Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2047(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0353/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0353/2016

Viták :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0475

Elfogadott szövegek
PDF 583kWORD 65k
2016. december 1., Csütörtök - Brüsszel
2017-es költségvetési eljárás: közös szöveg
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. december 1-jei jogalkotási állásfoglalása a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottságvonatkozó nyilatkozataira (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetére, amelyet a Bizottság 2016. július 18-án fogadott el (COM(2016)0300),

–  tekintettel a Tanács által 2016. szeptember 12-én elfogadott és a Parlamentnek 2016. szeptember 14-én megküldött, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló álláspontra (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéhez fűzött 1/2017. számú módosító indítványra, amelyet a Bizottság 2016. október 17-én nyújtott be,

–  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2016. október 26-i állásfoglalására(1), és az abban szereplő költségvetési módosításokra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 90. és 91. cikkére,

–  tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A8-0353/2016),

1.  jóváhagyja az egyeztetőbizottság által elfogadott közös szöveget, amely az alábbi dokumentumok együtteséből áll:

   a költségvetési tervezethez, illetve a tanácsi állásponthoz képest nem módosított költségvetési sorok jegyzéke;
   összefoglaló számadatok a pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban;
   valamennyi költségvetési tétel soronkénti számadatai;
   egy egységes szerkezetbe foglalt dokumentum, amely tartalmazza az egyeztetés során módosított valamennyi költségvetési sor számadatait és végleges szövegét;

2.  megerősíti az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatait;

3.  megállapítja, hogy a Parlament személyzetének létszáma ezen egyeztetés egyik kiemelkedő kérdése volt; emlékeztet arra, hogy az informális megállapodás alapján a költségvetési hatóság mindkét ága kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a költségvetés rá vonatkozó szakasza tekintetében, és emlékeztet azon politikai döntésére, miszerint a képviselőcsoportok mentesülnek az 5%-os létszámcsökkentési cél alól, amint azt a 2014., 2015., 2016. és 2017. évi költségvetésről szóló állásfoglalásaiban is hangsúlyozta; újra fogja értékelni azt, hogy a költségvetési döntések milyen következményekkel járnak az intézmény működése tekintetében;

4.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Ezen a napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0411.
(2) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(5) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

2016.11.17.

VÉGLEGES

2017. évi költségvetés – Az együttes következtetések elemei

Jelen együttes következtetések a következő szakaszokat foglalják magukban:

1.  2017. évi költségvetés

2.  2016. évi költségvetés – 4, 5 és 6/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetek

3.  Együttes nyilatkozatok

Összefoglaló áttekintés

A.   2017. évi költségvetés

Az együttes következtetések elemei értelmében:

—  A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a 2017. évi költségvetésben 157 857,8 millió EUR. A többéves pénzügyi keret 2017-re vonatkozó felső határai alatt így összesen 1100,1 millió EUR mozgástér marad a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében.

—  A kifizetési előirányzatok teljes összege a 2017. évi költségvetésben 134 490,4 millió EUR.

—  A Rugalmassági Eszközből 530 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat igénybevételére kerül sor 2017-re a 3. fejezetre (Biztonság és uniós polgárság).

—  A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból 1439,1 millió EUR összeg igénybevételére kerül sor az 1a. alfejezetre (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért).

—  A rendkívüli tartalékból 1906,2 millió EUR összeg igénybevételére kerül sor a 3. és 4. fejezetre. Ezt ellentételezi 2017-ben a 2. fejezet (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) alatt rendelkezésre álló mozgástérből 575,0 millió EUR, míg az 5. fejezet (Igazgatás) alatt rendelkezésre álló mozgástérből 2017-ben 507,3 millió EUR, 2018-ban 570,0 millió EUR, 2019-ben pedig 253,9 millió EUR igénybevétele.

—  A Rugalmassági Eszköz 2014-es, 2015-ös és 2016-os igénybevételéhez kapcsolódó 2017-es kifizetési előirányzatokat a Bizottság 981,1 millió euróra becsüli.

B.   2016. évi költségvetés

Az együttes következtetések elemei értelmében:

—  A 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet és a rendkívüli tartalék ehhez kapcsolódó igénybevétele a Bizottság javaslatának megfelelően elfogadásra kerül.

—  Az 5/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően elfogadásra kerül.

—  A 6/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet és az Európai Unió Szolidaritási Alapjának ehhez kapcsolódó igénybevétele a Bizottság javaslatának megfelelően elfogadásra kerül.

1.  2017. évi költségvetés

1.1.   „Lezárt” sorok

Amennyiben az alábbi következtetések másként nem rendelkeznek, megerősítésre került valamennyi, sem a Tanács, sem a Parlament által nem módosított költségvetési sor, illetve azok a sorok, amelyekre vonatkozóan a megfelelő olvasat során a Parlament elfogadta a Tanács módosításait.

A többi költségvetési sor vonatkozásában az egyeztetőbizottság az alábbi, 1.2.–1.8. szakaszokban foglalt következtetésekben állapodott meg.

1.2.   Horizontális kérdések

Decentralizált ügynökségek

A valamennyi decentralizált ügynökség költségvetéséhez való uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban) és álláshelyeik száma a Bizottság által az 1/2017. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten került megállapításra, az alábbiak kivételével:

—  Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol, 18 02 04 jogcímcsoport), amely 10 további álláshellyel bővül, további 675 000 EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat elkülönítésével.

—  Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust, 33 03 04 jogcímcsoport), amely 10 további álláshellyel bővül, további 675 000 EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat elkülönítésével.

—  Az Európai Bankhatóság (EBH, 12 02 04 jogcímcsoport), amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 500 000 euróval csökkennek.

—  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO, 18 03 02 jogcímcsoport), amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 3 000 000 euróval növekednek.

—  Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA, 17 03 12 01 jogcím), amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 8 350 000 euróval csökkennek.

Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek költségvetéséhez való uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban) és álláshelyeik száma a Bizottság által a 2017. évi költségvetési tervezetben javasolt szinten került megállapításra.

Kísérleti projektek/előkészítő intézkedések

A 78 kísérleti projektből és előkészítő intézkedésből álló átfogó csomagot, összesen 76,9 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat értékben, a Parlament javaslata szerint elfogadták, a Bizottság által a 2017. évi költségvetési tervezetben javasolt előkészítő intézkedésen felül.

Amikor úgy tűnik, hogy egy kísérleti projektet vagy előkészítő intézkedést meglévő jogalap fedez, a Bizottság javasolhatja előirányzatok átcsoportosítását a megfelelő jogalaphoz az intézkedés végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Ez a csomag teljes mértékben tiszteletben tartja a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések vonatkozásában a költségvetési rendeletben foglalt felső határokat.

1.3.   A pénzügyi keret kiadási fejezetei – kötelezettségvállalási előirányzatok

A „lezárt” költségvetési sorokról, ügynökségekről, valamint kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről szóló fenti következtetések figyelembevétele után az egyeztetőbizottság az alábbi megállapodásra jutott:

1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

A következő sorok kötelezettségvállalási előirányzatai a Bizottság által az 1/2017. számú módosító indítvánnyal módosított 2017. évi költségvetési tervezetben javasolt szinten kerültek megállapításra:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor

Megnevezés

2017. évi költségvetési tervezet

2017. évi költségvetés

Különbség

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

A közlekedési módok integrációjának és összekapcsolódásának optimalizálása, valamint a közlekedés átjárhatóságának fejlesztése

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Összesen

 

 

200 000 000(1)

A Tanács és a Parlament megerősíti, hogy az 1a. alfejezet megállapodás szerinti, a 2017-es költségvetés részeként történő növelése teljes mértékben tiszteletben tartja a korábbi megállapodásokat, és nem érint hátrányosan folyamatban lévő jogalkotási eljárásokat.

Az 1a. alfejezet minden egyéb kötelezettségvállalási előirányzatát a Bizottság által az 1/2017. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten állapították meg, az egyeztetőbizottságban elfogadott kiigazítások alkalmazásával, amelyeket az alábbi táblázat részletez. Külön költségvetési jogcímcsoportot hoztak létre a „Különleges rendezvényekre”, a Parlament olvasatában előirányzottak szerint.

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor

Megnevezés

2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1. sz. módosító indítványt)

2017. évi költségvetés

Különbség

32 02 01 01

A belső energiapiac további integrációja, a villamosenergia- és a gázhálózatok határokon átnyúló átjárhatósága

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Az uniós energiaellátás biztonságának javítása

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és a környezetvédelemhez

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Vonzóbb környezet létrehozása az energiaágazatbeli projektek magánberuházása számára

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Különleges éves rendezvények

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – Támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES – A munkavállalók önkéntes földrajzi mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Összesen

 

 

-27 687 129

Ennek következtében, és az ügynökségek, a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések figyelembevételét követően a kötelezettségvállalások elfogadott szintje 21 312,2 millió euróban kerül megállapításra, 51,9 millió EUR mozgásteret hagyva az 1a. alfejezet kiadási felső határa alatt, míg a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 1439,1 millió euró összegben kerül igénybevételre.

1b. alfejezet — Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

A kötelezettségvállalási előirányzatok a 2017. évi költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

Figyelembe véve a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, a kötelezettségvállalások elfogadott szintje 53 586,6 millió euróban kerül megállapításra, 0,4 millió eurós mozgásteret hagyva az 1b. alfejezet kiadási felső határa alatt.

2. fejezet – Fenntartható növekedés: Természeti erőforrások

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2017. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, amely magában foglalja a Bizottság 2016. november 7-i közleményében szereplő, az EMGA célhoz kötött bevételeinek növekedéséből adódó 325 millió eurós további csökkentést. Ennek következtében az egyeztetőbizottság az alábbi megállapodásra jutott:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor

Megnevezés

2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1. sz. módosító indítványt)

2017. évi költségvetés

Különbség

05 03 01 10

Alaptámogatási rendszer

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Figyelembe véve az ügynökségeket, a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, a kötelezettségvállalások elfogadott szintje 58 584,4 millió euróban kerül megállapításra, 1031,6 millió eurós mozgásteret hagyva a 2. fejezet kiadási felső határa alatt, figyelembe véve, hogy 575 millió eurót a rendkívüli tartalék igénybevételének ellentételezésére használnak fel.

3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel

Elnevezés

2017-es KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2017. évi költségvetés

Különbség

09 05 05

Fellépések a multimédia területén

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Kultúra alprogram – a határokon átnyúló fellépések támogatása, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Összesen

 

 

4 000 000

A 09 05 05. jogcímcsoport költségvetési megjegyzései az alábbi mondat hozzáadásával módosulnak: „Adott esetben a közbeszerzési és a támogatási eljárások partnerségi keretmegállapodásokat is magukban foglalhatnak, az ezen előirányzatból támogatott páneurópai hálózatok stabil finanszírozásának előmozdítása érdekében.

A 15 04 02. jogcímcsoport költségvetési megjegyzései az alábbi mondat hozzáadásával módosulnak: „Az előirányzatból támogatható a kulturális örökség európai évének előkészítése is.

Ennek következtében és az ügynökségek, a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések figyelembevételével a kötelezettségvállalások elfogadott szintje 4284,0 millió euróban kerül megállapításra, és nem marad mozgástér a 3. fejezet kiadási felső határa alatt, a Rugalmassági Eszköz 530 millió EUR összegben kerül igénybevételre, míg a rendkívüli tartalék 1176,0 millió EUR összegben.

4. fejezet – Globális Európa

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel

Elnevezés

2017-es KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2017. évi költségvetés

Különbség

01 03 02

Makroszintű pénzügyi támogatás

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Az EFFA Garanciaalap feltöltése

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Sürgősségi intézkedések

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Migráció és menekültügy

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Összesen

 

 

-278 630 000

A 19 03 01 07. sz. költségvetési tétel (Az Európai Unió különleges képviselői (EUKK) esetében azonban az előirányzatok a 2017-es költségvetési tervezet szintjén kerülnek megállapításra.

Ennek következtében és az ügynökségek, a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések figyelembevételével a kötelezettségvállalások elfogadott szintje 10 162,1 millió EUR összegben kerül megállapításra, és nem marad mozgástér a 4. fejezet kiadási felső határa alatt, míg a rendkívüli tartalék 730,1 millió EUR összegben kerül igénybevételre.

5. fejezet — Igazgatás

Az egyeztetőbizottság egyetért az intézmények létszámterveiben szereplő álláshelyek számával és a Bizottság által az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt előirányzatokkal, a következő kivételekkel:

—  a Parlament, amelynek esetében olvasatát jóváhagyja azzal a kivétellel, hogy az álláshelyek képviselőcsoportoknál végrehajtandó 76 fős emelését teljes mértékben ellensúlyozni kell a Parlament igazgatásának létszámtervében, költségvetési szempontból semleges módon. Továbbá az egyeztetőbizottság megegyezik abban, hogy a 2017-es költségvetésben szerepelteti a 2016. július 1-től alkalmazandó automatikus fizetéskiigazítás hatását (8 717 000 EUR);

—  a Tanács, amelynek esetében olvasatát jóváhagyja azzal, hogy a 2017-es költségvetésben szerepelteti a 2016. július 1-től alkalmazandó automatikus fizetéskiigazítás hatását (3 301 000 EUR);

—  a Számvevőszék, amelynek esetében jóváhagyásra kerülnek a 2017-es költségvetési tervezethez képest a Parlament olvasatában foglalt csökkentések;

—  az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), amelynek esetében 560 250 EUR (1200. költségvetési jogcím) átkerül a szerződéses alkalmazottak sorára a 3003. költségvetési jogcím (Épületek és kapcsolódó költségek) ugyanilyen összegű csökkentése mellett. Az 1200. jogcím költségvetési megjegyzései az alábbi mondat hozzáadásával módosulnak: „Az előirányzat a stratégiai kommunikációs tevékenységekben részt vevő szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos költségeket is fedezi”. Továbbá az EKSZ szakaszában a következő költségvetési sorok kiigazításra kerülnek a kettős pozíciót betöltő EUKK-kkal kapcsolatban az 1. sz. módosító indítványban javasolt átcsoportosítás törlése érdekében.

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel

Elnevezés

Különbség

3001

Külső munkatársak és külső szolgáltatások

-3 645 000

3002

Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások

-1 980 000

3003

Épületek és kapcsolódó költségek

-3 636 000

3004

Egyéb igazgatási kiadások

-815 000

 

 Összesen

-10 076 000

Ennek következtében, figyelembe véve az ügynökségeket, a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, a kötelezettségvállalások elfogadott szintje 9394,5 millió euróban kerül megállapításra, 16,2 millió eurós mozgásteret hagyva az 5. fejezet kiadási felső határa alatt, a mozgástérből 507,3 millió eurónak a rendkívüli tartalék igénybevételének ellentételezésére való felhasználása után.

Speciális eszközök

A speciális eszközök kötelezettségvállalási előirányzatai a Bizottság által a 2017-es költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, kivéve az Európai Unió Szolidaritási Alapjára képzett tartalékot (a 40 02 44. költségvetési jogcímcsoport), amely törlésre kerül.

A rendkívüli tartalék ellentételezése 2018-ban és 2019-ben

A rendkívüli tartalék 2017-ben a 3. fejezetre összesen 1176,0 millió EUR, a 4. fejezetre pedig 730,1 millió EUR, azaz összesen 1906,2 millió EUR értékben kerül felhasználásra. Ezt ellentételezi 2017-ben a 2. fejezet alatt rendelkezésre álló mozgástérből 575,0 millió EUR, míg az 5. fejezet alatt rendelkezésre álló mozgástérből 2017-ben 507,3 millió EUR, 2018-ban 570,0 millió EUR, 2019-ben pedig 253,9 millió EUR igénybevétele. A rendkívüli tartalék 2017-re való igénybevételéről szóló, az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal együtt elfogadott határozat megfelelően kiigazításra kerül.

1.4.   Kifizetési előirányzatok

A kifizetési előirányzatok átfogó szintje a 2017-es költségvetésben az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerül megállapításra, az egyeztetőbizottság által elfogadott következő kiigazításokkal:

1.  Először is, figyelembe kell venni a nem differenciált kiadások kötelezettségvállalási előirányzatainak megállapodás szerinti szintjét, amelyek esetében a kifizetési előirányzatok szintje egyenlő a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjével. Ez magában foglalja a mezőgazdasági kiadások 325 millió eurós csökkenését és az I., II., III., IV., V., VI., VII., IX. és X. szakasz igazgatási költségeinek kiigazítását (13,4 millió EUR), valamint a decentralizált ügynökségeket (amelyeknél az EU hozzájárulása a kifizetési előirányzatokhoz a fenti 1.2. szakaszban javasolt szinten kerül megállapításra). Az összesített hatás 332,3 millió eurós csökkenés.

2.  A Parlament által javasolt minden új kísérleti projekt és előkészítő intézkedés kifizetési előirányzatai a megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok 50%-ában kerülnek megállapításra, vagy a Parlament által javasolt szinten, amennyiben az alacsonyabb. A meglévő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések meghosszabbítása esetén a kifizetési előirányzatok szintje megegyezik a költségvetési tervezetben meghatározottakkal, hozzáadva a megfelelő új kötelezettségvállalási előirányzatok 50%-át, vagy a Parlament által javasolt szinten kerül megállapításra, amennyiben az alacsonyabb. Az összesített hatás 35,2 millió eurós növekedés.

3.  A „különleges rendezvényekre” szánt kifizetési előirányzatok (15 02 10. költségvetési jogcímcsoport) a Parlament olvasatában megállapított összegnek felelnek meg (6 millió EUR).

4.  „Az EFFA Garanciaalap feltöltése” (01 03 08. költségvetési jogcímcsoport) kifizetési előirányzatai „p.m.” bejegyzéssel szerepelnek.

5.  A következő költségvetési tételek kiigazításáról született megállapodás a differenciált előirányzatok kötelezettségvállalási előirányzatainak alakulása eredményeként:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel

Elnevezés

2017-es KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2017. évi költségvetés

Különbség

01 03 02

Makroszintű pénzügyi támogatás

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – Támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES – A munkavállalók önkéntes földrajzi mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Fellépések a multimédia területén

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Kultúra alprogram – a határokon átnyúló fellépések támogatása, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Sürgősségi intézkedések

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Migráció és menekültügy

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

A belső energiapiac további integrációja, a villamosenergia- és a gázhálózatok határokon átnyúló átjárhatósága

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Az uniós energiaellátás biztonságának javítása

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és a környezetvédelemhez

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Vonzóbb környezet létrehozása az energiaágazatbeli projektek magánberuházása számára

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Összesen

 

 

5 003 000

6.  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap kifizetési előirányzatai (40 02 43. költségvetési jogcímcsoport) nullában kerülnek megállapításra (30 millió eurós csökkenés), mivel a célhoz kötött bevételekből rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok becslések szerint elegendők lesznek az egész 2017-es év fedezésére.

7.  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjára képzett tartalék (40 02 44. költségvetési jogcímcsoport) törlésre kerül.

8.  A kifizetési előirányzatok további csökkentésére kerül sor a következő tételeknél:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel

Elnevezés

2017-es KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2017. évi költségvetés

Különbség

04 02 62

Európai Szociális Alap (ESZA) – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Összesen

 

 

-154 000 000

Ezek az intézkedések biztosítják a kifizetési előirányzatok 134 490,4 millió eurós szintjét, ami 931,4 millió eurós csökkenést jelent az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezethez képest.

1.5.   Tartalék

Az 1/2017. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben szereplőkön kívül nincsenek tartalékok, kivéve a következőket:

—  a 13 01 04 04. költségvetési jogcím (Strukturálisreform-támogató program) és a 13 08 01. költségvetési jogcímcsoport (Strukturálisreform-támogató program – Az 1b. alfejezetből átcsoportosított operatív technikai segítségnyújtás (ESZA, ERFA és KA)), amelyek esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok teljes összege tartalékba kerül a strukturálisreform-támogató program jogalapjának elfogadásáig;

—  a 13 08 01. költségvetési jogcímcsoport (Strukturálisreform-támogató program – A 2. fejezetből átcsoportosított operatív technikai segítségnyújtás (EMVA)), amelynek esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok teljes összege tartalékba kerül a strukturálisreform-támogató program jogalapjának elfogadásáig;

—  a 18 02 01 03. költségvetési jogcím (Az Unió külső határain a migrációs áramlások kezelését támogató új IT-rendszerek kialakítása), amelynek esetében 40 000 000 EUR kötelezettségvállalási és 28 000 000 EUR kifizetési előirányzat tartalékba kerül a be- és kilépésre szolgáló rendszert kialakító jogalkotási eljárás lezárultáig.

1.6.   Költségvetési megjegyzések

Amennyiben az előző bekezdésekben nem szerepelt kifejezetten eltérően, elfogadásra kerülnek az Európai Parlament vagy a Tanács által a költségvetési megjegyzések szövegében végrehajtott módosítások, kivéve az alábbi táblázatban felsorolt költségvetési sorok esetében, amelyeknél jóváhagyásra kerül az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési megjegyzések szövege és az EMGA frissítése.

Ez annak tudomásulvételével történt, hogy az Európai Parlament vagy a Tanács által bevezetett módosítások nem módosíthatják vagy terjeszthetik ki a meglévő jogalap terjedelmét, illetve nem sérthetik az intézmények igazgatási autonómiáját, továbbá hogy az intézkedés fedezhető a rendelkezésre álló forrásokból.

Költségvetési tétel

Elnevezés

04 03 02 03

Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – Jogi és természetes személyek finanszírozáshoz jutásának és a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében

S 03 01 06 01

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

05 02 11 99

Egyéb intézkedések (más növényi termékek/intézkedések)

05 04 60

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap – EMVA (2014–2020)

05 04 60 02

Operatív technikai segítségnyújtás

18 04 01 01

Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése

1.7.   Új költségvetési sorok

A Bizottság által az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési nómenklatúra a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések, valamint a különleges éves rendezvényekre szolgáló új költségvetési jogcímcsoport (15 02 10) bevonásával elfogadásra kerül.

1.8.   Bevételek

A Bizottság 1/2017. sz. módosító indítványban szereplő javaslata, amely 1 milliárd euró összegű, bírságokból származó bevételnek a költségvetésbe való belefoglalására irányult, elfogadásra kerül.

2.   2016. évi költségvetés

A 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet és a rendkívüli tartalék ehhez kapcsolódó igénybevétele a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.

Az 5/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.

A 6/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet és az Európai Unió Szolidaritási Alapjának ehhez kapcsolódó igénybevétele a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.

3.   Együttes nyilatkozatok

3.1.   A Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra, hogy az ifjúsági munkanélküliség csökkentése továbbra is kiemelt politikai prioritás mindannyiuk számára, ezért újólag megerősítik azzal kapcsolatos elkötelezettségüket, hogy elsősorban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén a lehető legjobban kihasználják az ifjúsági munkanélküliség problémájának megoldására rendelkezésre álló költségvetési erőforrásokat.

Emlékeztetnek arra, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdése értelmében „A többéves pénzügyi keret 2014–2017-es időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatainak felső határai alatt rendelkezésre álló [...] tartaléksávokból a többéves pénzügyi keretre vonatkozó összesített kötelezettségvállalási tartalékot kell képezni, és azt a 2016–2020-as időszakra vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben megállapított összeghatárok felett, a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos szakpolitikai célokra kell rendelkezésre bocsátani”.

A Tanács és az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy 2017-ben tegyen javaslatot költségvetés-módosításra, hogy a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból 2017-ben 500 millió EUR összeget(2) biztosítsanak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára, amint a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 6. cikkében előírt technikai kiigazításokat elfogadják.

A Tanács és az Európai Parlament vállalja a Bizottság által előterjesztett 2017. évi költségvetés-módosítási tervezet gyors feldolgozását.

3.2.   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a kifizetési előirányzatokról

Az Európai Parlament és a Tanács emlékeztet arra, hogy a végrehajtást tekintve biztosítani kell a kötelezettségvállalási előirányzatokhoz kapcsolódó kifizetések rendezett lebonyolítását, hogy elkerülhető legyen a kifizetetlen számlaállomány rendellenesen magas szintje.

Az Európai Parlament és a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is szorosan és tevékenyen kísérje figyelemmel a 2014–2020-as időszak programjainak végrehajtását. Ennek érdekében felkérik a Bizottságot, hogy 2017 során kellő időben terjesszen elő aktualizált számadatokat a kifizetési előirányzatokra vonatkozó követelmények végrehajtásáról és tervezéséről.

A Tanács és az Európai Parlament a kifizetetlen számlák miatti túlzott összegű fizetési hátralék felhalmozódásának elkerülése, valamint a kifizetési igények megfelelő megtérítésének biztosítása érdekében kellő időben el fogja fogadni a szükséges határozatokat a jogos igényekre vonatkozóan.

3.3.   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a személyi állomány 5%-os csökkentéséről

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra a megállapodásra, amely szerint valamennyi intézmény, szerv és hivatal személyi állományát a 2013. január 1-jei létszámtervhez képest fokozatosan 5%-kal leépítik; a létszámcsökkentés a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 27. pontjában foglaltak szerint történik.

A három intézmény emlékeztet arra, hogy a teljes 5%-os létszámcsökkentést 2017-re kell elérni. Az intézmények megállapodnak abban, hogy a helyzet számbavételét célzó megfelelő nyomonkövetési intézkedéseket fognak hozni annak biztosítására, hogy minden lehetőt megtegyenek a valamennyi intézmény, szerv és hivatal számára kitűzött 5%-os személyzeti létszámcsökkentési cél elérését érintő minden esetleges további késlekedés elkerülése érdekében.

Üdvözlik a Bizottság által a költségvetési rendelet 38. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban benyújtott, az intézmények által alkalmazott teljes külső személyzettel kapcsolatos konszolidált adatoknak a költségvetési tervezetben szereplő áttekintését. Felkérik a Bizottságot, hogy a következő évekre vonatkozó költségvetési tervezetek benyújtásakor is szolgáltassa ezeket az információkat.

A Tanács és a Parlament hangsúlyozza, hogy az 5%-os létszámcsökkentési cél elérésének hozzá kell járulnia az intézmények igazgatási kiadásai terén jelentkező megtakarításokhoz. Ennek alapján felkérik a Bizottságot, hogy a jövőre szóló tanulságok levonása érdekében kezdje meg a létszámcsökkentési eljárás kimenetelének értékelését.

3.4.   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról

A Bizottság a migráció kiváltó okainak kezelése céljából kezdeményezte az Európai Fenntartható Fejlődési Alap létrehozását, amely az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozására épül. A Bizottság azt javasolja, hogy az EFFA Garanciaalap számára biztosítsanak 750 millió EUR összeget a 2017–2020-as időszakban; ebből a négy év során 400 millió EUR összeget az Európai Fejlesztési Alapból, 2017–2020-ig 100 millió EUR összeget az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből (ebből 25 millió EUR összeget 2017-ben), illetve 250 millió EUR összeget kötelezettségvállalási (és kifizetési) előirányzat formájában 2017-ben.

A Tanács és az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy amint a jogalap elfogadásra kerül, költségvetés-módosításban kérje 2017-ben a szükséges előirányzatokat az EFFA uniós költségvetésből való finanszírozásának biztosítása céljából.

A Tanács és az Európai Parlament vállalja a Bizottság által előterjesztett 2017. évi költségvetés-módosítási tervezet gyors feldolgozását.

3.5.   Együttes nyilatkozat az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről

A Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy a vagyonkezelői alapok és a törökországi menekülteket támogató eszköz létrehozását átlátható és egyértelmű módon kell végezni összhangban az uniós költségvetés egységességének elvével, a költségvetési hatóság előjogaival és a meglévő jogalapok célkitűzéseivel.

Az intézmények vállalják, hogy a költségvetési rendelet felülvizsgálatának részeként adott esetben foglalkoznak a felsoroltakkal, hogy kialakítsák a megfelelő egyensúlyt a rugalmasság és az elszámoltathatóság között.

A Bizottság vállalja, hogy

—  rendszeresen tájékoztatja a költségvetési hatóságot a folyamatban lévő és tervezett vagyonkezelői alapú (a tagállami hozzájárulásokat is magában foglaló) finanszírozásról és műveletekről;

—  2017-től kezdve munkadokumentumot terjeszt elő, amely a következő évre vonatkozó költségvetési tervezetet kíséri;

—  javaslatokat nyújt be az Európai Parlament megfelelő bevonását célzó intézkedésekre.

3.6.   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a mezőgazdaságról

A 2017. évi költségvetés olyan sürgősségi intézkedéseket is tartalmaz, amelyek a mezőgazdasági termelők támogatására irányulnak a közelmúltban tapasztalt piaci nehézségek megoldásában. A Bizottság megerősíti, hogy a 2. fejezethez tartozó tartaléksáv elegendő az esetleges előre nem látható szükségletek kielégítéséhez. Az intézmény vállalja, hogy rendszerességgel nyomon követi a piaci helyzetet és szükség esetén előterjeszti a költségvetésben engedélyezett kötelezettségvállalásokkal nem teljesíthető igényeknek való megfelelést célzó helyénvaló intézkedéseket. Az Európai Parlament és a Tanács a vázolt esetben vállalja a vonatkozó költségvetési javaslat lehető leggyorsabb feldolgozását.

(1) Ezen összegek a többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata keretében az 1a. alfejezet 2020-ig történő átfogó növelésének részét képezik.
(2) Ez az összeg a többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata keretében, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tekintetében 2020-ig megvalósítandó átfogó növelés részét képezi.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat