Alamrubriik 1b – Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse 2017. aasta eelarveprojektis kavandatud summas.

Katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid arvesse võttes lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 53 586,6 miljonit eurot ja seega jääb alamrubriigis 1b kulude ülemmäära alla 0,4 miljoni euro suurune varu.

Rubriik 2 – Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis, millest on lahutatud täiendav vähendamine 325,0 miljoni euro suuruse summa võrra seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi sihtotstarbelise tulu suurenemisega, millest komisjon andis 7. novembril 2016. aastal teada. Seetõttu leppis lepituskomitee kokku järgmises:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida

Nimetus

2017. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2017. aasta eelarve

Erinevus

05 03 01 10

Põhitoetuskava

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Ameteid, katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid arvesse võttes lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 58 584,4 miljonit eurot ja seega jääb rubriigis 2 kulude ülemmäära alla 1031,6 miljoni euro suurune varu, arvestades seda, et 575,0 miljonit eurot kasutatakse selleks, et kompenseerida ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine.

Rubriik 3 – Julgeolek ja kodakondsus

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis, kuid mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule, mille üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida

Nimetus

2017. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2017. aasta eelarve

Erinevus

09 05 05

Multimeedia meetmed

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Kultuurivaldkonna allprogramm — Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Kokku

 

 

4 000 000

Artikli 09 05 05 märkusi muudetakse järgmise lause lisamisega: „Vajaduse korral võib hankemenetluste ja toetuse andmise menetluste käigus sõlmida ka raampartnerlusi, millega soodustada sellest assigneeringust rahastatavate üleeuroopaliste võrgustike jaoks stabiilse rahastamisraamistiku tagamist.“

Artikli 15 04 02 märkusi muudetakse järgmise lause lisamisega: „Assigneeringust võib rahastada ka Euroopa kultuuripärandi aasta ettevalmistusi.“

Seetõttu ning ameteid, katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid arvesse võttes lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 4284,0 miljonit eurot ja seega ei jää rubriigis 3 kulude ülemmäära alla mitte mingisugust varu, 530 miljonit eurot võetakse kasutusele paindlikkusinstrumendi abil ning ettenägemata kulude varu võetakse kasutusele summas 1176,0 miljonit eurot.

Rubriik 4 – Globaalne Euroopa

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule, mille üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida

Nimetus

2017. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2017. aasta eelarve

Erinevus

01 03 02

Makromajanduslik finantsabi

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Maksed EFSD tagatisfondi

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Erakorralised meetmed

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Ränne ja varjupaik

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Rahuprotsessi toetamine ning rahaline abi Palestiinale ja ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Vahemere piirkonna riigid — Usaldusväärsuse suurendamine, julgeolek ning konfliktide ärahoidmine või nende lahendamine

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Idapartnerlus — Vaesuse vähendamine ja säästev areng

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Kokku

 

 

-278 630 000

Artikli 19 03 01 07 (Euroopa Liidu eriesindajad) assigneeringud kinnitatakse aga 2017. aasta eelarve projektis kavandatud summas.

Seetõttu ning ameteid, katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid arvesse võttes lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 10 162,1 miljonit eurot ja seega ei jää rubriigis 4 kulude ülemmäära alla mitte mingisugust varu ning ettenägemata kulude varu võetakse kasutusele summas 730,1 miljonit eurot.

Rubriik 5 – Haldus

Lepituskomitee leppis institutsioonide ametikohtade loeteludes sisalduvate ametikohtade arvu ja assigneeringud kokku tasemel, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis, kuid järgmiste eranditega:

–  Euroopa Parlamendi eelarve kiidetakse heaks parlamendi lugemisel heaks kiidetud kujul, v.a see, et 76 ametikoha lisamine fraktsioonide jaoks kompenseeritakse täielikult ja eelarvet mittemõjutaval viisil ametikohtade vähendamisega parlamendi administratsiooni ametikohtade loetelus. Peale selle leppis lepituskomitee kokku, et 2017. aasta eelarvesse lisatakse summa, mida on vaja 1. juulist 2016 kohaldatava palkade automaatse korrigeerimise katmiseks (8 717 000 eurot).

–  Nõukogu eelarve kiidetakse heaks nõukogu lugemisel heaks kiidetud kujul ning peale selle lisatakse 2017. aasta eelarvesse summa, mida on vaja 1. juulist 2016 kohaldatava palkade automaatse korrigeerimise katmiseks (3 301 000 eurot).

–  Kontrollikoja eelarve kiidetakse heaks vähendamistega, mis tehti 2017. aasta eelarve projektiga võrreldes Euroopa Parlamendi lugemisel.

–  Euroopa välisteenistuse eelarves kantakse 560 250 eurot lepinguliste töötajate eelarvereale (punkt 1200) ning sama summa võrra vähendatakse punkti 3003 (Hooned ja nendega seotud kulud) assigneeringuid. Punkti 1200 märkusi muudetakse järgmise lause lisamisega: „Assigneeringust kaetakse ka strateegilise teabevahetusega tegelevate lepinguliste töötajatega seotud kulud.“ Peale selle korrigeeritakse Euroopa välisteenistuse jaos järgmisi eelarveridasid, et jätta välja topeltpädevusega ELi eriesindajate ümberpaigutamine, mis on kavandatud kirjalikus muutmisettepanekus 1:

 

 

 

Eurodes

Eelarverida

Nimetus

Erinevus

3001

Koosseisuvälised töötajad ja sisseostetavad teenused

-3 645 000

3002

Muud personaliga seotud kulud

-1 980 000

3003

Hooned ja nendega seotud kulud

-3 636 000

3004

Muud halduskulud

-815 000

 

 Kokku

-10 076 000

Katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid arvesse võttes lepiti seetõttu kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 9394,5 miljonit eurot ja seega jääb pärast seda, kui ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kompenseerimiseks kasutatakse varust ära 507,3 miljonit eurot, rubriigis 5 kulude ülemmäära alla alles 16,2 miljoni euro suurune varu.

Erivahendid

Erivahendite kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse komisjoni poolt 2017. aasta eelarve projektis kavandatud summas, v.a Euroopa Liidu Solidaarsusfondi reserv (artikkel 40 02 44), mis kaotatakse.

Ettenägemata kulude varu kompenseerimine 2018. ja 2019. aastal

Ettenägemata kulude varu võetakse 2017. aastal kasutusele rubriigi 3 jaoks summas 1176,0 miljonit eurot ja rubriigi 4 jaoks summas 730,1 miljonit eurot, mis teeb kokku 1906,2 miljonit eurot. See kompenseeritakse 575,0 miljoni euro suuruses summas 2017. aastal rubriigi 2 mittesihtotstarbelise varu abil ning 507,3 miljoni euro suuruses summas 2017. aastal, 570,0 miljoni euro suuruses summas 2018. aastal ja 253,9 miljoni euro suuruses summas 2019. aastal rubriigi 5 mittesihtotstarbelise varu abil. Koos kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 vastu võetud ettenägemata kulude varu kasutamise otsust korrigeeritakse vastavalt.

1.4.   Maksete assigneeringud

2017. aasta eelarve maksete assigneeringud kinnitatakse kogusummas, mis oli kavandatud kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis ja millele lisanduvad järgmised lepituskomitees kokku lepitud korrigeerimised:

1.  Kõigepealt on arvesse võetud kulukohustuste assigneeringute summat, mis lepiti kokku liigendamata kulude jaoks, mille puhul on maksete assigneeringute summa sama mis kulukohustuste assigneeringute puhul. See hõlmab põllumajanduskulude vähendamist 325 miljoni euro võrra ning halduskulude korrigeerimist I, II, III, IV, V, VI, VII, IX ja X jaos (13,4 miljonit eurot) ja detsentraliseeritud ameteid (millele antav ELi rahaline toetus maksete assigneeringutes kinnitatakse eespool jaos 1.2 nimetatud tasemel). Kõige selle tulemusel vähendatakse maksete assigneeringuid 332,3 miljoni euro võrra.

2.  Kõigi Euroopa Parlamendi kavandatud uute katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete maksete assigneeringud kinnitatakse summas, mis moodustab vastavate kulukohustuste assigneeringutest 50 %, või parlamendi kavandatud summas, kui see on väiksem. Olemasolevate katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete pikendamise korral vastab maksete assigneeringute summa eelarveprojektis kindlaks määratud summale, millele on lisatud summa, mis moodustab vastavate uute kulukohustuste assigneeringutest 50 %, või parlamendi kavandatud summale, kui see on väiksem. Kõige selle tulemusel suurendatakse maksete assigneeringuid 35,2 miljoni euro võrra.

3.  Eriürituste (artikkel 15 02 10) maksete assigneeringute summa on Euroopa Parlamendis toimunud lugemisele vastav summa (6 miljonit eurot).

4.  Artiklis 01 03 08 (Maksed EFSD tagatisfondi) kantakse maksete assigneeringute reale märge „p.m.“.

5.  Järgmiste eelarveridade korrigeerimises lepiti kokku liigendatud assigneeringute kulukohustuste muutumise tõttu:

 

 

 

 

eurodes

Eelarverida

Nimetus

2017. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2017. aasta eelarve

Erinevus

01 03 02

Makromajanduslik finantsabi

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

Programm „PROGRESS“ — Liidu tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES — Töötajate vabatahtliku riikidevahelise liikuvuse hõlbustamine ja uute töötamise võimaluste pakkumine

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Multimeedia meetmed

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Kultuurivaldkonna allprogramm — Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Rahuprotsessi toetamine ning rahaline abi Palestiinale ja ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Idapartnerlus — Vaesuse vähendamine ja säästev areng

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Erakorralised meetmed

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Ränne ja varjupaik

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Vahemere piirkonna riigid — Usaldusväärsuse suurendamine, julgeolek ning konfliktide ärahoidmine või nende lahendamine

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Energiasiseturu tõhusam integreerimine ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese koostalitlusvõime suurendamine

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Liidu energiavarustuskindluse suurendamine

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Säästva arengu ja keskkonnakaitse edendamine

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Energiaprojektide erainvesteeringuid soodustava keskkonna loomine

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Kokku

 

 

5 003 000

6.  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (artikkel 40 02 43) maksete assigneeringud kinnitatakse summas null eurot (st neid assigneeringuid vähendatakse 30 miljoni euro võrra), sest sihtotstarbelisest tulust tekkivad maksete assigneeringud on prognoosi kohaselt piisavad, et katta kogu 2017. aasta.

7.  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi reserv (artikkel 40 02 44) kaotatakse.

8.  Peale selle vähendatakse makseid järgmistel eelarveridadel:

 

 

 

 

eurodes

Eelarverida

Nimetus

2017. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2017. aasta eelarve

Erinevus

04 02 62

Euroopa Sotsiaalfond — Arenenumad piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Üleminekupiirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Enam arenenud piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Euroopa territoriaalne koostöö

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Kokku

 

 

-154 000 000

Nende muudatuste tulemusel jääb maksete assigneeringute summaks 134 490,4 miljonit eurot, mis on 931,4 miljoni euro võrra väiksem kui kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis.

1.5.   Reserv

Lisaks kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis sisalduvatele reservidele muid reserve ei lisata, v.a järgmistel juhtudel:

–  Punktis 13 01 04 04 (Struktuurireformi tugiprogrammi toetuskulud) ja artiklis 13 08 01 (Struktuurireformi tugiprogramm – Tegevuse tehniline abi, alamrubriigist 1b (Euroopa Teadusfond, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond) ülekantavad summad) paigutatakse kulukohustuste ja maksete assigneeringud täissummas reservi, kuni võetakse vastu struktuurireformi tugiprogrammi õiguslik alus.

–  Artiklis 13 08 02 (Struktuurireformi tugiprogramm – Tegevuse tehniline abi, alamrubriigist 2 (Euroopa Maaelu Arengu Põllu- majandusfond) ülekantavad summad) paigutatakse kulukohustuste ja maksete assigneeringud täissummas reservi, kuni võetakse vastu struktuurireformi tugiprogrammi õiguslik alus.

–  Punktis 18 02 01 03 (Uute IT-süsteemide rajamine üle Euroopa Liidu välispiiri kulgevate rändevoogude juhtimise toetamiseks) paigutatakse reservi kulukohustuste assigneeringud summas 40 000 000 eurot ja maksete assigneeringud summas 28 000 000 eurot, kuni riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise seadusandlik menetlus on lõpule viidud.

1.6.   Eelarvemärkused

Kui eelmistes tekstiosades ei ole selgesõnaliselt teisiti öeldud, lepitakse kokku, et eelarvemärkuste teksti muudetakse vastavalt Euroopa Parlamendi või nõukogu poolt tehtud muudatusettepanekutele, v.a allpool olevas tabelis loetletud eelarveridade puhul, mille märkuste tekst kiidetakse heaks kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis kavandatud kujul, ja EAGFi ajakohastamine kiidetakse heaks.

Seejuures tuleb märkida, et Euroopa Parlamendi või nõukogu muudatustega ei saa muuta ega laiendada olemasoleva õigusliku aluse kohaldamisala ega vähendada institutsioonide halduslikku autonoomsust ning meetmeid peab olema võimalik katta olemasolevatest vahenditest.

Eelarverida

Nimetus

04 03 02 03

Mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus — Juriidiliste ja füüsiliste isikute, eelkõige tööturult eemale jäänute parem rahastamine ning sotsiaalsed ettevõtted

S 03 01 06 01

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

05 02 11 99

Muud meetmed (muud taimesaadused/meetmed)

05 04 60

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond — EAFRD (2014–2020)

05 04 60 02

Operatiivne tehniline abi

18 04 01 01

Kodanike Euroopa — Ajaloolise mälu tugevdamine ja kodanike osalussuutlikkuse suurendamine Euroopa Liidu tasandil

1.7.   Uued eelarveread

Eelarve liigenduses lepiti kokku kujul, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis, millele on lisatud uued katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed ning uus eelarveartikkel iga-aastaste eriürituste jaoks (15 02 10).

1.8.   Tulud

Ettepanek, mille komisjon tegi kirjalikus muutmisettepanekus 1/2017 selle kohta, et lisada eelarvesse trahvidest saadav tulu summas 1 miljard eurot, kiidetakse heaks.

2.   2016. aasta eelarve

Paranduseelarve projekt 4/2016 ja sellega seotud ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise ettepanek kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

Paranduseelarve projekt 5/2016 kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

Paranduseelarve projekt 6/2016 ja sellega seotud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise ettepanek kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

3.   Ühisavaldused

3.1.   Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus noorte tööhõive algatuse kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde, et noorte töötuse vähendamine on endiselt tähtis ja ühine poliitiline prioriteet, ning nad kinnitavad seda silmas pidades taas oma otsusekindlust kasutada parimal moel selleks eraldatavaid eelarvevahendeid, eelkõige noorte tööhõive algatuse kaudu.

Nad tuletavad meelde, et nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) (mitmeaastase finantsraamistiku määrus) artikli 14 lõikes 1 sätestatakse järgmist: „Finantsraamistiku aastate 2014–2017 kulukohustuste assigneeringute ülemmäära raames olemas olevad varud moodustavad finantsraamistiku kulukohustuste koguvaru, mis tuleb teha kättesaadavaks lisaks finantsraamistikus aastate 2016–2020 kohta kindlaks määratud ülemmääradele majanduskasvu ja tööhõive, eriti noorte tööhõive suurendamisega seotud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.“

Nõukogu ja Euroopa Parlament paluvad komisjonil teha 2017. aastal ettepaneku paranduseelarve kohta, et eraldada kulukohustuste koguvarust noorte tööhõive algatusele 500 miljonit eurot(2) niipea, kui võetakse vastu mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 6 ette nähtud tehniline kohandus.

Nõukogu ja Euroopa Parlament lubavad komisjoni esitatavat 2017. aasta paranduseelarve projekti kiiresti menetleda.

3.2.   Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus maksete assigneeringute kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu tuletavad meelde, et täitmist arvestades tuleb tagada maksete nõuetekohane suurendamine vastavalt kulukohustuste assigneeringutele, et vältida aasta lõpus ebanormaalselt suurt hulka maksmata arveid.

Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad komisjonil jätkata 2014.–2020. aasta programmide rakendamise tähelepanelikku ja aktiivset jälgimist. Sel eesmärgil paluvad nad komisjonil esitada õigeaegselt ajakohastatud arvandmed maksete assigneeringuid puudutavate nõuete täitmise ja prognooside kohta 2017. aastal.

Nõukogu ja Euroopa Parlament teevad põhjendatud vajaduste korral kõik vajalikud otsused õigeaegselt, et vältida liiga suures summas tasumata arvete kuhjumist ning tagada maksenõuete nõuetekohane hüvitamine.

3.3.   Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus töötajate arvu 5 % vähendamise kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde kokkulepet vähendada kõikide institutsioonide, asutuste ja ametite töötajate arvu võrreldes 1. jaanuari 2013. aasta ametikohtade loetelu seisuga järk-järgult 5 %, nagu see on sätestatud 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktis 27.

Kolm institutsiooni tuletavad meelde, et töötajate arvu 5 % vähendamise täieliku elluviimise lõpuaasta on 2017. Nad lepivad kokku, et olukorrast ülevaate saamiseks võetakse asjakohaseid järelmeetmeid, tagamaks kõikide jõupingutuste tegemise, et vältida lisaviivitusi kõikide institutsioonide, asutuste ja ametite töötajate arvu 5 % vähendamisel.

Kolm institutsiooni tervitavad komisjoni konsolideeritud andmeid sisaldavat ülevaadet kõikidest institutsioonide koosseisuvälistest töötajatest, mis on esitanud eelarveprojektis kooskõlas finantsmääruse artikli 38 lõike 3 punktiga b. Nad paluvad komisjonil jätkata sellise teabe andmist koos oma eelarveprojektidega eelseisvatel aastatel.

Nõukogu ja parlament rõhutavad, et töötajate arvu 5 % vähendamise eesmärgi saavutamine peaks aitama vähendada institutsioonide halduskulusid. Seda silmas pidades paluvad nad, et komisjon alustaks selle meetme tulemuste hindamist, et teha järeldused tuleviku jaoks.

3.4.   Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus Euroopa Kestliku Arengu Fondi kohta

Rände algpõhjustega tegelemiseks rajas komisjon Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD), mille aluseks on EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine. Komisjon teeb ettepaneku eraldada EFSD tagatisfondile 750 miljonit eurot ajavahemikus 2017–2020, millest 400 miljonit eurot võetakse nelja aasta jooksul Euroopa Arengufondist (EAF), 100 miljonit eurot aastatel 2017–2020 Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist (25 miljonit eurot 2017. aastal) ning 250 miljonit eurot 2017. aasta kulukohustuste (ja maksete) assigneeringutest.

Nõukogu ja Euroopa Parlament paluvad komisjonil taotleda vajalike assigneeringute määramist 2017. aasta paranduseelarves, et näha ette EFSD rahastamine ELi eelarvest kohe, kui õiguslik alus on vastu võetud.

Nõukogu ja Euroopa Parlament lubavad komisjoni esitatavat 2017. aasta paranduseelarve projekti kiiresti menetleda.

3.5.   Ühisavaldus ELi usaldusfondide ning Türgi pagulasrahastu kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad kokku, et usaldusfondide ning Türgi pagulasrahastu loomine peaks olema läbipaistev ja selge, kooskõlas liidu eelarve ühtsuse põhimõttega, eelarvepädevate institutsioonide õigustega ning kehtivate õiguslike aluste eesmärkidega.

Nad lubavad vajaduse korral käsitleda neid küsimusi osana finantsmääruse läbivaatamisest, et saavutada tasakaal paindlikkuse ja vastutuse vahel.

Komisjon kohustub:

–  andma korrapäraselt eelarvepädevatele institutsioonidele aru usaldusfondide käimasolevate ja kavandatavate rahastamistegevuste (sealhulgas liikmesriikide rahalise osaluse) ja toimingute kohta;

–  esitama 2017. aastal järgmise eelarveaasta eelarveprojektiga koos töödokumendi;

–  pakkuma välja meetmeid Euroopa Parlamendi nõuetekohaseks kaasamiseks.

3.6.   Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus põllumajanduse kohta

2017. aasta eelarve hõlmab mitmeid erakorralisi meetmeid, et aidata põllumajandustootjatel hakkama saada hiljutise keerulise turuolukorraga. Komisjon kinnitab, et rubriigi 2 varu on piisav võimalike ettenägematute vajaduste katmiseks. Komisjon lubab turuolukorda regulaarselt jälgida ning esitada vajaduse korral ettepaneku asjakohaste meetmete kohta nende vajaduste rahuldamiseks, mida ei saa katta eelarves heaks kiidetud assigneeringutest. Sellisel juhul kohustuvad Euroopa Parlament ja nõukogu menetlema asjakohaseid eelarvega seotud ettepanekuid niipea kui võimalik.

(1) Neid summasid suurendati alamrubriigi 1a üldise suurendamise raames, milles lepiti 2020. aastani kokku mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise/muutmise käigus.
(2)See summa on osa noorte tööhõive algatusele mõeldud vahendite üldisest suurendamisest kuni 2020. aastani mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise/muutmise raames.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika