Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2047(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0353/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0353/2016

Rasprave :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0475

Usvojeni tekstovi
PDF 568kWORD 69k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles
Proračunski postupak za 2017.: zajednički tekst
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016
Rezolucija
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zajednički nacrt koji je prihvatio Odbor za mirenje i s njime povezane izjave Parlamenta, Vijeća i Komisije (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je Komisija usvojila 18. srpnja 2016. (COM(2016)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koje je Vijeće usvojilo 12. rujna 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu 14. rujna 2016. (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1/2017 nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koje je podnijela Komisija 17. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.(1) i o proračunskim amandmanima koje ona sadrži,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(4),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5),

–  uzimajući u obzir članke 90. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće izaslanstva u Odboru za mirenje (A8-0353/2016),

1.  odobrava zajednički nacrt koji je usuglašen u Odboru za mirenje a koji se sastoji od sljedećih dokumenata uzetih zajedno:

   popisa linija koje nisu izmijenjene u odnosu na nacrt proračuna ili stajalište Vijeća o proračunu;
   ukupnih iznosa po naslovima financijskog okvira;
   iznosa (liniju po liniju) za sve proračunske stavke;
   pročišćenog dokumenta koji navodi iznose i konačni tekst svih linija izmijenjenih tijekom mirenja;

2.  potvrđuje zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  ističe da je broj zaposlenika Parlamenta bilo jedno od glavnih pitanja ovog mirenja; podsjeća da na osnovu prijateljskog sporazuma, svaka grana proračunskog tijela ima isključivu nadležnost za svoj dio proračuna, podsjeća također na svoju političku odluku da se klubovi zastupnika izuzmu iz cilja smanjenja radnih mjesta za 5%, kako je istaknuto u njegovim rezolucijama o proračunu za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu; ocijeniti će posljedice proračunskih odluka o funkcioniranju Unije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017. konačno donesenim i da da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu zakonodavnu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0411.
(2) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(5) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

17.11.2016

KONAČNA VERZIJA

Proračun za 2017. – Elementi za zajedničke zaključke

Ovi zajednički zaključci obuhvaćaju sljedeće dijelove:

1.  Proračun za 2017.

2.  Proračun za 2016. – Nacrti izmjene proračuna 4, 5 i 6/2016

3.  Zajedničke izjava

Sažetak

A.   Proračun za 2017.

U skladu s elementima za zajedničke zaključke:

–  Ukupna razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u proračunu za 2017. utvrđena je na 157 857,8 milijuna EUR. Ukupno gledano, preostala razlika do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za 2017. time iznosi 1 100,1 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

–  Ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2017. utvrđena je na 134 490,4  milijuna EUR.

–  Instrument fleksibilnost mobilizira se 2017. za naslov 3. (Sigurnost i građanstvo) u iznosu od 530 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

–  Ukupna razlika za obveze mobilizira se u visini od 1 439,1 milijun EUR za naslov 1.a (Konkurentnost za rast i radna mjesta).

–  Pričuva za nepredviđene izdatke mobilizira se u visini od 1 906,2 milijuna EUR za naslove 3. i 4. Ona će biti prebijena u visini od 575,0 milijuna EUR nedodijeljenom razlikom do gornje granice u naslovu 2. Održivi rast: prirodni resursi u 2017. te u visini od 507,3 milijuna EUR 2017., 570 milijuna EUR 2018. i 253,9 milijuna 2019. nedodijeljenim razlikama do gornje granice u naslovu 5. Administracija;

–  Iznos odobrenih sredstava za plaćanja povezanih s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti u 2014., 2015. i 2016. godini Komisija procjenjuje na 981,1 milijun EUR.

B.   Proračun za 2016.

U skladu s elementima za zajedničke zaključke:

–  Nacrt izmjene proračuna br. 4/2016 i s njime povezana mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke prihvaćaju se u obliku koji je predložila Komisija.

–  Nacrt izmjene proračuna br. 5/2016 prihvaća se u obliku koji je predložila Komisija.

–  Nacrt izmjene proračuna br. 6/2016 i s njime povezana mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije prihvaćaju se u obliku koji je predložila Komisija.

1.  Proračun za 2017.

1.1.   „Zatvorene” linije

Ako niže u ovim zaključcima nije drugačije navedeno, sve proračunske linije koje u svojim čitanjima nisu izmijenili ni Vijeće ni Parlament te one za koje je Parlament prihvatio amandmane Vijeća potvrđene su.

Za druge proračunske linije Odbor za mirenje postigao je dogovor o zaključcima koji su uvršteni u odjeljke od 1.2. do 1.6. u nastavku.

1.2.   Horizontalna pitanja

Decentralizirane agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje) i broj radnih mjesta za decentralizirane agencije utvrđuju se na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2017, osim za:

—  Europski policijski ured (EUROPOL, proračunski članak 18 02 04), kojemu se dodjeljuje deset dodatnih radnih mjesta i dodatna odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 675 000 EUR.

—  Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST, proračunski članak 33 03 04), kojemu se dodjeljuje deset dodatnih radnih mjesta i dodatna odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 675 000 EUR.

—  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA, proračunski članak 12 02 04), kojemu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja smanjuju za 500 000 EUR.

—  Europski potporni ured za azil (EASO, proračunski članak 18 03 02), kojemu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja povećavaju za 3 000 000 EUR.

—  Europsku agenciju za lijekove (EMA, proračunski članak 17 03 12 01), kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja smanjuju za 8 350 000 EUR.

Izvršne agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje) i broj radnih mjesta za izvršne agencije utvrđuju se na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna za 2017.

Pilot-projekti / pripremna djelovanja

Postignut je dogovor za sveobuhvatan paket od 78 pilot-projekata / pripremnih djelovanja u ukupnom iznosu od 76,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, kao što je to predložio Parlament povrh onih pripremnih djelovanja koja je Komisija predložila u nacrtu proračuna za 2017.

Ako se čini da je pilot-projekt ili pripremno djelovanje obuhvaćeno postojećom pravnom osnovom, Komisija može predložiti prijenos odobrenih sredstava u odgovarajuću pravnu osnovu kako bi se olakšala provedba toga djelovanja.

Ovim se paketom u potpunosti poštuju gornje granice za pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđene Financijskom uredbom.

1.3.   Rashodni naslovi financijskog okvira ‒ odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Uzimajući u obzir u obzir gornje zaključke o „zatvorenim” proračunskim linijama, agencijama te pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, Odbor za mirenje dogovorio je sljedeće:

Naslov 1a — Konkurentnost za rast i zapošljavanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za sljedeće proračunske linije utvrđuju se na razinu koju je predložila Komisija u nacrtu proračuna za 2017. kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija

Naziv

NP za 2017.

Proračun za 2017.

Razlika

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Optimizacija uključivanja i međusobnog povezivanja načina prijevoza te podupiranje interoperabilnosti

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Jačanje istraživanja na granici dosadašnjih spoznaja u EIV-u – Europsko istraživačko vijeće

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Vodeći položaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Ukupno

 

 

200 000 000(1)

Vijeće i parlament potvrđuju da se dogovorenim povećanjima u naslovu 1.a unutar proračuna za 2017. u potpunosti poštuju prethodni dogovori te da se njima ne dovode u pitanje zakonodavni postupci koji su u tijeku.

Sva druga odobrena sredstva za preuzimanje obveza za naslov 1.a utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017. i, zajedno s prilagodbama dogovorenima u Odboru za mirenje, uvrštena u tablicu u nastavku. U skladu s čitanjem u Parlamentu, uvršten je zaseban proračunski članak za „posebna događanja”.

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija

Naziv

Nacrt proračuna za 2017. (uklj. pismo izmjene 1/2017)

Proračun za 2017.

Razlika

32 02 01 01

Nastavak integracije unutarnjeg energetskog tržišta i prekogranična interoperabilnost elektroenergetskih i plinskih mreža

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Uniji

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Davanje doprinosa održivom razvoju i zaštita okoliša

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Stvaranje povoljnijeg okoliša za privatna ulaganja u energetske projekte

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Posebna godišnja događanja

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

PROGRESS — Potpora razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji politike zapošljavanja i socijalne politike Unije te zakonodavstva o uvjetima rada

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES – Promicanje dobrovoljne geografske mobilnosti radnika i povećanje mogućnosti zapošljavanja

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Ukupno

 

 

-27 687 129

Prema tome, nakon što se uzmu u obzir agencije te pilot-projekti i pripremna djelovanja, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 21 312,2 milijuna EUR, pri čemu preostala razlika do gornje granice za rashode u naslovu 1.a iznosi 51,9 milijuna EUR, a ukupna razlika do gornje granice za obveze rabi se u iznosu od 1 439,1 milijun EUR.

Naslov 1b — Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu predloženu u nacrtu proračuna za 2017.

Uzimajući u obzir pilot-projekte i pripremna djelovanja dogovorena razina za preuzimanje obveza utvrđuje se na 53 586,6 milijuna EUR, pri čemu preostala razlika do gornje granice za rashode u naslovu 1.b. iznosi 0,4 milijuna EUR.

Naslov 2 – Održivi rast: prirodni resursi

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđuju se na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017 uz dodatno smanjenje od 325 milijuna EUR koje proizlazi iz povećanih namjenskih prihoda EFJP-a o kojima je Komisija izvijestila 7. studenoga 2016. Odbor za mirenje složio se stoga kako slijedi:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija

Naziv

Nacrt proračuna za 2017. (uklj. pismo izmjene 1/2017)

Proračun za 2017.

Razlika

05 03 01 10

Program osnovnih plaćanja (BPS)

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Uzimajući u obzir agencije te pilot-projekte i pripremna djelovanja, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 58 584,4 milijuna EUR, pri čemu preostala razlika do gornje granice za rashode u naslovu 2. iznosi 1 031,6 milijuna EUR, vodeći pritom računa da je 575,0 milijuna EUR iskorišteno za prebijanje mobilizacije pričuve za nepredviđene izdatke.

Naslov 3. – Sigurnost i građanstvo

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017. i, zajedno s prilagodbama dogovorenima u Odboru za mirenje, iznesena u tablici u nastavku:

 

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija

Naziv

Nacrt proračuna za 2017. (uklj. pismo izmjene 1/2017)

Proračun za 2017.

Razlika

09 05 05

Multimedijska djelovanja

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Potprogram Kultura – Potpora prekograničnim aktivnostima i promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Ukupno

 

 

4 000 000

Primjedba uz proračun za članak 09 05 05 mijenja se tako da se dodaje sljedeća rečenica: „Po potrebi, postupci javne nabave i dodjele bespovratnih sredstava mogu, radi promicanja stabilnog financijskog okvira za paneuropske mreže koje se financiraju ovim sredstvima, uključivati i sklapanje okvirnih partnerstava.”

Primjedba uz proračun za članak 15 04 02 mijenja se tako da se dodaje sljedeća rečenica: „Ovim odobrenim sredstvima može se financirati i priprema europske godine kulturne baštine.”

Prema tome, nakon što se uzmu u obzir agencije, pilot-projekti i pripremna djelovanja, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 4 284,0 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda u naslovu 3. i iskorištena pričuva za nepredviđene izdatke u iznosu od 1 176,0  milijuna EUR.

Naslov 4. – Globalna Europa

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017. i, zajedno s prilagodbama dogovorenima u Odboru za mirenje, iznesena u tablici u nastavku:

 

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija

Naziv

Nacrt proračuna za 2017. (uklj. pismo izmjene 1/2017)

Proračun za 2017.

Razlika

01 03 02

Makrofinancijska pomoć

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Rezervacije za Jamstveni fond za EFSD

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Hitne mjere

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Migracije i azil

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Potpora mirovnom procesu i financijska pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Sredozemne zemlje — Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Istočno partnerstvo — Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Ukupno

 

 

-278 630 000

Odobrena sredstva za proračunsku stavku 19 03 01 07 Posebni predstavnici Europske unije utvrđuju se na razinu iz nacrta proračuna za 2017.

Prema tome, nakon što se uzmu u obzir agencije, pilot-projekti i pripremna djelovanja, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 10 162,1 milijun EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda u naslovu 4. i iskorištena pričuva za nepredviđene izdatke u iznosu od 730,1 milijun EUR.

Naslov 5. – Administracija

Odbor za mirenje odobrio je broj radnih mjesta u planovima radnih mjesta institucija i odobrena sredstva koje je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017, uz sljedeće iznimke:

—  za Parlament, čije je čitanje odobreno s iznimkom da se povećanje od 76 radnih mjesta za potrebe klubova zastupnika u potpunosti, proračunski neutralno, nadoknađuje odgovarajućim smanjenjem u planu radnih mjesta administracije Parlamenta. Nadalje, Odbor za mirenje pristaje u proračun za 2017. uključiti automatsko ažuriranje plaća koje će se primjenjivati s 1. srpnjem 2016. (8 717 000 EUR).

—  za Vijeće, čije je čitanje odobreno s time da je u proračun za 2017. uključeno automatsko ažuriranje plaća koje će se primjenjivati s 1. srpnjem 2016. (3 301 000 EUR).

—  za Revizorski sud odobrena su smanjenja u odnosu na nacrt proračuna za 2017. u skladu s čitanjem u Parlamentu.

—  za Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) dodjeljuje se 560 250 EUR u liniji za ugovorno osoblje (proračunska stavka 1200), s time da se za isti iznos smanjuju sredstva u proračunskoj stavci 3003 Zgrade i povezani troškovi. Primjedba uz proračun za stavku 1200 mijenja se dodavanjem sljedeće rečenice: „Ovim sredstvima pokrivaju se i troškovi ugovornog osoblja koje sudjeluje u djelatnostima strateškog komuniciranja”. Nadalje, sljedeće proračunske linije u dijelu za ESVD prilagođene su kako bi se uklonio prijenos dvostruko pokrivenih posebnih predstavnika Europske unije, kako je predloženo u pismu izmjene 1.

 

 

 

u EUR

Proračunska linija

Naziv

Razlika

3001

Vanjsko osoblje i vanjske usluge

-3 645 000

3002

Ostali rashodi koji se odnose na osoblje

-1 980 000

3003

Zgrade i s njima povezani troškovi

-3 636 000

3004

Ostali administrativni rashodi

-815 000

 

 Ukupno

-10 076 000

Prema tome, uzimajući u obzir pilot-projekte i pripremna djelovanja, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 9 394,5 milijuna EUR, pri čemu preostala razlika do gornje granice za rashode u naslovu 5., nakon što se uračuna 507,3 milijuna EUR namijenjenih za prebijanje mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke, iznosi 16,2 milijuna EUR.

Posebni instrumenti

Odobrena sredstva za posebne instrumente utvrđuju se na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna za 2017., osim pričuve za Fond solidarnosti Europske unije (proračunski članak 40 02 44) koja se ukida.

Prebijanje pričuve za nepredviđene izdatke u 2018. i 2019.

Pričuva za nepredviđene izdatke koristi se u 2017. u visini od 1 176,0 milijuna EUR za naslov 3. i 730,1 milijun EUR za naslov 4., u ukupnom iznosu od 1 906,2 milijuna EUR. Taj se iznos prebija u visini od 575 milijuna EUR nedodijeljenom razlikom do gornje granice u naslovu 2. u 2017. te u visini od 507,3 milijuna EUR 2017., 570 milijuna EUR 2018. i 253,9 milijuna EUR 2019. nedodijeljenim razlikama do gornje granice u naslovu 5. Odluka o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke usvojena zajedno s pismom izmjene br. 1/2017 mijenja se na odgovarajući način.

1.4.   Odobrena sredstva za plaćanje

Ukupna razina odobrenih sredstva za plaćanja u proračunu za 2017. utvrđuje se na razinu iz nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017., uz sljedeće prilagodbe dogovorene u Odboru za mirenje:

1.  Prvo, uzima se u obzir dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za nediferencirane rashode, za koje je razina odobrenih sredstava za plaćanja jednaka razini odobrenih sredstava za preuzimanje obveza. U to je uključeno smanjenje rashoda za poljoprivredu za 325 milijuna EUR i prilagodba administrativnih rashoda za dijelove I, II, III, IV, V, VI, VII, IX i X (13,4 milijuna EUR) te za decentralizirane agencije (za koje je doprinos EU-a u odobrenim sredstvima za plaćanja utvrđen na razinu predloženu u odjeljku 1.2.). Kombinirani učinak jest smanjenje od  332,3 milijuna EUR;

2.  Odobrena sredstva za plaćanja za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja koje je predložio Parlament utvrđena su na 50 % odgovarajućih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili na razinu koju je predložio Parlament, ako je ona niža. U slučaju produljenja postojećih pilot-projekata ili pripremnih djelovanja, razina odobrenih sredstava za plaćanja jednaka je ona iz nacrta proračuna povećana za 50 % iznosa povezanih novih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili razina koju je predložio Parlament, ako je ona niža. Kombinirani učinak je povećanje od 35,2 milijuna EUR;

3.  Odobrena sredstva za plaćanja za „posebna događanja” (proračunski članak 15 02 10) u visini su iznosa iz čitanja Parlamenta (6 milijuna EUR);

4.  Odobrena sredstva za plaćanja (proračunski članak 01 03 08 Rezervacije za Jamstveni fond za EFSD) utvrđuju se kao „p.m.”;

5.  Dogovorene prilagodbe u sljedećim proračunskim linijama posljedica su razvoja u preuzetim obvezama za diferencirana odobrena sredstva:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija

Naziv

Nacrt proračuna za 2017. (uklj. pismo izmjene 1/2017)

Proračun za 2017.

Razlika

01 03 02

Makrofinancijska pomoć

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

PROGRESS — Potpora razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji politike zapošljavanja i socijalne politike Unije te zakonodavstva o uvjetima rada

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES – Promicanje dobrovoljne geografske mobilnosti radnika i povećanje mogućnosti zapošljavanja

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Multimedijske aktivnosti

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Potprogram Kultura – Potpora prekograničnim aktivnostima i promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Potpora mirovnom procesu i financijska pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Istočno partnerstvo — Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Hitne mjere

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Migracije i azil

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Sredozemne zemlje — Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Nastavak integracije unutarnjeg energetskog tržišta i prekogranična interoperabilnost elektroenergetskih i plinskih mreža

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Uniji

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Davanje doprinosa održivom razvoju i zaštita okoliša

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Stvaranje povoljnijeg okoliša za privatna ulaganja u energetske projekte

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Ukupno

 

 

5 003 000

6.  Odobrena sredstva za plaćanja za Europski fond za prilagodbu globalizaciju (proračunski članak 40 02 43) jednaka su nuli (smanjenje od 30 milijuna EUR), s obzirom na to da se procjenjuje da će odobrena sredstva za plaćanja dostupna iz namjenskih prihoda biti dovoljna za pokrivanje cijele 2017. godine.

7.  Pričuva za Fond solidarnosti Europske unije (proračunski članak 40 02 44) ukida se.

8.  Dodatna smanjenja u plaćanjima izvršena su u sljedećim linijama:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija

Naziv

Nacrt proračuna za 2017. (uklj. pismo izmjene 1/2017)

Proračun za 2017.

Razlika

04 02 62

Europski socijalni fond (ESF) – Razvijenije regije – Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Tranzicijske regije – Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Razvijenije regije – Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Europska teritorijalna suradnja

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Ukupno

 

 

-154 000 000

Razina odobrenih sredstava iznosi time 134 490,4 milijuna EUR, što predstavlja smanjenje od 931,4 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017.

1.5.   Pričuva

Nema dodatnih pričuva u odnosu na one navedene u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017, osim za:

—  proračunski stavak 13 01 04 04 Rashodi za potporu Programu potpore strukturnim reformama (SRSP) i proračunski članak 13 08 01 Program potpore strukturnim reformama (SRSP) – Operativna tehnička pomoć prenesena iz naslova 1.b (ESF, EFRR i KF), za koje su puni iznosi odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja stavljeni u pričuvu do donošenja pravne osnove za Program potpore strukturnim reformama.

—  proračunski članak 13 08 02 Program potpore strukturnim reformama (SRSP) – Operativna tehnička pomoć prenesena iz naslova 2. (EPFRR), za koje je puni iznosi odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja stavljen u pričuvu do donošenja pravne osnove za Program potpore strukturnim reformama.

—  proračunski stavak 18 02 01 03 Uspostava novih informacijskih sustava za potporu upravljanja migracijskim tokovima preko vanjskih granica Unije, za koji se 40 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 28 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja stavlja u pričuvu do završetka zakonodavnog postupka kojim se uspostavlja sustav ulaska/izlaska.

1.6.   Primjedbe uz proračun

Osim ako drugačije nije izričito navedeno u prethodnim stavcima, dogovorene su izmjene teksta primjedbi uz proračun koje su podnijeli Europski parlament i Vijeće, osim za one proračunske linije navedene u tablici u nastavku za koje je odobren tekst primjedbi uz proračun koji je predložen u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017 i ažuriranjem EFJP-a.

To se utvrđuje pod pretpostavkom da se amandmanima koje su podnijeli Europski parlament ili Vijeće ne može izmijeniti ili proširiti područje primjene postojeće pravne osnove ili narušiti administrativna nezavisnost institucija te pod pretpostavkom da se djelovanje može pokriti dostupnim resursima.

Proračunska linija

Naziv

04 03 02 03

Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo – Promicanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za pravne i fizičke osobe, posebno one najudaljenije od tržišta rada, te socijalna poduzeća

S 03 01 06 01

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

05 02 11 99

Ostale mjere (ostali biljni proizvodi/ostale mjere za bilje)

05 04 60

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj — EPFRR (od 2014. do 2020.)

05 04 60 02

Operativna tehnička pomoć

18 04 01 01

Europa za građane – Jačanje sjećanja i povećanje kapaciteta za građansko sudjelovanje na razini Unije

1.7.   Nove proračunske linije

Prihvaćena je proračunska nomenklatura koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2017, s time da su uvršteni pilot-projekti i pripremna djelovanja te novi proračunski članak za posebna godišnja događanja (15 02 10).

1.8.   Prihodi

Prijedlog Komisije iznesen u pismu izmjene 1/2017 o uvrštenju u proračun prihoda od kazni u iznosu od jedne milijarde EUR prihvaćen je.

2.   Proračun za 2016.

Nacrt izmjene proračuna (NIP) br. 4/2016 i s njime povezana mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke odobreni su u obliku koji je predložila Komisija.

Nacrt izmjene proračuna (NIP) br. 5/2016 odobrava se u obliku koji je predložila Komisija.

Nacrt izmjene proračuna (NIP)br. 6/2016 i s njime povezana mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije odobravaju se u obliku koji je predložila Komisija.

3.   Zajedničke izjave

3.1.   Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o Inicijativi za zapošljavanje mladih

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju da je smanjenje nezaposlenosti mladih i dalje važan zajednički politički prioritet te stoga potvrđuju svoju odlučnost da na najbolji mogući način iskoriste dostupna proračunska sredstva za rješavanje tog pitanja, a posebice putem Inicijative za zapošljavanje mladih.

Podsjećaju da u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (Uredba o VFO-u) „razlike koje preostaju do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za razdoblje od 2014. do 2017. predstavljaju ukupne razlike VFO-a za obveze koje je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje od 2016. do 2020. za ciljeve politika u vezi s rastom i zapošljavanjem, osobito zapošljavanjem mladih”.

Vijeće i Europski parlament pozivaju Komisiju da predloži izmjenu proračuna za 2017. kako bi se Inicijativi za zapošljavanje mladih u 2017. osiguralo 500 milijuna EUR(2) koji se financiraju iz ukupnih razlika za obveze, čim se usvoji tehnička prilagodba predviđena člankom 6. Uredbe o VFO-u.

Vijeće i Europski parlament obvezuju se da će brzo procesuirati nacrt izmjene proračuna za 2017. koji je predložila Komisija.

3.2.   Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanje

Europski parlament i Vijeće podsjećaju na potrebu da se s ciljem provedbe osigura uredno odvijanje plaćanja u odnosu na odobrena sredstva za preuzimanje obveza kako bi se izbjegla svaka neuobičajena razina neplaćenih računa na kraju godine.

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da i dalje pomno i aktivno prati provedbu programâ za razdoblje od 2014. do 2020. S tim ciljem pozivaju Komisiju da pravodobno predstavi ažurirane brojčane podatke o stanju provedbe i procjenu u vezi sa zahtjevima za odobrena sredstva za plaćanje u 2017.

Vijeće i Europski parlament na vrijeme će donijeti sve potrebne odluke u vezi s opravdanim potrebama kako bi se spriječilo gomilanje pretjeranog iznosa neplaćenih računa i osiguralo da se zahtjevi za plaćanja pravodobno podmire.

3.3.   Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o smanjenju broja zaposlenika za 5 %

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju na sporazum o postupnom smanjenju broja zaposlenika za 5 % kako je određeno u planu radnih mjesta 1. siječnja 2013., koji se primjenjuje na sve institucije, tijela i agencije, kako se navodi u točki 27. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju.

Tri institucije podsjećaju na to da je 2017. krajnji rok za punu provedbu smanjenja broja zaposlenika za 5 %. Suglasne su s poduzimanjem odgovarajućih daljnjih mjera kako bi se razmotrilo stanje i osiguralo ulaganje svih napora radi izbjegavanja daljnjih kašnjenja u provedbi cilja smanjenja broja zaposlenika za 5 % za sve institucije, tijela i agencije.

Tri institucije pozdravljaju Komisijin pregled konsolidiranih podataka u vezi sa sveukupnim vanjskim osobljem koje zapošljavaju institucije, predstavljen u nacrtu proračuna, u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom (b) Financijske uredbe. Pozivaju Komisiju da prilikom predstavljanja nacrtâ proračuna za naredne godine nastavi dostavljati te informacije.

Vijeće i Parlament naglašavaju da bi ostvarenje cilja smanjenja broja zaposlenika za 5 % trebalo doprinijeti uštedama u administrativnim rashodima institucija. S obzirom na navedeno pozivaju Komisiju da započne procjenu ishoda tog postupka kako bi se izvukle pouke za budućnost.

3.4.   Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o Europskom fondu za održivi razvoj

S ciljem rješavanja glavnih uzroka migracija, Komisija je pokrenula Europski fond za održivi razvoj (EFOR) koji se temelji na uspostavi Jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a. Komisija predlaže da se Jamstvenom fondu EFOR-a dodijeli 750 milijuna EUR tijekom razdoblja od 2017. do 2020., od čega 400 milijuna EUR iz Europskog razvojnog fonda (ERF) tijekom četiri godine, 100 milijuna EUR iz Europskog instrumenta za susjedstvo u razdoblju od 2017. do 2020. (od čega 25 milijuna EUR u 2017.) te 250 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanje u 2017.

Vijeće i Europski parlament pozivaju Komisiju da zatraži potrebna sredstva izmjenom proračuna za 2017. kako bi se osiguralo financiranje EFOR-a iz proračuna EU-a čim se donese pravna osnova.

Vijeće i Europski parlament obvezuju se da će brzo obraditi nacrt izmjene proračuna za 2017. koji predloži Komisija.

3.5.   Zajednička izjava o uzajamnim fondovima EU-a i Instrumentu za izbjeglice u Turskoj

Europski parlament, Vijeće i Komisija suglasni su da bi osnivanje uzajamnih fondova i Instrumenta za izbjeglice u Turskoj trebalo biti transparentno i jasno, u skladu s načelom jedinstva proračuna Unije, ovlastima proračunskog tijela te ciljevima postojećih pravnih osnova.

Obvezuju se da će prema potrebi rješavati ta pitanja tijekom revizije Financijske uredbe, s ciljem postizanja dobrog omjera između fleksibilnosti i odgovornosti.

Komisija se obvezuje da će:

—  redovito izvješćivati proračunsko tijelo o tekućem i planiranom financiranju uzajamnih fondova (uključujući doprinose država članica) te njihovu djelovanju;

—  u 2017. predstaviti radni dokument uz nacrt proračuna za sljedeću financijsku godinu;

—  predložiti mjere za odgovarajuću uključenost Europskog parlamenta.

3.6.   Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o poljoprivredi

Proračun za 2017. sadrži niz hitnih mjera za pomoć poljoprivrednicima u suočavanju s nedavnim poteškoćama na tržištu. Komisija potvrđuje da je razlika iz naslova 2 dostatna za rješavanje mogućih nepredviđenih potreba. Obvezuje se da će redovito pratiti situaciju na tržištu te da će po potrebi predstaviti odgovarajuće mjere za rješavanje potreba koje se ne mogu pokriti sredstvima odobrenima u okviru proračuna. U takvim slučajevima Europski parlament i Vijeće obvezuju se da će dotične proračunske prijedloge procesuirati čim je prije moguće.

(1) Ti su iznosi dio ukupnog povećanja za naslov 1a do 2020. u okviru preispitivanja/revizije VFO-a u sredini razdoblja.
(2)Taj je iznos dio sveukupnog povećanja za Inicijativu za zapošljavanje mladih do 2020. u okviru preispitivanja/revizije u sredini programskog razdoblja VFO-a.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti