Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2047(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0353/2016

Teksty złożone :

A8-0353/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0475

Teksty przyjęte
PDF 582kWORD 69k
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela
Procedura budżetowa na rok 2017 : wspólny tekst
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz odnoszące się do niego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęty przez Komisję dnia 18 lipca 2016 r. (COM(2016)0300),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęte przez Radę dnia 12 września 2016 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 14 września 2016 r. (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2017 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, który Komisja przedłożyła w dniu 17 października 2016 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. dotyczącą stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017(1) i zawarte w niej poprawki budżetowe,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(4),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5),

–  uwzględniając art. 90 i art. 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie delegacji Parlamentu do komitetu pojednawczego (A8-0353/2016),

1.  zatwierdza wspólny tekst uzgodniony przez komitet pojednawczy, który obejmuje następujące dokumenty:

   wykaz linii budżetowych niezmienionych w stosunku do projektu budżetu lub stanowiska Rady;
   zestawienie danych liczbowych według działów ram finansowych;
   dane liczbowe według pozycji dla wszystkich pozycji w budżecie;
   skonsolidowany dokument zawierający dane liczbowe i ostateczne brzmienie wszystkich pozycji zmienionych w trakcie postępowania pojednawczego;

2.  potwierdza wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zauważa, że poziom zatrudnienia w Parlamencie był jedną z głównych kwestii w trakcie niniejszego postępowania pojednawczego; przypomina, że w oparciu o nieformalną umowę każda z obydwu instytucji władzy budżetowej ma wyłączną właściwość w odniesieniu do swojej sekcji budżetu; przypomina również swoją polityczną decyzję dotyczącą wyłączenia grup politycznych z zamierzonego celu redukcji zatrudnienia o 5 %, co podkreślono w jego rezolucjach dotyczących budżetu na lata 2014, 2015, 2016 i 2017; oceni wpływ decyzji budżetowych na funkcjonowanie instytucji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ustawodawczej Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0411.
(2) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

17.11.2016

WERSJA OSTATECZNA

Budżet na rok 2017 – Treść wspólnych konkluzji

Wspólne konkluzje dotyczą następujących punktów:

1.  Budżet 2017

2.  Budżet 2016 – Projekty budżetów korygujących nr 4, 5 i 6/2016

3.  Wspólne oświadczenia

Streszczenie

A.   Budżet 2017

Zgodnie z treścią wspólnych konkluzji:

—  Ogólny poziom środków na zobowiązania w budżecie na 2017 r. ustalono na poziomie 157 857,8 mln EUR. Zostawia to zasadniczo margines poniżej pułapów WRF na 2017 r. wynoszących 1 100,1 mln EUR w środkach na zobowiązania.

—  Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2017 r. ustalono na poziomie 134 490,4 mln EUR.

—  Uruchamia się instrument elastyczności na rok budżetowy 2017 w wysokości 530 mln EUR w środkach na zobowiązania w dziale 3 Bezpieczeństwo i obywatelstwo.

—  Uruchamia się łączny margines na zobowiązania w wysokości 1 439,1 mln EUR w dziale 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

—  Uruchamia się margines na nieprzewidziane wydatki w wysokości 1 906,2  mln EUR w dziale 3 i dziele 4. Jest on kompensowany w 2017 r. nieprzydzielonym marginesem w wysokości 575,0 mln EUR w dziale 2 Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne oraz nieprzydzielonymi marginesami w dziale 5 Administracja w wysokości 507,3 mln EUR w 2017 r., 570,0 mln w 2018 r. oraz 253,9 mln w 2019 r.

—  Jak szacuje Komisja, środki na płatności w 2017 r. odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności w latach 2014, 2015 i 2016 wyniosą 981,1 mln EUR.

B.   Budżet na rok 2016

Zgodnie z treścią wspólnych konkluzji:

—  Projekt budżetu korygującego nr 4/2016 oraz związane z tym uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki zostały zaakceptowane zgodnie z propozycją Komisji.

—  Projekt budżetu korygującego nr 5/2016 został zaakceptowany zgodnie z propozycją Komisji.

—  Projekt budżetu korygującego nr 6/2016 oraz związane z tym uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zostały zaakceptowane zgodnie z propozycją Komisji.

1.  Budżet na rok 2017

1.1.   „Zamknięte” pozycje budżetowe

W przypadku braku innego stwierdzenia w konkluzjach, wszystkie linie budżetowe niezmienione ani przez Radę, ani przez Parlament oraz te, w których Parlament zaakceptował poprawki Rady podczas ich odpowiedniego czytania, uznaje się za zatwierdzone.

W przypadku pozostałych linii budżetowych komitet pojednawczy doszedł do wniosków ujętych w częściach 1.2–1.8 poniżej.

1.2.   Kwestie horyzontalne

Agencje zdecentralizowane

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla wszystkich agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2017, z wyjątkiem:

—  Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL, artykuł budżetu 18 02 04), któremu przydzielono 10 dodatkowych stanowisk wraz z dodatkowymi środkami finansowymi w wysokości 675 000 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności.

—  Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (EUROJUST, artykuł budżetu 33 03 04), której przydzielono 10 dodatkowych stanowisk wraz z dodatkowymi środkami finansowymi w wysokości 675 000 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności.

—  Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA, artykuł budżetu 12 02 04), któremu środki na zobowiązania i środki na płatności zmniejszono o 500 000 EUR.

—  Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), artykuł budżetu 18 03 02), któremu środki na zobowiązania i środki na płatności zwiększono o 3 000 000 EUR.

—  Europejskiej Agencji Leków (EMA, pozycja budżetowa 17 03 12 01), której środki na zobowiązania i środki na płatności zmniejszono o 8 350 000 EUR.

Agencje wykonawcze

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i płatności) oraz liczbę stanowisk dla agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu na 2017 r.

Projekty pilotażowe/ działania przygotowawcze

Zatwierdza się kompleksowy pakiet 89 projektów pilotażowych/ działań przygotowawczych (PP/ DP) na łączną kwotę 76,9 mln EUR w środkach na zobowiązania, zgodnie z propozycją Parlamentu w uzupełnieniu działania przygotowawczego zaproponowanego przez Komisję w projekcie budżetu na 2017 r.

Jeżeli projekt pilotażowy lub działanie przygotowawcze wydaje się mieć już podstawę prawną, Komisja może wnioskować o przesunięcie środków do odpowiedniej podstawy prawnej, aby ułatwić realizację działania.

Pakiet ten w pełni przestrzega pułapów na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, przewidzianych w rozporządzeniu finansowym.

1.3.   Działy wydatków w ramach finansowych – środki na zobowiązania

Wziąwszy pod uwagę powyższe konkluzje dotyczące „zamkniętych” linii budżetowych, agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, komitet pojednawczy uzgodnił, co następuje:

Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Środki na zobowiązania w następujących liniach budżetowych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu na 2017 r., zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2017:

 

 

 

 

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

PB 2017

Budżet 2017

Różnica

02 02 02

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Optymalizacja integracji poszczególnych rodzajów transportu i ich wzajemnych połączeń oraz poprawa interoperacyjności

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Ogółem

 

 

200 000 000(1)

Rada i Parlament potwierdzają, że uzgodnione zwiększenie środków w dziale 1a jako część budżetu na 2017 r. w pełni przestrzega wcześniejszych uzgodnień i pozostaje bez uszczerbku dla toczących się procedur ustawodawczych.

Wszystkie inne środki na zobowiązania w dziale 1a ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2017, włączając korekty uzgodnione w komitecie pojednawczym, które ujęte są w poniżej tabeli. Jak przewidziano podczas czytania w Parlamencie, utworzony zostaje oddzielny artykuł budżetu „Imprezy specjalne”.

 

 

 

 

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

PB 2017(w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2017

Różnica

32 02 01 01

Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Tworzenie bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym otoczenia dla projektów infrastrukturalnych w dziedzinie energetyki

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Doroczne imprezy specjalne

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

Progress — Wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES — Promowanie dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników i zwiększanie szans zatrudnienia

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Ogółem

 

 

-27 687 129

W związku z tym, oraz po uwzględnieniu agencji, projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 21 312,2 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 51,9 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 1a, a łączny margines na zobowiązania wykorzystany zostaje na kwotę 1 439,1 mln EUR.

Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym w projekcie budżetu na 2017 r.

Po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 53 586,6 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 0,4 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 1b.

Dział 2 — Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2017, w tym, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję w dniu 7 listopada 2016 r. , dodatkowe zmniejszenie środków o 325,0 mln EUR wynikające ze zwiększonych dochodów EFGR przeznaczonych na określony cel. W związku z tym komitet pojednawczy uzgodnił, co następuje:

 

 

 

 

W EUR

Linia budżetowa

Nazwa

PB 2017(w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2017

Różnica

05 03 01 10

System płatności podstawowej

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Po uwzględnieniu agencji, projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 58 584,4  mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 1 031,6 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 2, uwzględniając fakt, że wykorzystano kwotę 575,0 mln EUR do skompensowania uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki.

Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2017, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

 

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2017 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na 2017 r.

Różnica

09 05 05

Działania multimedialne

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Podprogram Kultura — wspieranie działań transgranicznych oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Ogółem

 

 

4 000 000

Uwagi do budżetu dotyczące artykułu 09 05 05 zostaną zmodyfikowane poprzez dodanie następującego zdania: „W odpowiednich przypadkach procedury udzielania zamówień publicznych i dotacji mogą obejmować zawarcie partnerstwa ramowego z myślą o promowaniu stabilnych ram finansowych dla paneuropejskich sieci finansowanych z tych środków”.

Uwagi do budżetu dotyczące artykułu 15 04 02 zostaną zmodyfikowane poprzez dodanie następującego zdania: „Ze środków tych można również finansować przygotowania do Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego”.

W związku z tym, a także po uwzględnieniu agencji, projektów pilotażowych i działań przygotowawczych uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 4 284 mln EUR, co nie pozostawia marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 3, ponadto uruchamia się instrument elastyczności na kwotę 530 mln EUR oraz margines na nieprzewidziane wydatki na kwotę 1 176 mln EUR.

Dział 4 – Globalny wymiar Europy

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2017, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

 

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2017 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na 2017 r.

Różnica

01 03 02

Pomoc makrofinansowa

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Finansowanie Funduszu Gwarancyjnego EFZR

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Środki nadzwyczajne

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Migracja i azyl

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Wsparcie dla procesu pokojowego i wsparcie finansowe dla Palestyny oraz dla Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Kraje śródziemnomorskie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Partnerstwo Wschodnie — Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Ogółem

 

 

-278 630 000

Jednak w przypadku pozycji budżetowej 19 03 01 07 (specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej) środki ustala się na poziomie z projektu budżetu na 2017 r.

W związku z tym, a także po uwzględnieniu agencji, projektów pilotażowych i działań przygotowawczych uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 10 162,1 mln EUR, co nie pozostawia marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 4, a ponadto uruchamia się margines na nieprzewidziane wydatki na kwotę 730,1 mln EUR.

Dział 5 – Administracja

Komitet pojednawczy uzgodnił liczbę stanowisk w planach zatrudnienia instytucji oraz środki zaproponowane przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2017, jednak z następującymi wyjątkami:

—  zatwierdzono czytanie przez Parlament Europejski jego własnego budżetu, ale zwiększenie liczby stanowisk dla grup politycznych o 76 kompensuje się w pełni obniżeniem liczby stanowisk w planie zatrudnienia administracji Parlamentu, co gwarantuje neutralność budżetową; ponadto komitet pojednawczy zgodził się włączyć do budżetu na 2017 r. skutki automatycznego dostosowania wynagrodzeń z mocą od dnia 1 lipca 2016 r. (8 717 000 EUR);

—  zatwierdzono czytanie przez Radę jej własnego budżetu, ale w budżecie na 2017 r. uwzględniono skutki automatycznego dostosowania wynagrodzeń z mocą od dnia 1 lipca 2016 r. (3 301 000 EUR);

—  zatwierdzono budżet Trybunału Obrachunkowego przy uwzględnieniu cięć środków w stosunku do projektu budżetu na 2017 r., uwzględnionych w czytaniu Parlamentu;

—  zatwierdzono budżet Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, przy czym do linii budżetowej przeznaczonej na pracowników kontraktowych (pozycja budżetowa 1200) wpisuje się kwotę w wysokości 560 250 EUR, obniżając jednocześnie środki w pozycji budżetowej 3003 (Budynki i koszty dodatkowe) o taką samą kwotę. Uwagi do budżetu dotyczące pozycji 1200 zostaną zmodyfikowane poprzez dodanie następującego zdania: „Ze środków tych pokrywa się również koszty zatrudnienia pracowników kontraktowych zaangażowanych w strategiczne działania komunikacyjne”. Ponadto dostosowuje się następujące linie budżetowe w sekcji poświęconej ESDZ, aby uniknąć przeniesienia specjalnych przedstawicieli UE sprawujących podwójną funkcję, co zaproponowano w liście w sprawie poprawek nr 1.

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Różnica

3001

Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne

-3 645 000

3002

Inne wydatki związane z personelem

-1 980 000

3003

Budynki i koszty dodatkowe

-3 636 000

3004

Inne wydatki administracyjne

-815 000

 

 Ogółem

-10 076 000

W związku z tym, a także po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 9 394,5 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 16,2 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5, przy czym w ramach marginesu wykorzystano kwotę 507,3 mln EUR w celu skompensowania uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki.

Instrumenty szczególne

Środki na zobowiązania przeznaczone na instrumenty szczególne ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu na 2017 r. z wyjątkiem rezerwy na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (artykuł 40 02 44), którą się likwiduje.

Kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki w roku 2018 i 2019

W 2017 r. margines na nieprzewidziane wydatki zostanie wykorzystany na kwotę 1 176 mln EUR w dziale 3 oraz 730,1 mln EUR w dziale 4, co daje w sumie kwotę 1 906,2 mln EUR. Dokonuje się kompensacji na kwotę 575,0 mln EUR w ramach nieprzydzielonego marginesu w dziale 2 w roku 2017 oraz na kwotę 507,3 mln EUR w roku 2017, 570 mln EUR w roku 2018 i 253,9 mln EUR w roku 2019 w ramach nieprzydzielonych marginesów w dziale 5. Nastąpi odpowiednie dostosowanie decyzji w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r., przyjętej wraz z listem w sprawie poprawek nr 1/2017.

1.4.   Środki na płatności

Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2017 r. ustala się na poziomie środków przewidzianych w projekcie budżetu zmienionym na mocy listu w sprawie poprawek nr 1/2017, przy czym dokonuje się następujących dostosowań uzgodnionych przez komitet pojednawczy:

1.  Po pierwsze, uwzględnia się uzgodniony poziom środków na zobowiązania na wydatki niezróżnicowane, w ramach których poziom środków na płatności jest równy poziomowi środków na zobowiązania. Obejmuje to ograniczenie wydatków na rolnictwo o 325 mln EUR oraz dostosowanie wydatków administracyjnych w sekcjach I, II, III, IV, V, VI, VII, IX i X (13,4 mln EUR) i dla agencji zdecentralizowanych (w związku z którymi wkład UE w postaci środków na płatności ustala się na poziomie zaproponowanym w pkt 1.2 powyżej). Łączny wynik oznacza obniżenie środków o 332,3 mln EUR.

2.  Środki na płatności z myślą o wszystkich nowych projektach pilotażowych i działaniach przygotowawczych zaproponowanych przez Parlament ustala się na poziomie 50% odpowiednich środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli poziom ten jest poniżej progu 50%. W przypadku przedłużenia istniejących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom środków na płatności ustala się na poziomie określonym w projekcie budżetu plus 50% odpowiednich nowych środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli poziom ten jest niższy. Łączny wynik oznacza podwyższenie środków o 35,2 mln EUR.

3.  Środki na płatności przeznaczone na imprezy specjalne (artykuł 15 02 10) to kwota określona podczas czytania w Parlamencie (6 mln EUR).

4.  Środki na płatności (artykuł 01 03 08 – Finansowanie Funduszu Gwarancyjnego EFZR) zapisuje się jako p.m.

5.  Dostosowania w następujących liniach budżetowych uzgadnia się w wyniku zmian w wysokości zobowiązań dotyczących środków zróżnicowanych:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2017 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na 2017 r.

Różnica

01 03 02

Pomoc makrofinansowa

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

PROGRESS — Wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES — Promowanie dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników i zwiększanie szans zatrudnienia

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Działania multimedialne

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Podprogram Kultura — wspieranie działań transgranicznych oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Wsparcie dla procesu pokojowego i wsparcie finansowe dla Palestyny oraz dla Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Partnerstwo Wschodnie — Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Środki nadzwyczajne

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Migracja i azyl

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Kraje śródziemnomorskie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Tworzenie bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym otoczenia dla projektów infrastrukturalnych w dziedzinie energetyki

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Ogółem

 

 

5 003 000

6.  Środki na płatności dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (artykuł 40 02 43) ustala się na poziomie zerowym (obniżenie o 30 mln EUR), gdyż szacuje się, że środki na płatności pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel wystarczą na cały rok 2017.

7.  Likwiduje się rezerwę przeznaczoną na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (artykuł 40 02 44).

8.  Dodatkowych cięć w płatnościach dokonuje się w następujących liniach budżetowych:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa

Nazwa

Projekt budżetu na 2017 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na 2017 r.

Różnica

04 02 62

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony lepiej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony w okresie przejściowym — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony bardziej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Ogółem

 

 

-154 000 000

Działania te umożliwią ustalenie środków na płatności na poziomie 134 490,4 mln EUR, co oznacza obniżenie ich o 931,4 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu zmienionym na mocy listu w sprawie poprawek nr 1/2017.

1.5.   Rezerwa

Nie przewiduje się rezerw oprócz tych, które ujęto w projekcie budżetu zmienionym na mocy listu w sprawie poprawek nr 1/2017, z następującymi wyjątkami:

—  pozycja budżetowa 13 01 04 04 (Wydatki pomocnicze na program wspierania reform strukturalnych) i artykuł 13 08 01 (Program wspierania reform strukturalnych – Operacyjna pomoc techniczna przesunięta z działu 1b (EFS, EFRR i CF)), w przypadku których pełne kwoty środków na zobowiązania i płatności umieszcza się w rezerwie w oczekiwaniu na przyjęcie podstawy prawnej dla programu wspierania reform strukturalnych;

—  artykuł 13 08 02 (Program wspierania reform strukturalnych – Operacyjna pomoc techniczna przesunięta z działu 2 (EFRROW)), w przypadku którego pełną kwotę środków na zobowiązania i płatności umieszcza się w rezerwie w oczekiwaniu na przyjęcie podstawy prawnej dla programu wspierania reform strukturalnych;

—  pozycja budżetowa 18 02 01 03 (Stworzenie nowych systemów informatycznych wspierających zarządzanie przepływami migracyjnymi przez granice zewnętrzne Unii), w przypadku której w rezerwie umieszcza się 40 mln EUR w środkach na zobowiązania i 28 mln EUR w środkach na płatności w oczekiwaniu na zakończenie procedury ustawodawczej ustanawiającej system wjazdu/wyjazdu.

1.6.   Uwagi do budżetu

Poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę do tekstu uwag do budżetu uznaje się za uzgodnione, chyba że we wcześniejszych ustępach wyraźnie stwierdzono coś innego, z wyjątkiem uwag dotyczących linii budżetowych wymienionych w poniższej tabeli, w przypadku których zatwierdza się tekst uwag do budżetu zaproponowany w projekcie budżetu zmienionym na mocy listu w sprawie poprawek nr 1/2017 i w związku z aktualizacją dotyczącą EFRG.

Rozumie się, że poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę nie mogą zmieniać ani rozszerzać zakresu istniejącej podstawy prawnej, ani naruszać administracyjnej autonomii instytucji oraz że działania można pokryć z dostępnych zasobów.

Linia budżetowa

Nazwa

04 03 02 03

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna — Zwiększanie dostępu do finansowania i jego dostępności dla osób prawnych i fizycznych, szczególnie najbardziej oddalonych od rynku pracy, i dla przedsiębiorstw społecznych

S 03 01 06 01

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

05 02 11 99

Inne środki (inne produkty/środki sektora roślinnego)

05 04 60

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich — EFRROW (2014–2020)

05 04 60 02

Operacyjna pomoc techniczna

18 04 01 01

Program „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii

1.7.   Nowe linie budżetowe

Uzgadnia się nomenklaturę budżetową zaproponowaną przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym na mocy listu w sprawie poprawek nr 1/2017, co obejmuje projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, oraz nowy artykuł dotyczący dorocznych imprez specjalnych (15 02 10).

1.8.   Przychody

Wyraża się zgodę na propozycję Komisji z listu w sprawie poprawek nr 1/2017 dotyczącą ujęcia w budżecie przychodów z grzywien na kwotę 1 mld EUR.

2.   Budżet na rok 2016

Projekt budżetu korygującego nr 4/2016 oraz związane z tym uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki zatwierdza się zgodnie z propozycją Komisji.

Projekt budżetu korygującego nr 5/2016 zatwierdza się zgodnie z propozycją Komisji.

Projekt budżetu korygującego nr 6/2016 oraz związane z tym uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zatwierdza się zgodnie z propozycją Komisji.

3.   Wspólne oświadczenia

3.1.   Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że obniżenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży pozostaje jednym z ważnych i wspólnych priorytetów politycznych, w związku z czym potwierdzają swoją zdecydowaną wolę optymalnego wykorzystywania zasobów budżetowych dostępnych w celu rozwiązania tego problemu, w szczególności w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przypominają, że zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych) „marginesy pozostawione poniżej pułapów wieloletnich ram finansowych na środki na zobowiązania w latach 2014–2017 stanowią łączny margines wieloletnich ram finansowych na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w wieloletnich ramach finansowych na lata 2016–2020 i przeznaczony na cele polityki związane z wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem młodzieży”.

Rada i Parlament Europejski zwracają się do Komisji o przedstawienie w 2017 r. budżetu korygującego z myślą o przeznaczeniu w 2017 r. 500 mln EUR(2) pochodzących z łącznego marginesu na zobowiązania na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak tylko przyjęte zostaną techniczne dostosowania przewidziane na mocy art. 6 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do szybkiego rozpatrzenia projektu budżetu korygującego na rok 2017, który Komisja przedłoży.

3.2.   Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie środków na płatności

Parlament Europejski i Rada przypominają o potrzebie zapewnienia – w świetle wykonywania budżetu – regularnego realizowania płatności w odniesieniu do środków na zobowiązania, tak aby nie dopuścić do ewentualnego anormalnego poziomu niezapłaconych faktur na koniec roku budżetowego.

Parlament Europejski i Rada apelują do Komisji, by nadal uważnie i aktywnie monitorowała realizację programów na lata 2014–2020. W tym celu zwracają się do Komisji o terminowe przedstawienie zaktualizowanych danych liczbowych dotyczących sytuacji w zakresie wdrażania i szacunków odnoszących się do środków na płatności na 2017 r.

Rada i Parlament Europejski w odpowiednim czasie podejmą wszelkie niezbędne decyzje dotyczące uzasadnionych potrzeb, aby uniknąć nagromadzenia niezapłaconych rachunków na zbyt wysoką kwotę i zadbać o należyte rozpatrzenie wniosków o płatności.

3.3   Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie redukcji zatrudnienia o 5%

Parlament Europejski, Rada i Komisja przywołują porozumienie w sprawie stopniowego zredukowania zatrudnienia o 5% zgodnie z danymi zawartymi w planie zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2013 r., która to redukcja ma zostać przeprowadzona we wszystkich instytucjach, organach i agencjach, jak stanowi pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

Wszystkie trzy instytucje przypominają, że docelową datą pełnej realizacji redukcji zatrudnienia o 5% jest rok 2017. Uzgadniają również, że podjęte zostaną odpowiednie działania następcze w celu podsumowania sytuacji i z myślą o podjęciu wszelkich działań, by uniknąć dalszych opóźnień w realizacji celu dotyczącego redukcji zatrudnienia o 5% we wszystkich instytucjach, organach i agencjach.

Trzy instytucje z zadowoleniem przyjmują przedstawiony przez Komisję w projekcie budżetu ogólny obraz skonsolidowanych danych na temat całego personelu zewnętrznego zatrudnianego przez instytucje, zgodnie z art. 38 ust. 3 lit. b) rozporządzenia finansowego. Zwracają się do Komisji o dalsze przekazywanie tych informacji przy okazji przedstawiania projektów budżetów na kolejne lata.

Rada i Parlament podkreślają, że realizacja celu dotyczącego redukcji zatrudnienia o 5% powinna przyczynić się do oszczędności w wydatkach administracyjnych instytucji. W związku z tym zwracają się do Komisji o rozpoczęcie oceny wyników tego działania, aby wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość.

3.4   Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

W celu przeciwdziałania podstawowym przyczynom migracji Komisja ustanowiła Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), czego podstawą jest ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR. Komisja proponuje przeznaczenie kwoty 750 mln EUR na rzecz funduszu gwarancyjnego EFZR w okresie 2017–2020, w tym 400 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) w ciągu czterech lat, 100 mln EUR z ENI w latach 2017–2020 (z tego 25 mln EUR w 2017 r.) oraz 250 mln EUR w środkach na zobowiązania (i płatności) w 2017 r.

Rada i Parlament Europejski zwracają się do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie niezbędnych środków w postaci budżetu korygującego w 2017 r., aby zapewnić finansowanie EFZR z budżetu UE natychmiast po przyjęciu podstawy prawnej.

Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do szybkiego rozpatrzenia projektu budżetu korygującego na rok 2017, który Komisja przedłoży.

3.5   Wspólne oświadczenie w sprawie funduszy powierniczych UE i instrumentu pomocy dla uchodźców w Turcji

Parlament, Rada i Komisja uzgadniają, że ustanowienie funduszy powierniczych i instrumentu pomocy dla uchodźców w Turcji powinno się odbyć w sposób przejrzysty i jasny, a także spójny z zasadą jedności budżetu Unii, uprawnieniami władzy budżetowej oraz celami określonymi w obowiązujących podstawach prawnych.

Zobowiązują się w razie potrzeby podjąć te kwestie w ramach rewizji rozporządzenia finansowego, aby zagwarantować właściwą równowagę między elastycznością a odpowiedzialnością.

Komisja zobowiązuje się do:

—  regularnego informowania władzy budżetowej na temat bieżącego i planowanego finansowania z funduszy powierniczych (łącznie z wkładami państw członkowskich) oraz na temat operacji;

—  przedstawiania, począwszy od 2017 r., dokumentu roboczego dołączanego do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy;

—  zaproponowania środków mających na celu należyte zaangażowanie Parlamentu Europejskiego.

3.6   Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie rolnictwa

Budżet na rok 2017 przewiduje szereg środków nadzwyczajnych mających stanowić pomoc dla rolników w obliczu trudności rynkowych, jakich doświadczają oni od niedawna. Komisja potwierdza, że margines w dziale 2 wystarczy w przypadku ewentualnego pojawienia się nieprzewidzianych potrzeb. Komisja zobowiązuje się do regularnego monitorowania sytuacji na rynku oraz w razie potrzeby do przedstawiania odpowiednich środków w celu wyjścia naprzeciw potrzebom, których nie można zaspokoić w oparciu o środki finansowe zatwierdzone w budżecie. W takim przypadku Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do jak najszybszego rozpatrzenia odpowiednich wniosków budżetowych.

(1) Kwoty te stanowią część ogólnego zwiększenia środków dla działu 1a do roku 2020 w ramach śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji WRF.
(2) Kwota ta jest częścią ogólnych dodatkowych środków na tę inicjatywę do roku 2020 w związku ze śródokresowym przeglądem /śródokresową rewizją wieloletnich ram finansowych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności